ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

І. В. Сідельнікова, В. К. Сідельнікова

Анотація


Стаття присвячена узагальненню теоретико-методологічних положень і практичних аспектів інноваційного розвитку аграрного підприємництва в умовах трансформації національної економіки. Обґрунтовано важливість посилення інноваційного розвитку аграрних підприємств. Вирізнено чинники, які сприяють чи гальмують в аграрній сфері економіки розвиток інноваційних процесів. Наголошено, що для забезпечення інноваційного розвитку велике значення має наявність інноваційного потенціалу, який поєднує природнокліматичні, матеріально-технічні, наукові, кадрові та організаційні складові. Досліджені та проаналізовані тенденції інноваційної активності аграрного підприємництва. Визначені проблеми, які перешкоджають активізації інноваційної діяльності. Проаналізовано напрями інноваційного розвитку аграрного підприємництва з урахуванням динаміки функціонування вітчизняного та світового ринків аграрної продукції. Окреслені сучасні напрями інноваційної діяльності аграрного сектора – традиційне виробництво, генетично-модифіковане та органічне виробництво. Обґрунтовано, що здійснення ефективного агроінноваційного розвитку можливо лише за допомогою державної підтримки, яка має здійснюватися через систему економічних механізмів та важелів. Вирізнено прямі, опосередковані й контрольні методи державного впливу. Акцентовано на актуальності формування механізму управління інноваційними процесами на рівні місцевих територіальних громад.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вініченко І. Інноваційна діяльність аграрних підприємств: стан та

пріоритети. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2012. № 1 (5). Т. 1. С. 44-48.

Ворона А.В. Інноваційна активність підприємств як перспектива

розвитку національної економіки України. Ефективна економіка. 2020.№3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7747 (дата звернення: 04.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.155

Воскобійник Ю.П., Гаваза Є.В. Ємність ринку органічної продукції в

Україні. Агроінком. 2013. № 4-6. С. 7-10.

Герасименко Ю. С. Формування механізму державної підтримки

екологічно орієнтованого аграрного бізнесу в перехідний період. Ефективна економіка. 2021. №1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8496

(дата звернення: 27.02.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.71

Гончаренко О. В., Теслюк Ю. В. Функціонал базисних інститутів

економіки в забезпеченні інноваційного розвитку агропромислового

виробництва. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8373 (дата звернення: 04.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.17

Ємельянов О. Ю. Інноваційний розвиток підприємств: сутність,

послідовність оцінювання та перешкоди на його шляху. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8329 (дата звернення: 04.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.7

Желуденко К.В. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення

конкурентоспроможності аграрних підприємств. Причорноморські еконономічні студії. 2020. Вип.49. С. 61-66.

Зубар І. В. Розвиток кооперації малих фермерських господарств на

основі світового досвіду. Інноваційна економіка. 2015. № 4. С. 54-60.

Ільїн В., Ільїна О. Конкурентоспроможність аграрних підприємств на

інвестиційно-інноваційних засадах в умовах глобалізації: монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 497 с.

Коваленко О.В. Формування інноваційних ніш в умовах модернізації

харчової індустрії. Економіка АПК. 2014. № 5. С. 65-70.

Ковтун В.А. Інноваційна стратегія розвитку аграрних підприємств.

Фінансовий простір. 2020. № 3(39). С.145-153.

Майовець Я.М. Дослідження ефективності інноваційного розвитку

аграрного підприємництва в Україні. Інноваційна економіка. 2018. 1-2.

С. 60-69.

Николюк О.М. Напрями сприяння інноваційному розвитку

сільськогосподарських підприємств. Економіка України. 2016. № 10. С. 35-45.

Олійник О.В., Сідельнікова І.В. Особливості формування і розвитку

кластерних структур в аграрному секторі національної економіки. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка». 2016. Вип.16. С.54-65.

Павлова Г. Є. Інноваційний розвиток аграрного сектора національної

економіки: теоретичні засади, методологія, механізми управління: монографія. Київ: ТОВ ДКС Центр. 2015. 354 с.

Петренко Н.О. Соціально-економічний механізм інноваційного

розвитку аграрного сектору України: практичний аспект Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 15 (2). С. 76-80.

Полегенька М. Особливості інноваційної діяльності в

агропромислових підприємствах України. Агросвіт. 2017. № 6. С. 49-54.

Полозова Т.В., Кривцун Д.Ю. Інноваційна діяльність підприємства та економічна сутність інноваційного процесу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. «Економіка і менеджмент». 2015. Вип. 12. С. 108-113.

Руденко Г. Особливості впровадження інновацій у діяльність

сільськогосподарських підприємств. Бізнес-Інформ. 2015. № 5. С. 128-132.

Саковська О.М. Концептуальні засади розвитку кооперації у сфері

сільського господарства: проблематика та шляхи вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 54-60.

Сіренко Н.М., Мельник О.І. Розвиток інноваційного підприємництва в

аграрному секторі економіки України : монографія. Миколаїв : МНАУ, 2016. 243 с.

Транченко Л., Транченко О. Впровадження конкурентоспроможних

інноваційних засобів у сільськогосподарське виробництво. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2014. № 25. С. 60-65.

Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми

сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С.28-45.

Чіков І. Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств

АПК на основі інноваційних перетворень. Вчені записки ТНУ імені

В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. № 5. Т. 29 (68). С. 113-117.

Шебаніна О.В., Кормишкін Ю.А. Сучасна парадигма інноваційного

розвитку аграрного підприємництва. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 3. С. 4-10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.