РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. К. Сідельнікова

Анотація


З кінця ХХ століття як основоположні принципи прогресу світової цивілізації утвердилися принципи сталого розвитку та концепція інноваційного розвитку. Управління виробництвом на засадах сталого розвитку вимагає побудови нового механізму державного регулювання інноваційної політики в країні. У статті досліджуються проблеми використання інноваційних можливостей для забезпечення сталого розвитку, розглядаються проблеми формування та проведення інноваційної політики в державі. Здійснено аналіз концептуальних засад досягнення сталого розвитку національної економіки на інноваційних засадах. Зазначається взаємозв'язок між концепцією сталого розвитку і моделлю інноваційного розвитку, показано, що вони за своєю сутністю є взаємодоповнюючими. Обґрунтовуються державні важелі, які повинні забезпечити інноваційні процеси сталого розвитку.

Ключові слова: інновації, інноваційна політика, державна політика, сталий розвиток, інноваційний розвиток, стратегія сталого розвитку.

 

С конца ХХ века как основополагающие принципы прогресса мировой цивилизации утвердились принципы устойчивого развития и концепция инновационного развития. Управление производством на основе устойчивого развития требует построения нового механизма государственного регулирования инновационной политики в стране. В статье исследуются проблемы использования инновационных возможностей для обеспечения устойчивого развития, рассматриваются проблемы формирования и проведения инновационной политики в государстве. Осуществлен анализ концептуальных основ достижения устойчивого развития национальной экономики на инновационной основе. Отмечается взаимосвязь между концепцией устойчивого развития и моделью инновационного развития, показано, что они по своей сути являются взаимодополняющими. Обосновываются государственные рычаги, которые должны обеспечить инновационные процессы устойчивого развития.

Ключевые слова: инновации, инновационная политика, государственная политика, устойчивое развитие, инновационное развитие, стратегия устойчивого развития.

 

Since the end of the twentieth century, the principles of sustainable development and the concept of innovative development have been established as the fundamental principles of the progress of world civilization. Management of production on the basis of sustainable development requires the construction of a new mechanism of state regulation of innovation policy in the country. The article investigates the problems of using innovative opportunities for sustainable development, addresses the problems of formation and implementation of innovation policy in the state. The analysis of conceptual foundations for achieving the sustainable development of the national economy on an innovative basis is carried out. The relationship between the concept of sustainable development and the model of innovation development is indicated, it is shown that they are complementary in nature. The state levers, which should provide innovative processes of sustainable development, are grounded.

Key words: innovation, innovation policy, state policy, sustainable development, innovation development, sustainable development strategy.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар О.В. Інноваційна політика України в контексті сталого розвитку та Євро інтеграції / О.В.Бондар // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 13-16.

Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій / О.М. Вінник. – К.: Атіка, 2004. – С. 475- 479.

Знаменський І.О. Необхідність державного регулювання інноваційної діяльності / І.О.Знаменський – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/Znamenskyy%20I.O.%20NEOBKHIDNIST%

Індекс екологічної ефективності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Індекс_екологічної_ефективності

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: [навч. посіб.] / Т.В. Майорова. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2016-2017 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1

Список країн за ІЛР – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ІЛР

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 року. – [Електронний ресурс] / Матеріали офіційного сайту «Законодавство України». – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Авт. упоряд.: Г.О.Андрощук, І.Б.Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко. – К: Парламентське видавництво, 2009. – 632 с.

Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року [Проект]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/User/Downloads/SD%20Project_Ukraine_version%203-2-1%20(1).pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.