АНАЛІТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

І. В. Осьмірко, Т. В. Синиця, Т. В. Золотухіна

Анотація


У статті розглянуті напрями та заходи удосконалення системи публічних закупівель в Україні. Серед найбільш значущих змін автори виділяють використання системи електронних каталогів, впровадження конкурентних спрощених закупівель, рамкових угод, які суттєво зменшують кількість бюрократичних процедур. Автори аналізують процес створення та удосконалення допоміжних інструментів при здійсненні публічних закупівель, які сприяють чіткій регламентації процесу закупівель: настанови щодо етичної поведінки замовників, методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, практики застосування та використання нецінових критеріїв під час оцінки тендерних пропозицій. Проаналізовані останні законодавчі зміни, які спрямовані на удосконалення публічних закупівель в економіці України: більш точно прописана термінологія та процедури надання інформації від учасників торгів до замовника. Розглянуто практичне значення різноманітних інструментів та сервісів, які допомагають учасникам аналізувати та моніторити публічні закупівлі: модуль аналітики закупівель bi.prozorro.org, портал dozorro.org, модуль с обмеженим доступом для професійних учасників bipro.prozorro.org, електронні сервіси витрат казначейства та ін. Авторами проведений аналіз функціонування системи публічних закупівель: визначені окремі суперечності в Законі та його реалізації в Prozorro, виявлені окремі негативні тенденції, які зменшують можливості для здійснення громадського контролю та моніторингу закупівельних процедур, запропоновані кроки із удосконалення системи публічних закупівель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Альциванович О. В., Цимбаленко Я. Ю. Теоретико-категоріальний

аналіз поняття публічних закупівель та корупційних ризиків при їх здійсненні в Україні. – URL: http://www.irbis nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&I

MAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/aplup_2018_6_9_12.pdf

Про Стратегію реформування публічних закупівель («дорожню карту»)

: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 175-р [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/175-2016-%D1%80.

Проект USAID / UK aid ―Прозорість та підзвітність у державному

управлінні та послугах‖. – URL: https://tapas.org.ua/pro-proekt/

Звіт що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель

та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель 2019 р. – URL: https://me.gov.ua/Documents/Download?id=097433c3-

b-44f7-8987-dd004d583d05.

Інформація щодо виконання основних напрямів

плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи публічних

закупівель (―дорожню карту‖) у ІІ півріччі 2019 року . – URL:

https://www.me.gov.ua/Files/Download?Id=8a2ed4af-db9c-4b3d-adb2-4b981f916de2

Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та

деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель: Закон України від 19.09.2019 № 114-IX/ВР. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20#Text

Неспрощені закупівлі: враження замовників і бізнесу. – URL: https://tiukraine.org/wp-content/uploads/2020/12/NeSproshheni-zakupivli.-Vrazhennyazamovnykiv-i-biznesu.pdf

Нова редакція Закону про публічні закупівлі. Посібник для замовників.

– URL:https://decentralization.gov.ua/ uploads/ library/file/ 580/1.pdf

Професійний стандарт ―Фахівець з публічних закупівель‖Наказ

міністерства соціальної політики від 18.02.2019 р. № 234.– URL:

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2561616f-819f-44b6-8e92-39a01b2024f8&title=Obgovorennia Proektu Profesiinogo StandartufakhivetsZ Publichnikh Zakupivel

Куц А.Р. Переведення закупівель в електронний формат як

ефективний інструмент боротьби з корупцією. – URL: https://ktpu.kpi.ua/wpcontent/uploads/2017/02/NDR-Kuts.pdf

Про затвердження Порядку функціонування електронної системи

закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. №166. – URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF#Text

Моніторинговий портал dozorro.org. –

URL:https://infobox.prozorro.org/articles/monitoring-ta-yogo-instrumenti

Public procurement – Study on administrative capacity in the EU /

European Commission. – URL: http://ec.europa.eu/regional_

policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study.

Модуль аналітики офіційного сайту ―Prozorro‖. – URL:

http://bi.prozorro.org.

Публічний моніторинг ProZorro. - URL: https://dozorro.org/tools

Transparency International Ukraine. - URL: https://tiukraine.org/project/dozorro/

Лактионов И. "Покупай американское". Как работает локализация в

мире и что не так с этим в Украине. URL:

https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/11/13/667211/

Кодекс про адміністративні правопорушення. –

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

Шляхи оптимізації закупівельної діяльності підприємств /

Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко // Збірник наукових праць Харківського

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. -2017. - Вип. 17. - С. 106-115. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2017_17_14


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.