АНАЛІЗ ЖІНОЧОЇ ТЕМИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ О. П. ДОВЖЕНКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КІНОПОВІСТІ «УКРАЇНА В ОГНІ»)

О. М. Богдашина, І. Д. Дразман

Анотація


У статті «Аналіз жіночої теми у творчій спадщині О. П. Довженка (за матеріалами кіноповісті „Україна в огні”)» розглядаються праці сучасних російських та українських довженкознавців, в яких аналізується тема формування образів жінок у працях митця. Розглянутий у статті щоденник О. П. Довженка показує витоки формування прототипів і головних рис жіночих образів у його творчості. Аналіз жіночих образів відбувається на прикладі кіноповісті «Україна в огні». У статті показано вплив подій Другої світової війни на життя населення України, аналізуються наявні гендерні стереотипи. Доведено, що умовою збереження цих стереотипів було тоталітарне суспільство та війна. Героїням кіноповісті «Україна в огні» притаманні любов до Батьківщини, самовідданість і героїзм.

Ключові слова: жіночій образ, кіноповість, стереотип, жінка, дівоцтво, літературна\творча спадщина.

 

В статье «Анализ женской темы  в творческом наследстве А. П. Довженко (по материалами киноповести „Украина в огне”)» рассматриваются труды современных русских и украинских довженковедов, в которых анализируется тема формирования образов женщин в трудах автора. Рассмотренный в статье дневник А.П.Довженко показывает  истоки формирования прототипов и главных черт женских образов в его творчестве. Анализ женских образов происходит на примере киноповести «Украина в огне». В статье показано влияние событий Второй мировой войны на жизнь населения Украины, анализируются имеющиеся гендерные стереотипы. Доказано, что условием сохранения этих стереотипов было тоталитарное общество и война. Героиням киноповести «Украина в огне» присущи любовь к Родине, самоотверженность и героизм.

Ключевые слова: женский образ, киноповесть, стереотип, женщина, девичество, лите­ра­тур­ное\твор­ческое наследие.

 

In the article «Analysis of the female theme in the creative legacy of A. P. Dovzhenko (based on the materials of the film„Ukraine on fire”)» the works of contemporary Russian and Ukrainian preachers are considered.  In these studies, the theme of the formation of images of women in the author’s works is analyzed.  Considered in the article diary of A. P.Dovzhenko shows the reasons for the formation of female images and characters of his work.  Analysis of female images takes place on the example of the film «Ukraine on fire».  The article shows the impact of the events of the Second World War on the life of the population of Ukraine. Together with this, existing gender stereotypes are analyzed.  It is proved that the condition for the preservation of these stereotypes was a totalitarian society and war.  In the conditions of the war, new ideals of the Soviet woman were formed, which are vividly depicted in the works of A. P. Dovzhenko.  Heroines of the film story «Ukraine on fire» are inherent in love for the Motherland, dedication and heroism.  The problems of the female population in the conditions of the war examined on the example of entries in the diary of A. P. Dovzhenko allow to identify the cause-effect relationships in the creation of images.  The identified causes and problems also formed the basis for the creation of the film story «Ukraine on fire». The author singled out such problems as physical violence, crimes against the honour of women, removal to work in Germany, pain and resentment for the retreat of Soviet troops, treason to the state in conditions of life in the occupied territory and punishment, mass condemnation and forgiveness.  Emotional feelings of the author and public stereotypes, taking into account the historical facts, formed a system for the transfer of value images through the heroines of the film story «Ukraine on fire».  The article examines the objective relationship of historical reality and literary images of women in the works of A. P. Dovzhenko on the example of the film story «Ukraine on fire».

Key words: female image, kinopost, stereotype, woman, girlhood, literary / creative heritage.


Повний текст:

PDF

Посилання


VII довженківські читання : зб. наук. пр. Харків, 2014. 120 с.

«Довженківські читання»: зб. наук. пр. 2016. 66 с. [Електронний ресурс]/Режим доступу: URL: http://ikitb.knukim.edu.ua/nauka/konferentsii-ta-kruhli-stoly.html.

Агеєва В. Довженко без гриму. Листи, спогади, архівні знахідки. Київ : Комора, 2014. 472 с.

Безручко О. В. Архівна спадщина Олександра Довженка. Київ, 2012. Т. 1.209 с.

Волинський П. К. Основи теорії літератури. Вступ до літературознавства. Київ, 1967. 352 с.

Григор'єва Ю. Е. Довженко О. П. Кіноповісті. Оповідання. Київ: Наукова думка, 1986. 710 с.

Довженко О. П. Твори: У 5-ти т. Київ: Дніпро, 1984–1985. Т. 4–5.

Довженко О. П. «Україна в огні» / [Електронний ресурс] кіноповість Довженко О. П. 1943 / Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=pl_ Wu 7nHGEU

Захарчук І. Жінка і війна. Щоденникові версії Аркадія Любченка й Олександра Довженка // Мандрівець. 2007. № 1. С. 58–66.

Калантаєвська Г. П. Українська література (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) : навч. посібник. Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. 272 с.

Корогодський Р. Велика цитата, або любовні листи полоненого// Сучасність. Київ, 1999. № 1. С. 129–149; № 2. С. 108–122.

Коба С. Л. Олександр Довженко. Життя і творчість. Київ: Дніпро, 1979. 195 с.

Куценко М. Сповідь про трагічне кохання // Вітчизна. 1991. № 4. С. 181–194.

Магауза Г. Еволюція ціннісних орієнтирів творчості О.Довженка часів сталінізму (воєнний та післявоєнний період)// Вісник КНУ імені Т. Шевченка Історія. 2007. Вип. 89–90. С. 88–91.

Максимчук-Макаренко С. О. «Типологія жіночих образів у літературній спадщини Олександра Довженка. Дис. канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «українська література». Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Глухів. 2017. 189 с.

Мащенко С. Філософські обрії Олександра Довженка.Чернігів :Чернігівські обереги, 2004. 128 с.

Медвідь Н. О. Проблеми національної психології у творчості О. Довженка : дис. канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «українська література»; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. Суми, 2000. 182 с.

Мєзєнцева Є. В. Довженко О. П. Щоденникові записи, 1939–1956.Харків:Фоліо, 2013. 879 с.

Новиков А. Концепти «добро» і «зло» в художньому світі Олександра Довженка // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. Філологічні науки (літературознавство). 2015. № 2 (16). С. 197–202.

Новиков А. Образ України в творчій спадщині Олександра Довженка // Наукові записки / Кіровоград. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки. 2013. Вип. 114. С. 247–253.

Новиков А.О. Літературні пріоритети Олександра Довженка. Суми: Тип. Вінниченка, 2016. 212 с.

Степанишин Б. І. Дивосвіт Олександра Довженка : до 100-річчя від дня народження : літ.-крит. нарис. Київ: Просвіта, 1994. 56 с.

Тримбач С. Олександр Довженко. Загибель богів. Ідентифікація автора в національному часо-просторі. Вінниця: Глобус-прес, 2007. – 745 с.

Троша Н. В. Концепт історії в літературній творчості Олександра Довженка: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «українська література». Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. Харків. 2015. 203 с.

Щур О. П. Жінка і війна в кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні»// Маґістеріум. Літературознавчі студії. 2015. Вип. 61. С. 50-61.

REFERENCES

Aheievoi V. i Trymbacha S. (Comps.) (2014). Dovzhenko bez hrymu: Lysty, spohady, arkhivni zna-khidky. Kyiv: Komora. [in Ukrainian].

Bezruchko O.V. (Comp.) (2016). Materialy kruhloho stolu z mizhnarodnoiu uchastiu «Dovzhenkivski chytannia». Kyiv. [in Ukrainian].

Bezruchko O. V.(2012). Arxivna spadschina Oleksandra Dovzhenka. T. 1. Kijiv. [in Ukrainian].

Dovzhenko O. P. (1985) Tvory : U 5-ty tomakh (Vol.4–5). Kyiv: Dnipro. [in Ukrainian].

Dovzhenko O. P. (1943). Ukraina v ohni. [Elektronnyi resurs] Retrieved from: https://www.youtube. com/ watch?v=pl_Wu7nHGEU

Hryhorieva Yu. E.(Comp.) (1986). Dovzhenko O. P. Kinopovisti. Opovidannia. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Kalantaievska H. P. (2011). Ukrainska literatura (kinets ХІХ – persha polovyna ХХ st.). Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet [in Ukrainian].

Korohodskyi R. (1999). Velyka tsytata, abo liubovni lysty polonenoho. Suchasnist–Мodernity 1, 129–149; 2, 108–122. [in Ukrainian].

KobaS. L. (1979.). Oleksandr Dovzhenko. Zhittjaitvorchist. Kijiv: Dnipro, 195. [in Ukrainian].

Kutsenko M. (1991). Spovid pro trahichne kokhannia. Vitchyzna–Fatherland, 4, 181–194. [in Ukrainian].

Mahauza H. (2007). Evoliutsiia tsinnisnykh oriientyriv tvorchosti O. Dovzhenka chasiv stalinizmu (voiennyi ta pisliavoiennyi period). Visnyk KNU imeni T. Shevchenka. Ser. Istoria. 89-90. Kyiv. 88–91. [in Ukrainian].

Maksymchuk-Makarenko S.O. (2017). Typolohiia zhinochykh obraziv u literaturnii spadshchyni Oleksandra Dovzhenka [A typology of woman charac-ters is in the literary inheritance of Oleksandr Dovhenka] (Candidate’s thesis). Hlukhiv. [in Ukrainian].

Mashchenko S. (2004). Filosofski obrii Oleksandra Dovzhenka. Chernihiv: Chernihivski oberehy. [in Ukrainian].

Medvid N. O. (2000). Problemy natsionalnoi psykholohii u tvorchosti O. Dovzhenka. [Problems of national psychology are in work of О. Dovzhenka] (Candidate’s thesis) Sumy. [in Ukrainian].

Miezientseva Ye. V. (Ed.). (2013). Dovzhenko O. P. Shchodennykovi zapysy, 1939–1956. Kharkiv: Folio. [in Ukrainian].

Novykov A. O. (Comp.). (2014).VII dovzhenkivski chytannia : zbirnyk naukovykh prats Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka. Kharkiv. [inUkrainian].

Novykov A. (2015). Kontsepty «dobro» i «zlo» v khudozhnomu sviti Oleksandra Dovzhenka. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2 (16), 197–202. [in Ukrainian].

NovykovA. (2013). Obraz Ukrainy v tvorchii spadshchyni Oleksandra Dovzhenka. Kirovohrad. 247–253. [in Ukrainian].

Novykov А. О., Trosha N. V., Maksymchuk-Makarenko S. O. (2016). Literaturni priorytety Oleksandra Dovzhenka. Sumy: Tip. M. Vinnychenka. [in Ukrainian].

StepanyshynB. I. (1994). Dyvosvit Oleksandra Dovzhenka : do 100-richchia vid dnia narodzhennia : lit.-krytychnyinarys. Kyiv: Prosvita.[in Ukrainian].

Shchur O. P. (2015). Zhinka i viina v kinopovisti Oleksandra Dovzhenka «Ukraina v ohni». Magisterium. Literaturoznavchi studii, №61, 50–61. [in Ukrainian].

Trosha N. V. (2015). Kontsept istorii v literaturnii tvorchosti Oleksandra Dovzhenka [A concept of history is in literary work of Oleksandr Dovzhenko] (Candidate’s thesis) Kharkiv. [in Ukrainian].

Trymbach S. (2007). Oleksandr Dovzhenko : Zahybel bohiv. Identyfikatsiia avtora v natsionalnomu chaso-prostori. Vinnytsia: Hlobus-pres. [in Ukrainian].

VolynskyiP. K. (1943). Osnovyteoriiliteratury. Vstupdoliteraturoznavstva. Kyiv: Rad. Shkola. [in Ukrainian].

Zakharchuk I. (2007). Zhinka i viina. Shchodennykovi versii Arkadiia Liubchenka y Oleksandra Dovzhenka. Mandrivets–Traveller,1, 58–66. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1476609

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.