СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ю. О. Гайдученко, І. А. Рядинська

Анотація


У статті досліджується механізм формування системи соціального партнерства як сучасної моделі взаємоузгодження соціальних обов’язків та соціальної відповідальності. Дається визначення соціального партнерства та охарактеризовано його основні форми: біпартизм і трипартизм. Визначено, що ефективне соціальне партнерство – це важливий елемент ринку праці та соціальної політики. Проаналізовані існуючі необхідні умови та елементи для формування системи соціального партнерства в Україні на сьогодні. Досліджено сутність механізму соціального партнерства, що об’єднує інтереси держави, підприємців та працівників. Зазначено, що система соціального партнерства в Україні не є цілком сформованою. З’ясовано причини низької ефективності системи соціального партнерства. Зазначається,що перешкодою на шляху цивілізованого соціального партнерства в Україні є корупція, переважання корпоративних інтересів і настроїв, зрощення підприємництва з апаратними структурами. Надано рекомендації щодо використання європейського досвіду при формуванні системи соціального партнерства. Наведено приклади успішного досвіду соціального партнерства в Україні.

Ключові слова: соціальне партнерство, соціальна політика, соціальна відповідальність, працівник, роботодавець, профспілка, співробітництво, соціальні гарантії.

 

В статье исследуется механизм формирования системы социального партнерства как современной модели взаимосвязи социальных обязанностей и социальной ответственности. Дается определение социального партнерства и охарактеризованы его основные формы: бипартизм и трипартизм. Определено, что эффективное социальное партнерство - это важный элемент рынка труда и социальной политики. Проанализированы существующие необходимые условия и элементы для формирования системы социального партнерства в Украине сегодня. Исследована сущность механизма социального партнерства, который объединяет интересы государства, предпринимателей и работников. Отмечено, что система социального партнерства в Украине не является полностью сформированной. Выяснены причины низкой эффективности системы социального партнерства. Отмечается, что препятствием на пути цивилизованного социального партнерства в Украине является коррупция, преобладание корпоративных интересов и настроений, объединение предпринимательства с аппаратными структурами. Даны рекомендации по использованию европейского опыта при формировании системы социального партнерства. Приведены примеры успешного опыта социального партнерства в Украине.

Ключевые слова: социальное партнерство, социальная политика, социальная ответственность, работник, работодатель, профсоюз, сотрудничество, социальные гарантии.

 

The mechanism of social partnership system as the model of social duties and responsibilities’ mutual agreement is researched in the given article. The notion of social partnership is presented as well as its basic forms are characterized as following: bipartism and tripartism. It is defined that efficient social partnership is the major element of the labor market and social policy. The current necessary conditions and elements of social partnership system formation in Ukraine have been analyzed. The essence of social partnership mechanism that unites the government’s, entrepreneurs’ and employees’ interests has been revealed in the article. It is indicated that the social partnership system in Ukraine is not completely formed. The causes of the ineffective social partnership system have been explained. It is noted that a primer on the way to a civic social partnership in Ukraine are corruption, remarketing of corporate interests and services as well as an enterprise and governmental structures merger. The recommendations to use European experience as the basis for social partnership system formation are presented. Moreover, the successful examples social partnership in Ukraine are given in the article.

Key words: social partnership, social policy, social responsibility, employee, employer, trade union, collaboration, social guaranties.


Повний текст:

PDF

Посилання


Волинець У.А. Розвиток соціального партнерства в Україні / У.А.Волинець// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2014. – №2 (43). – С. 235-238.

Галайда Т.О. Роль корпоративної соціальної відповідальності підприємств у розвитку системи соціального партнерства в Україні / Т.О.Галайда, В.В.Скриль, О.М.Мяло // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2012. - №4 (62). – С. 280-283.

Корпоративна соціальна відповідальність ПАО «Хлібпром» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hlibprom.com.ua/static/csr/ (дата звернення 30.05.2017).

Кудряченко А.І. Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна [текст] / А.І.Кудряченко // Стратегічні пріоритети. – 2008. - №3 (8). – С. 24-29.

Ольсевич Ю. Социальное партнерство в России: имеются ли предпосылки? / Ю.Ольсевич // Вопросы экономики. – 1994.– No 5. – С. 60–70.

Програма розвитку державно-приватного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.auc.org.ua/page/programa-rozvitkuderzhavno-privatnogo-partnerstva (дата звернення 30.05.2017).

Программа социального партнерства ДТЭК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spp-dtek.com.ua/o-programme/ (дата звернення 15.05.2017).

Процевський О.І. Методологічні засади трудового права: [монографія] / О.І.Процевський. – Х.: ХНАДУ, 2014. – 260 с.

Ситник О. Ю. Соціальне партнерство в Україні: особливості становлення і перспективи розвитку [Електронний ресурс] // О.Ю. Ситник. – Режим доступу: http://www.kntu.kт.ua/doc/zb_15.pdf#page=287 (дата звернення 17.05.2017).

Сілантьєва І. Соціальне партнерство і соціальна відповідальність як необхідність для України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lb.ua/blog/inna_silantieva/362317_sotsialne_partnerstvo_i_sotsialna.html (дата звернення 27.05.2017).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.