РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

А. В. Терно

Анотація


Сформульовано сутність глобалізації у сфері трудових відносин. Описано механізм впливу глобалізації на національний ринок праці через взаємопроникнення капіталів різних країн, підвищення ступеню включення в міжнародні відносини суб’єктів господарювання, функціонування міжнародних організацій, синхронізації розвитку економік різних країн. З’ясовано неоднозначний вплив зовнішньої трудової міграції на національні ринки. Досліджено роль держави у попередження негативних проявів міжнародного переміщення робочої сили. Представлено наслідки впливу діяльності ТНК на території України на національний ринок праці країни та запропоновано заходи для зниження негативного ефекту та посилення позитивних можливостей для робітників та роботодавців від функціонування ТНК на території України. Розкрито роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні перспективних можливостей як для роботодавців, так і для робітників України в плані реалізації своїх професійних можливостей на національному та іноземних ринках праці.

Ключові слова: глобалізація, національний ринок праці, зовнішня трудова міграція, транснаціональна корпорація, інформаційно-комунікаційні технології.

 

Сформулирована сущность глобализации в сфере трудовых отношений. Описан механизм воздействия глобализации на национальный рынок труда через взаимопроникновение капиталов различных стран, повышение степени включения в международные отношения субъектов хозяйствования, функционирование международных организаций, синхронизации развития экономик разных стран. Выяснено неоднозначное влияние внешней трудовой миграции на национальные рынки. Исследована роль государства в предупреждении негативных проявлений международного перемещения рабочей силы. Представлены последствия влияния деятельности ТНК на территории Украины на национальный рынок труда страны и предложены меры по снижению негативного эффекта и усиления позитивных возможностей для рабочих и работодателей от функционирования ТНК на территории Украины. Раскрыта роль информационно-коммуникационных технологий в формировании перспективных возможностей как для работодателей, так и для рабочих Украине в плане реализации своих профессиональных возможностей на национальном и зарубежных рынках труда.

Ключевые слова: глобализация, национальный рынок труда, внешняя трудовая миграция, транснациональная корпорация, информационно- коммуникационные технологии.

 

The essence of globalization in labor relations is formulated. The mechanism of globalization influence on the national labor market is described through the different countries capital interpenetration, the inclusion in international business entities relations increase, the international organizations’ activities, the different countries’ economies synchronization. It is found mixed impact of labor migration on national markets. The part of the state in preventing the negative effects of the international labor movement is presented. The TNCs’ activity effects on the national labor market are presented. The measures on reducing the negative effects of TNK functioning and increasing the positive opportunities for workers and employers in Ukraine are proposed. The ICT role of forming the opportunities for both Ukrainian employers and workers in aspects of their professional realization at national and international labor markets is described.

Keywords: globalization, national labour market, external migration of labour, transnational corporation, information and communication technologies.


Повний текст:

PDF

Посилання


Колот А.М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: [монографія] / А.М. Колот. - К.: КНЕУ, 2010. - 251 с.

Сандугей В.В. Модифікація структури українського ринку праці під впливом глобалізації / В.В. Сандугей // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18 «Економіка і право». - 2010. - № 10.- С. 52-59.

Мокій А. Міжнародна трудова міграція в Україні / А. Мокій // Українська міграція до Європи та розв’язання пов’язаних із нею регіональних проблем: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. - К.: Фоліант, 2008. - С. 135-159.

Кукурудза І.І., Ромащенко Т.І. Україна у світових процесах трудової міграції: [монографія] / І.І. Кукурудза, Т.І. Ромащенко. - Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. - 252 с.

Танасійчук В. Особливості віртуальних підприємств / В. Танасійчук // Вісник КНТЕУ. — 2009. - № 6. - С. 113-117.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.