ФІСКАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

В. В. Соляр, Ю. А. Ломейко

Анотація


Стаття присвячена визначенню напрямів вдосконалення взаємодії фіскальних органів та суб’єктів господарювання в Україні. Досліджено пріоритетні завдання, які мають вирішуватись під час ефективної взаємодії держави та бізнесу. На основі аналізу податкового та митного індексів Європейської Бізнес Асоціації розглянуто питання доцільності проведення податкової, митної та адміністративної реформ у фіскальній галузі, що створюють ситуацію невизначеності для підприємців та ускладнюють прийняття ними ефективних управлінських рішень. Загальне та бюджетне податкове навантаження на вітчизняну економіку визначено досить суттєвим для представників бізнес-середовища в сучасних умовах. Доведено, що поєднання зусиль фіскальних органів та суб’єктів господарської діяльності має, в першу чергу, бути направленим на зменшення прогалин податкового, митного, валютного законодавства та законодавства з питань адміністрування єдиного соціального внеску. Спільні зусилля органів виконавчої влади, зокрема Державної фіскальної служби України, та платників податків мають бути потужним інструментом зменшення корупційної складової в законодавчому процесі та врахування органами законодавчої влади суспільних інтересів.

Ключові слова: Державна фіскальна служба України, суб’єкти господарської діяльності, податкове навантаження, податковий індекс Європейської Бізнес Асоціації, митний індекс Європейської Бізнес Асоціації, податкова культура, податкові надходження зведеного бюджету України.

 

Статья посвящена определению направлений совершенствования взаимодействия фискальных органов и субъектов хозяйствования в Украине. Исследованы приоритетные задачи, которые должны решаться во время эффективного взаимодействия государства и бизнеса. На основе анализа налогового и таможенного индексов Европейской Бизнес Ассоциации рассмотрен вопрос целесообразности проведения налоговой, таможенной и административной реформ в фискальной отрасли, которые создают ситуацию неопределенности для предпринимателей и затрудняют принятие ими эффективных управленческих решений. Общая и бюджетная налоговая нагрузка на отечественную экономику определена как весьма существенная для представителей бизнес-среды в современных условиях. Доказано, что объединение усилий фискальных органов и субъектов хозяйственной деятельности должно быть направлено в первую очередь на уменьшение пробелов налогового, таможенного, валютного законодательства и законодательства по вопросам администрирования единого социального взноса. Совместные усилия органов исполнительной власти, в частности Государственной фискальной службы Украины, и налогоплательщиков должны быть мощным инструментом уменьшения коррупционной составляющей в законодательном процессе и учета органами законодательной власти общественных интересов.

Ключевые слова: Государственная фискальная служба Украины, субъекты хозяйственной деятельности, налоговая нагрузка, налоговый индекс Европейской Бизнес Ассоциации, таможенный индекс Европейской Бизнес Ассоциации, налоговая культура, налоговые поступления сводного бюджета Украины.

 

The article deals with the problem of identification of the interaction between fiscal bodies and enterprises improvement in Ukraine. The priority government tasks that have to be solved during intensive interaction between state bodies and business representatives are described. The appropriateness of tax, customs and administrative reforms realization in fiscal environment that could influence on uncertainty for decision-makers of business activity is researched based on the analysis of tax and customs indexes of European Business Association. It is determined that current general fiscal load and budget fiscal load are rather essential for activity of Ukrainian entrepreneurship representatives. It is proved that unification of fiscal bodies’ efforts and subjects of economic activity efforts first of all has to be directed on tax, customs, monetary legislation lacks and lacks of legislation that regulate administration of single social payment minimization. Common efforts of state bodies, in particular State Fiscal Service of Ukraine, and taxes payers have to become a powerful tool of decrease of corruption constituent in the legislative process and have to make representatives of parliament consider all the public interests.

Key words: State Fiscal Service of Ukraine, subjects of economic activity, tax load, tax index of European Business Association, customs index European Business Association, tax culture, tax incomes of consolidated budget of Ukraine.


Повний текст:

PDF

Посилання


Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах) // Офіційний сайт Державної служби статистики України / URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Законодавство України // Офіційний сайт Верховної Ради України / URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws

Звітність про виконання бюджетів // Офіційний сайт Державної казначейської служби України / URL: http://treasury.gov.ua/main/uk/index

Звітність про виконання бюджету Пенсійного фонду України // Офіційний сайт Пенсійного фонду України / URL: http://www.pfu.gov.ua/-pfu/control/uk/publish/category?cat_id=94750

Ломейко Ю.А. Державний фінансовий контроль в Україні: напрями вдосконалення його організації та оцінювання // Проблеми економіки, 2016. № 2 С. 148 – 160.

Митний індекс // Офіційний сайт Європейської Асоціації / URL:http://eba.com.ua/uk/press-and-media/press-room/indices/customs-index

Податковий індекс // Офіційний сайт Європейської Асоціації / URL: http://eba.com.ua/uk/press-and-media/press-room/indices/tax-index

Подольчак Н. Ю., Тимейчук А. А. Налагодження і розвиток взаємовідносин у системі «підприємство – державна податкова служба» // Актуальні проблеми економіки, 2013. № 7 (145). С. 59 – 64.

Рівень рентабельності (збитковості), % підприємств України за видами економічної діяльності // Офіційний сайт державної служби статистики України / URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ручкіна В. М. Податкова культура в інституціональному аспекті розвитку податкової системи України // Збірник наукових праць національного університету державної податкової служби України, 2013. № 1. С. 197 –205.

Ткачук Н. Вплив податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарювання в умовах реформування фінансової системи України // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015. № 4. С. 121 – 128.

Шако О. А. Удосконалення партнерських відносин податкових органів з платниками податків // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2013. № 3(62). С. 222 – 228.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.