ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВА ВХОДЖЕННЯ В ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

Л. П. Радченко

Анотація


Автор досліджує теоретичні та практичні питання сутності, ролі конкурентоспроможності національної економіки в її ефективному соціально-економічному розвитку в умовах глобалізації. Аналізуються досвід та шляхи досягнення високої конкурентоспроможності в економічно розвинутих країнах світу. Розглядаються необхідність і проблеми підвищення конкурентоспроможності національної економіки України на сучасному етапі. Аналізуються рейтингові позиції української національної економіки за глобальним індексом конкурентоспроможності (GCI) в світовій економіці. Пропонуються певні напрями підвищення конкурентоспроможності національної економки та ефективності макроекономічної політики України.

Ключові слова: конкурентоспроможність національної економіки, глобальна економіка, інноваційний розвиток, глобальний індекс конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index - GCI), рейтинг конкурентоспроможності української національної економіки за GCI, державна макроекономічна політика.

 

Автор исследует теоретические и практические вопросы сущности, роли конкурентоспособности национальной экономики в ее эффективном социально-экономическом развитии в условиях глобализации. Анализируются опыт и пути достижения высокой конкурентоспособности в экономически развитых странах мира. Рассматриваются необходимость и проблемы повышения конкурентоспособности национальной экономики Украины на современном этапе. Анализируются рейтинговые позиции украинской национальной экономики на основе глобального индекса конкурентоспособности (GCI) в мировой экономике. Предлагаются определенные направления повышения конкурентоспособности национальной экономки и эффективности макроэкономической политики Украины.

Ключевые слова: конкурентоспособность национальной экономики, глобальная экономика, инновационное развитие, глобальный индекc конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index - GCI), рейтинг конкурентоспособности украинской национальной экономики за GCI, государственная макроэкономическая политика.

 

The author examines the theoretical and practical aspects of the essence, the role of national economic competitiveness in its effective socio-economic development under globalization. Experience and analyzes ways to achieve high  competitiveness in economically developed countries. Consider the need and the problem of increasing the competitiveness of the national economy Ukraine today. Analyzed rating positions Ukrainian national economy for the Global Competitiveness Index (GCI) in the global economy. Offered some directions to increase competitiveness of the national economy and efficiency of the macroeconomic policy of Ukraine.

Keywords: competitiveness of the national economy and the global economy, innovative development, global competitiveness index (The Global Competitiveness Index - GCI), ranking the competitiveness of Ukrainian national economy for the GCI, government macroeconomic policy.


Повний текст:

PDF

Посилання


Куцик П.О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку: монографія / П.О.Куцик, О.І Ковтун, Г.І.Башнянин. – Львів: Видавництво ЛКА, 2015. – 594 с.

Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] / Пер. с англ. Н.Автономовой; под ред. В.Автономова; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос ун-та – Высшей школы экономики, 2011. – 384 с.

Радченко Л.П. Науково-інноваційні чинники розвитку національної економіки в умовах глобалізаційних викликів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Економіка»: Зб. наук. пр. / За заг. редакцією акад. НАПН І.Ф.Прокопенка. – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип. 15. – 232 с. - (С. 159-168).

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Топ-10 причин, чому Україна опустилась в глобальному рейтингу конкурентоспроможності - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://hvylya.net/analytics/economics/top-10-prichin.html

The Global Competitiveness Index 2015–2016 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/the-global-competitiveness-index-2015-2016/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.