ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ

Н. В. Шиловцева

Анотація


У статті розкриваються особливості формування людського капіталу в умовах впровадження інноваційних процесів, аналізується вплив економічних і соціальних чинників формування людського капіталу в Україні. Така логіка дослідження проблеми пов’язана з тим, що ХХІ століття під впливом науко-технічної інформаційної революції формує нову модель економічного розвитку. Вона обумовлює зменшення ролі матеріальних та ресурсних компонентів суспільного виробництва, підвищує роль людського капіталу. Знання, інформація, продуктивні здібності, талант стають самостійним чинником сучасного виробництва, що забезпечує якісний рівень робочої сили, який повинен відповідати рівню розвитку нанотехнологій та інформаційних технологій. Конкурентоспроможність національної економіки забезпечується за рахунок інноваційних чинників розвитку, підвищення технологічного рівня капіталу, покращення освітньо-професійного рівня населення. Тільки ті економічні системи, що спроможні ефективно реалізовувати свій стратегічний, ресурсний потенціал – людський фактор отримують перевагу в геополітичному просторі. Пріоритетне значення сьогодні набувають стан та якість розвитку освіти, самоосвіти, можливість застосування отриманих знань та компетенцій, ступінь інноваційної активності в країні.

Ключові слова: людський капітал та його складові, детермінанти формування людського капіталу, взаємозв’язок інвестицій в людину з рівнем інноваційної активності, освіта, освітньо-професійний рівень.

 

В статье раскрываются особенности формирования человеческого капитала в условиях внедрения инновационных процессов, анализируется влияние экономических и социальных факторов формирования человеческого капитала в Украине. Такая логика исследования проблемы связана с тем, что XXI век под влиянием научно-технической информационной революции формирует новую модель экономического развития. Она обусловливает уменьшение роли материальных и ресурсных компонентов общественного производства, повышает роль человеческого капитала. Знание, информация, производительные способности, талант становятся самостоятельным фактором современного производства, обеспечивая качественный уровень рабочей силы, который должен соответствовать уровню развития нанотехнологий и информационных технологий. Конкурентоспособность национальной экономики обеспечивается за счет инновационных факторов развития, повышение технологического уровня капитала, улучшение образовательно-профессионального уровня населения. Только те экономические системы, способные эффективно реализовывать свой стратегический, ресурсный потенциал – человеческий фактор получают преимущество в геополитическом пространстве. Приоритетное значение сегодня приобретают состояние и качество развития образования, самообразования, возможность применения полученных знаний и компетенций, степень инновационной активности в стране.

Ключевые слова: человеческий капитал и его составляющие, детерминанты формирования человеческого капитала, взаимосвязь инвестиций в человека с уровнем инновационной активности, образование, образовательно-профессиональный уровень.


In the article peculiarities of human capital formation in terms of the implementation of innovative processes and the impact of economic and social factors in the formation of human capital in Ukraine are analyzed. This logic to study the problem is related to the fact that the XXI century under the impact of science and technology information revolution creates a new model of economic development. It causes the reduction of the role of material and resource components of social production and enhances the role of human capital. Knowledge, information, productive ability, talent become an independent factor of modern production, ensuring quality of labor, which should correspond to the level of development of nanotechnology and information technology. The competitiveness of the national economy is ensured by the innovative development factors, raising the technological level of capital, improve education and professional standards. Only those economical systems that are able to implement its strategy resource potential (the human factor) effectively gain advantage in the geopolitical space. Now the quality of education, self-education, the possibility of implementation of knowledge and competence, degree of innovation activity in the country are taking the priority.

Keywords: human capital and its components, determinants of human capital formation, interconnection of investment in human with the level of innovation activity, education, educational and professional level.


Повний текст:

PDF

Посилання


Денисенко М.П. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу. – Наукові записки серія «Економіка», вип. 23. –2013. – С. 15-19.

Індекс соціального розвитку за 2016 рік. – За даними сайту Deloitte – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www2.deloitte.com/ua/uk/-pages/press-room/research/social-progress-index-2016.html. – (Дата звернення 10.05.17).

Регіональний людський розвиток / Державний комітет статистики України. – К., 2007. – 324 с.

Ринок праці: навч. посіб. 2-го вид. перероб. та доп. / Чернявська О.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 522 с.

Сайт Державної служби статистики. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/dop/04/dop_ses0317_w.zip. – (Дата звернення 15.05.17).

Сайт Державної служби статистики. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/so_ek_r_u/soekru_u/soekru0317.zip. – (Дата звернення 20.04.17).

Schultz Th.W. Investment in Human Capital / Th. W. Schultz // American Economic Review. – 1961. – 51(1). – Р. 1-17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.