МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. А. Рядинська, Д. О. Гончаров

Анотація


Стаття присвячена питанню мотивації праці на підприємстві. У статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці персоналу в сучасних умовах. Проведено аналіз публікацій, присвячених мотивації працівників підприємств, який засвідчив багатий спектр досліджень з цієї проблематики. Виявлено основні мотиви працівників, розкрито сутність і методи мотивації праці персоналу на підприємствах, перелічено основні завдання мотивації працівників. Не дивлячись на те, що в сучасному суспільстві особлива увага приділяється матеріальному аспекту винагороди праці, нематеріальна мотивація не менш важлива, ніж матеріальна. Ефективне управління виробничо-господарською діяльністю підприємств значною мірою залежить від мотиваційного механізму. Мотивація праці для підприємства має бути центральним завданням розвитку стратегічного управління персоналом. Реформи, які здійснюються в нашій країні, не можуть приносити ефективних результатів, якщо вони не створюють стимулів до праці й заповзятливості у сполученні з дисципліною та організованістю. На сьогодні гостро постає питання щодо мотивації праці на підприємствах. Недостатність досвіду вітчизняних підприємств викликає труднощі в управлінні персоналом, що призводить до запозичення зарубіжного досвіду. Досвід передових економік світу доводить, що жодне із завдань управління в будь-якій сфері діяльності неможливо реалізувати без зацікавленості в їх вирішенні суб’єктів управління. У цьому зв’язку актуальним стає питання мотивації праці персоналу на підприємствах в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова: мотивація, мотивування персоналу, матеріальне мотивування, нематеріальне мотивування, мотиваційний механізм.

 

Статья посвящена вопросу мотивации труда. В статье рассмотрены актуальные проблемы мотивации труда персонала в современных условиях. Проведен анализ публикаций, посвященных мотивации работников предприятий, который показал богатый спектр исследований по этой проблематике. Выявлены основные мотивы работников, раскрыта сущность и методы мотивации труда персонала на предприятиях, перечислены основные задачи мотивации работников. Несмотря на то, что в современном обществе особое внимание уделяется материальному аспекту вознаграждения труда, нематериальная мотивация не менее важна, чем материальная. Эффективное управление производственно-хозяйственной деятельностью предприятий в значительной степени зависит от мотивационного механизма. Мотивация труда на предприятии должна быть центральной задачей развития стратегического управления персоналом. Реформы, осуществляемые в нашей стране, не могут приносить эффективных результатов, если они не создают стимулов к труду и предприимчивости в сочетании с дисциплиной и организованностью. Сегодня остро стоит вопрос о мотивации труда на предприятиях. Недостаточность опыта отечественных предприятий вызывает трудности в управлении персоналом, приводит к заимствованию зарубежного опыта. Опыт передовых экономик мира доказывает, что ни одно из задач управления в любой сфере деятельности невозможно реализовать без заинтересованности в их решении субъектов управления. В этой связи актуальным становится вопрос мотивации труда персонала на предприятиях в современных условиях хозяйствования.

 Ключевые слова: мотивация, мотивация персонала, материальное мотивирование, нематериальное мотивирование, мотивационный механизм.

 

The article is devoted to the issue of labor motivation. In the article actual problems of motivation of labor of the personnel in modern conditions are considered. The analysis of the publications devoted to motivation of workers of the enterprises which has shown a wide spectrum of researches on this problematics is carried out. The main motives of employees have been revealed, the essence and methods of motivation of personnel at enterprises have been revealed, the main tasks of employee motivation are listed. Despite the fact that in today's society special attention is paid to the material aspect of remuneration of labor, intangible motivation is no less important than material. The effective management of industrial and economic activities of enterprises depends largely on the motivational mechanism. Motivation of work at the enterprise should be the central task of developing strategic management of personnel. Reforms in our country can not bring effective results unless they create incentives for work and enterprise, combined with discipline and organization. Today, the issue of motivating labor at enterprises is acute. The lack of experience of domestic enterprises causes difficulties in the management of personnel, leads to the borrowing of foreign experience. Experience of the advanced economies of the world proves that none of the management tasks in any field of activity can be realized without interest in their decision of the subjects of management. In this regard, the issue of motivating the work of personnel at enterprises in the current conditions of management becomes topical.

Key words: motivation, staff motivation, material motivation, intangible motivation, motivational mechanism.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дуда С.Т. Мотивація та результативність праці персоналу підприємства: їх сутність та взаємозв’язок / С.Т. Дуда, Х.Р. Кіцак // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20 (14). – С. 188–193.

Заярна Н.М. Зарубіжний досвід мотивації праці та доцільність його використання в Україні / Н.М. Заярна, І.О. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 21 (5). – С. 368–372.

Ігнатенко О.О. Вплив мотивації праці управлінського персоналу на ефективність діяльності підприємства / О.О. Ігнатенко, А.А. Грушева // Вісник НУ ДПС України. – 2010. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/6_56683.doc.htm.

Ільченко В.М. Підвищення ефективності управління мотивацією праці управлінського персоналу / В.М. Ільченко, М.Д. Черкашина // Економіка і регіон ПолтНТУ. – 2012. – № 5. – 36 с.

Клименко М.П. Мотивація управлінського персоналу в реалізації загальної стратегії підприємства / М.П. Клименко, О.О. Філатова // Сталий розвиток економіки : зб. наук. праць. – 2011. – № 5. – С. 81–85.

Ковальська К.В. Нові підходи до мотивації персоналу в стратегічному управлінні корпораціями / К.В. Ковальська // Формування ринкових відносин. – 2010. – № 1. – С. 29–33.

Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2005. – 337с.

Корольова К. Взаємозв’язок мотивації і рівня професійних досягнень / К. Корольова // Персонал. – 2008. – №2. – С.50 – 55.

Лещенко Л. О. Мотивація праці як фактор підвищення прибутковості виробництва / Л. О. Лещенко // Ефективна економіка. – 2016. – №4. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

Літинська В.А. Мотиваційні методи кар’єрного просування персоналу підприємств / В.А. Літинська // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук.-техн. праць. – 2010. – № 3 (7). – С. 58–61.

Никифоренко В.Г. Управління персоналом: Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 275 с.

Письменна М.С. Системний підхід до мотивації управлінського персоналу / М.С. Письменна // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24 (9) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2014/24_9/67.pdf.

Різник В.В. Сучасні тенденції мотивації праці управлінського персоналу / В.В. Різник // Економічний вісник університету. – 2010. – № 15/1. – С. 58–62.

Співак В.В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств / В.В. Співак // Вісник Хмельницького національного університету : зб. наук. праць. Серія : Економічні науки. – 2010. – Т. 2, № 6. – С. 178–181.

Тужилкіна О.В. Підвищення вагомості нематеріальних чинників мотивації праці у формуванні людського капіталу сучасного підприємства в Україні / О.В. Тужилкіна // Актуальні проблеми економіки. − 2010. − № 9. − С.37–41.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.