МОДЕЛЬ ЗМІСТОВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЕКОНОМІСТА: УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

В. В. Соляр

Анотація


У статті актуалізоване питання формування основ інформаційноаналітичної культури майбутнього економіста засобами технологічної підготовки у процесі викладання інформатики, дисциплін статистикоаналітичного спрямування. Вказано на необхідність у процесі підготовки бакалаврів економіки у ЗВО формувати у них готовність до професійної діяльності, пов'язаної зі значним обсягом інформації, її аналізом і доцільним використанням. Аналітична діяльність економіста набуває особливого значення, оскільки від її ефективності залежать подальші дії фахівця. Також зазначено, що в умовах стрімких процесів інформатизації, змінюються підходи до навчання та вимоги до рівня професійної компетентності фахівця, які повинні не лише демонструвати спеціальні знання законів розвитку і функціонування економічних систем, знання методики оцінки, діагностики та прогнозування фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки, а й інформаційно-аналітичну культуру. Вона характеризує особистість фахівця у діяльнісному прояві, що дозволяє якісно вирішувати економічні завдання та забезпечує сталий розвиток організації. У статті вирішуються такі завдання дослідження: виявлено вимоги до інформаційно-аналітичної підготовки економіста; розкрито сутність і зміст основ інформаційно-аналітичної культури бакалаврів економіки, а також критерії та показники її оцінки; розроблена модель формування основ інформаційно-аналітичної культури бакалаврів економіки і змістовно-технологічне забезпечення її реалізації у ЗВО, визначено критерії ефективності його реалізації. Зроблено висновки про те, що ефективність інформаційно-аналітичної діяльності об'єктивно оцінюється економічними результатами і наявними резервами, і забезпечує успіх у всіх сферах економіки. Використання інформаційних технологій в економічній аналітиці передбачає формування у фахівців інформаційно-аналітичної культури, а також виявлення перспектив забезпечення ефективності такого формування

Повний текст:

PDF

Посилання


Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку сфери

інноваційної діяльності на період до 2030 року» № 526-р від 10.07.2019 р. URL:

http://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/65495/.

Аналітична частина проекту Державної стратегії регіонального

розвитку на період до 2027 року. URL: https://www.minregion.gov.ua/wpcontent/uploads/2020/05/analityka.pdf

Соляр В. В. Параметрична модель екосистеми освітніх інновацій

регіону. Moderneconomics. 2019. № 13. С. 219-226.

Освіта в Україні: базові індикатори: Інформаційно-статистичний

бюлетень результатів діяльності галузі освіти у 2017/2018 н. р. / Підготовлено Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики». 2018. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonfinformatsiyniy-byuleten.pdf

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. К., 2020.

URL:http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf

Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05

«Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка». Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 1244. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-radaministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti.

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 05

«Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка». Затв. та введено в дію наказом МОН України від 04.03.2020 р. № 382. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstvaosviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti.

Соляр В.В. Обґрунтування предметної області освітньої програми й

міждисциплінарних зв’язків освітніх компонентів // Економіка, управління та

право: освітньо-професійна траєкторія навчання: Навч.-метод. посіб. для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» / За ред. акад. І.Ф. Прокопенка. Харків: Вид-во Іванченка І.С., 2020. 123с., С.10-43.

Яцько О.М. Комп’ютерно орієнтована методична система навчання

інформатики майбутніх економістів у вищих навчальних закладах: автореф. дис.зі спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)» на здобуття наук. ступеня канд.пед. наук. Київ, 2016.

Пахомова Н.Г.Методична основа модульної технології навчання.

URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20487/1/150-Pakhomova-243-244.pdf

Поляков В.П. Інформатика для економістів: Підручник, 2014. URL:

https://stud.com.ua/53302/informatika/organizatsiya_zberigannya_poshuku_informatsiyi#42

Журавльова І.В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення

фінансової діяльності: навч. посіб. для студентів напр. підг. 6.030508 "Фінанси і кредит" / І.В. Журавльова, І.Л. Латишева, О.В. Лебідь. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2014. 424 с.

Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р.

№ 2155-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text

Про кваліфікований електронний підпис. URL:

https://www.pfu.gov.ua/kr/327258-pro-kvalifikovanyj-elektronnyj-pidpys/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.