МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ХАРКІВЩИНІ НАПЕРЕДОДНІ ТА В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ

I. Г. Мухіна

Анотація


У статті розкривається специфіка міграційних процесів, що мали місце на Харківщині на початку ХХ століття і обумовили її розвиток протягом тривалого часу. Проаналізовано етнічний склад населення, що прибувало до регіону, його рід занять та участь у економічному й торгівельному розвитку Харкова й області. З’ясовано, що переселенці різної етнічної ознаки та віросповідання були залучені до розвитку промислових підприємства, торгових, ремісничих та переробних закладів. Вони або самостійно відкривали власні заклади, або працювали на них у якості кваліфікованої робочої сили.

Проаналізовано особливості й наслідки міграційного руху напередодні та під час Першої світової війни, виявлено кількість і національну ознаку біженців, що прибували до регіону для постійного або тимчасового перебування, їхній рід занять, міста та області з яких прибували біженці тощо. Розкрито роль Харкова як потужного економічного і торгового центру Російської імперії, який динамічно розвивався за рахунок масштабних міграційних процесів, виявлено економічні й соціальні наслідки міграційних рухів на початку ХХ століття.

Ключові слова: міграційні процеси, переселенці, біженці, етнічний склад, віросповідання, Харків, Харківська губернія, Перша світова війна

 

В статье раскрывается специфика миграционных процессов, которые имели место на Харьковщине в начале ХХ столетия и обуславливали ее развитие в течение продолжительного времени. Проанализирован этнический состав населения, который прибывал в регион, его род занятий и участие в экономическом и торговом развитии Харькова и области, а также выявлено, что переселенцы разной этнической принадлежности и вероисповедания были привлечены к развитию промышленных предприятий, торговых, ремесленных и перерабатывающих предприятий. Они или самостоятельно открывали свои заведения или работали в них в качестве квалифицированной рабочей силы.

Проанализированы особенности и последствия миграционного движения накануне и в период Первой мировой войны, установлено количество и национальная принадлежность беженцев, которые прибывали в регион для постоянного или временного пребывания, их род занятий, города и области из которых они прибывали и так далее. Раскрыта роль Харькова як мощного экономического и торгового центра Российской империи, который динамично развивался за счет масштабных миграционных процессов, выявлены экономические и социальные последствия миграционных движений в начале ХХ столетия.

Ключевые слова: миграционные процессы, переселенцы, беженцы, этнический состав, вероисповедание, Харьков, Харьковская губерния, Первая мировая война.

 

The article revealed to specifics of the migration processes that took place in Kharkov in the early twentieth century and for a long time. The ethnic composition of the population, who arrived in the region, its occupation and participation in the economic and trade development of the Kharkov region are analyzed.

It was found that immigrants of different ethnicity and confession were involved in the development of industry, trade, handicraft and processing enterprises. They opened their own or institution or worked in them as a skilled work-force.

Analyzes the features and effects of migratory movements before and during the First World War, are defined the number and nationality of the refugees who came to the region for permanent or temporary residence, their occupation, the city and the region from which they came, and so on. Reveals the role of Kharkov as strong economic and trade center of the Russian Empire, which has developed rapidly due to large-scale migration, are revealed are economic and social impact of migration movements in the early twentieth century.

When using archival sources and historical materials, the author studied the number of different ethnic groups, who arrived in Kharkiv and Kharkiv region before World War. Analyzed occupation and types of crafts of ethnic groups who settled in the Kharkov province. The role of ethnic minorities in trade and industry are identified.

Using historical data, the author analyzes the dynamics of the stay of refugees in all settlements of the region and its ethnic composition. The number of refugees at the end of 1915 reached 116 thousand 794 people who came from

Poland, the Baltic States, Galicia, Transcarpathia other places.

It was found that at the beginning of 1917 by refugees who settled in Kharkov province, the number of ethnic minorities increased by 15% and reached 26% of the total population. Thus, the migration processes in the First World

War greatly influenced the ethnic composition of the population and the economic life of the region.

Keywords: migration, migrants, refugees, ethnicity, religion, Kharkov province, the First World War.


Повний текст:

PDF

Посилання


Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования. 1655-1905 / Д.И. Багалей, Д.П. Миллер. – Харьков: Тип. и литогр. М. Зильберберга и С-вья, 1912. – Т. 2. – 973 с.

Рейнгардт Ф.О. Римско-католическая церковь в Харькове // Харьковский сборник на 1887 г. / Под ред. П.С. Ефименко. – Харьков: Изд-во Хар. губ. стат. комта, 1887. – Вып. 1. – С. 260–261.

Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. / Под ред. Н. А. Тройницкого. – СПб.: Изд. центр. стат. ком-та Мин-ва внутр. Дел, 1904. – Т. 47: Харьковская губерния. – 256 с.

Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова: из истории города / Н. Т. Дьяченко. – Харьков: Прапор, 1966. – 279 с.

Харків в цифрах і фактах. Довідник / За ред. П. І. Нефьодова. – Харків: Прапор, 1967. – 199 с.

Мухіна І. Г. Участь національних меншин у суспільно-політичному та економічному житті Харківської губернії (ХІХ - початок ХХ ст.): Дис….канд.іст. наук: 07.00.01. – Харків, 2006. – 204 с.

Харьков многонациональный / В. М. Духопельников, И. Г. Мухина, Ю. П. Беликов др. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 256 с.

Історія міста Харкова ХХ століття / За ред. О. Н. Ярмиш, С. І. Посохова. – Харків: Фоліо, 2000. – 685 с.

Харьковский календарь на 1869 год, месяце-слов, адресная и справочная книга. Год первый / Под. ред. А. Подвысоцкого. – Харьков: Тип. Счасни, 1868. – 311 с.

Харьковский календарь на 1880 год. Год восьмой. – Харьков: Изд-во Хар. губ. стат. ком-та, 1879. – 396 с.

Державний архів Харківської області (ДАХО).

Харьковский календарь на 1912 г. Год сороковой. – Харьков: Изд-во Хар. губ. стат. комитета, 1913. – 428 с.

REFERENCES

Bagalej D.I., Miller D.P. Istorija goroda Har'kova za 250 let ego sushhestvovanija. 1655–1905 / D.I. Bagalej, D.P. Miller. – Har'kov: Tip. i litogr. M. Zil'berberga i S-v'ja, 1912. – T. 2. – 973 s.

Rejngardt F.O. Rimsko-katolicheskaja cerkov' v Har'kove // Har'kovskij sbornik na 1887 g. / Pod red. P.S. Efimenko. – Har'kov: Izd-vo Har. gub. stat. kom-ta, 1887. – Vyp. 1. – S. 260–261.

Vseobshhaja perepis' naselenija Rossijskoj imperii, 1897 g. / Pod red. N.A. Trojnickogo. – SPb.: Izd. centr. stat. kom-ta Min-va vnutr. Del, 1904. – T.47: Har'kovskaja gubernija. – 256 s.

D'jachenko N.T. Ulicy i ploshhadi Har'kova: iz istorii goroda / N.T. D'jachenko. – Har'kov: Prapor, 1966. – 279 s.

Harkіv v cifrah і faktah. Dovіdnik / Za red. P.І. Nef'odova. – Harkіv: Prapor, 1967. – 199 s.

Muhіna І.G. Uchast' nacіonal'nih menshin u suspіl'no-polіtichnomu ta ekonomіchnomu zhittі Harkіvs'koї gubernії (HІH - pochatok HH st.): Dis….kand.іst. nauk: 07.00.01. – Harkіv, 2006. – 204 s.

Har'kov mnogonacional'nyj/ V.M. Duhopel'nikov, I.G. Muhina, Ju.P. Belikov dr. – Har'kov: Vostochno-regional'nyj centr gumanitarno-obrazovatel'nyh iniciativ, 2004. – 256 s.

Іstorіja mіsta Harkova HH stolіttja / Za red. O.N. Jarmish, S.І. Posohova. – Harkіv: Folіo, 2000. – 685 s.

Har'kovskij kalendar' na 1869 god, mesjaceslov, adresnaja i spravochnaja kniga. God pervyj / Pod. red. A. Podvysockogo. – Har'kov: Tip. Schasni, 1868. – 311 s.

Har'kovskij kalendar' na 1880 god. God vos'moj. – Har'kov: Izd-vo Har. gub. stat. kom-ta, 1879. – 396 s.

Derzhavnij arhіv Harkіvs'koї oblastі (DAHO).

Har'kovskij kalendar' na 1912 g. God sorokovoj. – Har'kov: Izd-vo Har. gub. stat. komiteta, 1913. – 428 s.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1476183

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.