СВІДЧЕННЯ ПОКОЛІННЯ ДІТЕЙ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЯК ДЖЕРЕЛО БІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

О. М. Солошенко

Анотація


В сучасній історичній науці серед актуальних методів особливе місце займають усно історичні дослідження. В комплексі з іншими джерелами інформації вони дозволяють об’єктивно та неупереджено охарактеризовувати історичні події. Збір, вивчення та аналіз спогадів покоління дітей війни в межах методу усноісторичних досліджень дозволяє студентам використовувати біографічну інформацію респондентів з метою самостійно сформувати нові погляди на події Другої світової війни, зробити особистий внесок в аналіз подій воєнного часу, ознайомитися з життєвими історіями своїх рідних чи знайомих в період радянсько-німецької війни. В досліджені особлива увага приділялась умовам життя (житло, їжа, одежа), роботи, дозвілля на окупованих територіях, стосункам місцевого населення з німцями.

Ключові слова: біографіка, усна історія, Друга світова війна, окупація, діти війни.

 

В современной исторической науке среди актуальних методов особое место занимают усноисторические исследования. В комплексе с другими источниками информации они позволяют объективно и непредвзято охарактеризовать исторические события. Сбор, изучение и анализ воспоминаний поколения детей войны в использования метода усноисторических исследований позволяет использовать биографическую информацию респондентов с целью самостоятельного формирования новых взглядов на события Второй мировой войны, сделать личный вклад в анализ событий военного времени, ознакомиться с жизненными историями своих родственников или знакомых в период советско-немецкой войны. В исследовании особое внимание уделяется изучению условий жизни (жилье, питание, одежда), работы и досуга на оккупированных территориях, взаимоотношению местного населения с немцами.

Ключевые слова: биографика, устная история, Вторая мировая война, оккупация, дети войны.

 

In modern historical science among the pressing methods occupy a special place of oral history research. In combination with other sources of information they allow to objectively and impartially describe historical events. Biography studies examining personal biographies and the respondents' perception of various events. This facilitates the recovery of historical memory and historical justice.

The collection, study and analysis of the generation of war children memoirs within the method of oral history research permit to use the biographical information of the respondents for creation the new views on the events of World War II. Using this method students could make a personal contribution to the analysis of the events of war by learning the life stories of their relatives or friends about the period of the Soviet-German war.

In the study special attention is paid to the study of living conditions (housing, food, clothing), work and leisure in the occupied territories. Analyzes the relationship between the indigenous population with the Nazis. The participants and witnesses of the events of the Soviet - German war have unique information that allows us to overcome ideological stamps about those years.

Keywords: biography study, oral history, the Second World War, occupation, children of war.


Повний текст:

PDF

Посилання


Грінченко Г. Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти/ Г.Грінченко. — Х. : «НТМТ», 2012. — 304 с.; Кісь О. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади/ О. Кісь// Україна модерна.- 2007.- Ч.11.- С.7-21.; Пастушенко, Т. Метод усної історії та усно історичні дослідження в Україні /Т.Пастушенко// Історія України.- 2010.- № 16/17.- С. 10-15.

Нагайко Т. Життя селян на окупованій території України в роки Другої світової війни (за матеріалами центральних областей) [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.history.org.ua/JournALL/war/war_2008_11/.pdf (10.09.2016) - Назва з екрану; Нагайко Т. Соціальна складова як домінанта історії воєнного конфлікту: сучасні тенденції дослідження Другої світової війни [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.history.org.ua/JournALL/war/war_2012_15/19.pdf (10.09.2016) - Назва з екрану; Пастушенко Т. Способи виживання українських остарбайтерів у Рейху: спогади очевидців [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://oralhistory.com.ua/assets/ima ges/img_pubuaui/shid_zahid/11_T_Pastushenko.pdf (12.09.2016). - Назва з екрану.

Попик В.І. Традиції і новаторство в сучасній вітчизняній біографістиці [Текст] / В.І. Попик // В. І. Попик. Наук. праці НБУВ. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 251–264.; Попик В.І. Теорія та методика біографічних досліджень [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://biography.nbuv.gov.ua/data/vidannya/9/JRN/pdf/4.pdf. (12.09.2016). - Назва з екрану.

Чишко В.С. Біографічна традиція та наукова біогрфія в історії і сучасності України / В.С.Чишко. – К.: НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Ін-т біогр. досліджень. 1996 – 239 с.; Чишко В.С. Біографістика як галузь історичної науки: істо-ріографія та методологія: автореф. дис…д-ра істор. наук.: 07.00.06 / В.С.Чишко : НАН України. − К., 1997. – 48 с.

REFERENCES

Hrinchenko H. Usna istoriya prymusu do pratsi: metod, konteksty, teksty/ H.Hrinchenko. — Kh. : «NTMT», 2012. — 304 s.; Kis' O. Usna istoriya: stanovlennya, problematyka, metodolohichni zasady/ O. Kis'// Ukrayina moderna.- 2007.- Ch.11.- S.7-21.; Pastushenko, T. Metod usnoyi istoriyi ta usno istorychni doslidzhennya v Ukrayini /T.Pastushenko// Istoriya Ukrayiny.- 2010.- # 16/17.- S. 10-15.

Nahayko T. Zhyttya selyan na okupovaniy terytoriyi Ukrayiny v roky Druhoyi svitovoyi viyny (za materialamy tsentral'nykh oblastey) [Elektronnyy resurs]: – Rezhym dostupu: http://www.history.org.ua/ JournALL/war/war_2008_11/16.pdf (10.09.2016) - Nazva z ekranu; Nahayko T. Sotsial'na skladova yak dominanta istoriyi voyennoho konfliktu: suchasni tendentsiyi doslidzhennya Druhoyi svitovoyi viyny [Ele-ktronnyy resurs]: – Rezhym dostupu: http://www.history.org.ua/JournALL/war/war_2012_15/19.pdf (10.09.2016) - Nazva z ekranu; Pastushenko T. Sposoby vyzhyvannya ukrayins'kykh ostarbayteriv u Reykhu: spohady ochevydtsiv [Elektronnyy resurs]: – Rezhym dostupu: http://oralhistory.com.ua/assets/ima ges/img_pubuaui/shid_zahid/11_T_Pastushenko.pdf (12.09.2016). - Nazva z ekra-nu.

Popyk V.I. Tradytsiyi i novatorstvo v suchasniy vitchyznyaniy biohrafis¬tytsi [Tekst] / V.I. Popyk // V. I. Popyk. Nauk. pratsi NBUV. – K., 2009. – Vyp. 24. – S. 251–264.; Popyk V.I. Teoriya ta metodyka biohra-fichnykh doslidzhen' [Elektronnyy resurs]: – Rezhym dostupu: http://biography.nbuv.gov.ua/data/vidannya /9/JRN/pdf/4.pdf. (12.09.2016). - Nazva z ekranu.

Chyshko V.S. Biohrafichna tradytsiya ta naukova biohrafiya v istoriyi i suchasnosti Ukrayiny / V.S.Chyshko. – K.: NAN Ukrayiny ; Nats. b-ka Ukrayiny im. V. I. Vernads'koho ; In-t biohr. doslidzhen'. 1996 – 239 s.; Chyshko V.S. Biohrafistyka yak haluz' istorychnoyi nauky: istoriohrafiya ta metodolohiya: avtoref. dys…d-ra istor. nauk.: 07.00.06 / V.S.Chyshko : NAN Ukrayiny. − K., 1997. – 48 s.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1476260

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.