ПРИВАТНА ІНІЦІАТИВА У РОЗВИТКУ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ НА ХАРКІВЩИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Т. Ю. Місостов

Анотація


У статті аналізується вплив приватної ініціативи на становлення та розвиток історико-краєзнавчого руху в Харківській губернії  наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Визначені та проаналізовані такі напрями цього впливу, як приватні пожертвування, збір інформації краєзнавчого характеру, здійснення археологічних та етнографічних досліджень, заохочення до краєзнавчої діяльності, підтримка проведення заходів краєзнавчого характеру, а також допомога при створенні та подальшого розвитку краєзнавчих установ.

Ключові слова: пожертвування, архівна справа, музейна справа, історико-краєзнавчий рух

 

В статье анализируется влияние частной инициативы на становление и развитие историко-краеведческого движения в Харьковской губернии в конце ХІХ – начале ХХ ст. Определены и проанализированны такие направления этого влияния, как частные пожертвования, сбор информации краеведческого характера, проведение археологических и этнографических исследований, привлечение к краеведческой деятельности, поддержка проведения мероприятий краеведческого характера, а также помощь при создании и в дальнейшем развитии краеведческих учреждений.

Ключевые слова: пожертвования, архивное дело, музейное дело, историко-краеведческое движение

 

The article analyzes the influence of private initiative on the formation and the development of the local history movement in Kharkiv province in the late XIXth – the early XXth century. Such directions of this influence as private donations, the collection of the information about local history, the realization of archaeological and ethnographic researches, the involvement to local history studying, supporting of events on local history, as well as the help in the establishment and the further development of local history institutions are identified and analyzed. The diversity of social classes, representatives of which participated in the activities on local history, as well as the variety of regions, that were represented, showed the interest to this work among the different segments of the population not only in Kharkiv and other provinces of the Russian Empire.

Keywords: Donations, archiving, museum affairs, local history movement.

Повний текст:

PDF

Посилання


Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій – Харків: Дельта, 1993.– С.228.

ДАХО. Ф.45, оп. 1, спр. 2366, арк. 10.

ДАХО. Ф.45, оп. 1, спр. 2685, арк. 2.

ДАХО. Ф.45, оп. 1, спр. 1944, арк. 2.

Державний Архів Харківської області (ДАХО). Ф.45, оп. 1, спр. 965, арк. 78.

Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества. – Т.-I. – Харьков: Издание Истор.-Филолог. Общ-ва, Типография К.П.Счасни, 1886. – 361 с.

Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества. – Т.-II. – Х.: Тип. К.П.Счасни, 1890. – 194 с.

Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества. – Т.-III. – Х.: Тип. К.П.Счасни, 1891. – 292 с.

Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества. – Т.-IV. – Х.: Тип. К.П.Счасни, 1892. – 292 с.

Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества. – Т.-V. – Х.: Тип. Губернского Правления, 1893. – 290 с.

Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества. – Т.-VI. – Х.: Тип. Губернского Правления, 1894. – 274 с.

Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества.– Т.-VIII. – Х.: Тип. Губернского Правления, 1896. – 319 с.

Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества. – Т.-IX. – Харьков: Тип. Губернского Правления, 1897. – 243 с.

Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества. – Т.-XI. – Харьков: Тип. Губернского Правления, 1899. – 360 с.

Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества.– Т.-XIII. – Харьков: Печатное Дело, 1902. – 241 с.

Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества.– Т.-XIV. – Харьков: Печатное Дело, 1905. – 174 с.

Стрельцов С.О. Роль приватного колекціонування у процесі організації музеїв Харкова та формуванні їх фондів (XIX – початок XX ст.)/ С.О. Стрельцов // Збірник наукових праць. ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія “Історія та географія”. Вип. 9. – Харків: ОВС, 2002 – С. 57–60.

Тронько П.Т. Краєзнавство незалежної України: на часі нові завдання / П.Т. Тронько // Краєзнавство 1-4, 2001 – С. 24-30.

Труды XII археологического съезда в Харькове. 1902 г. – Т. III. Под ред. Графини П.С.Уваровой. – Москва, 1905 – C.273.

Центральний Державний Історичний Архів України (ЦДІАУ). Ф. 2017, оп. 1, спр. 251, арк.2

Южный край, 1902, № 7260.

Южный край, 1881, № 37.

REFERENCES

Bahaliy D.I. Istoriya Slobids'koyi Ukrayiny / D.I. Bahaliy – Kharkiv: Del'ta, 1993.– S.228.

DAKhO. F.45, op. 1, spr. 2366, ark. 10.

DAKhO. F.45, op. 1, spr. 2685, ark. 2.

DAKhO. F.45, op. 1, spr. 1944, ark. 2.

Derzhavnyy Arkhiv Kharkivs'koyi oblasti (DAKhO). F.45, op. 1, spr. 965, ark. 78.

Sbornik Har'kovskogo Istoriko-Filologicheskogo Obshhestva. – T.-I, - Har'kov: Izdanie Istor.-Filolog. Obshh-va, Tipografija K.P.Schasni, 1886. – 361 s.

Sbornik Har'kovskogo Istoriko-Filologicheskogo Obshhestva. – T.-II, - Har'kov: Tip. K.P.Schasni, 1890. – 194 s.

Sbornik Har'kovskogo Istoriko-Filologicheskogo Obshhestva. – T.-III, - Har'kov: Tip. K.P.Schasni, 1891. – 292 s.

Sbornik Har'kovskogo Istoriko-Filologicheskogo Obshhestva. – T.-III, - Har'kov: Tip. K.P.Schasni, 1891. – 292 s.

Sbornik Har'kovskogo Istoriko-Filologicheskogo Obshhestva. – T.-IV, - Har'kov: Tip. K.P.Schasni, 1892. – 292 s.

Sbornik Har'kovskogo Istoriko-Filologicheskogo Obshhestva. – T.-V, - Har'kov: Tip. Gubernskogo Pravlenija, 1893. – 290 s.

Sbornik Har'kovskogo Istoriko-Filologicheskogo Obshhestva. – T.-VI, - Har'kov: Tip. Gubernskogo Pravlenija, 1894. – 274 s.

Sbornik Har'kovskogo Istoriko-Filologicheskogo Obshhestva.– T.-VIII, - Har'kov: Tip. Gubernskogo Pravlenija, 1896. – 319 s.

Sbornik Har'kovskogo Istoriko-Filologicheskogo Obshhestva. – T.-IX, - Har'kov: Tip. Gubernskogo Pravlenija, 1897. – 243 s.

Sbornik Har'kovskogo Istoriko-Filologicheskogo Obshhestva. – T.-XI, - Har'kov: Tip. Gubernskogo Pravlenija, 1899. – 360 s.

Sbornik Har'kovskogo Istoriko-Filologicheskogo Obshhestva.– T.-XIII, - Har'kov: Pechatnoe Delo, 1902. – 241 s.

Sbornik Har'kovskogo Istoriko-Filologicheskogo Obshhestva.– T.-XIV, - Har'kov: Pechatnoe Delo, 1905. – 174 s.

Strel'tsov S.O. Rol' pryvatnoho kolektsionuvannya u protsesi orhanizatsiyi muzeyiv Kharkova ta formuvanni yikh fondiv (XIX – pochatok XX st.)/ S.O. Strel'tsov // Zbirnyk naukovykh prats'. KhDPU im. H.S.Skovorody. Seriya “Istoriya ta heohrafiya”. Vyp. 9.– Kharkiv: OVS, 2002 – S. 57–60.

Tron'ko P.T. Krayeznavstvo nezalezhnoyi Ukrayiny: na chasi novi zavdannya / P.T. Tron'ko // Krayeznavstvo 1-4, 2001 – S. 24-30.

Trudy XII arheologicheskogo s#ezda v Har'kove. 1902 g. – T. III. Pod red. Grafini P.S.Uvarovoj. – Moskva, 1905 – C.273.

Tsentral'nyy Derzhavnyy Istorychnyy Arkhiv Ukrayiny (TsDIAU). F. 2017, op. 1, spr. 251, ark.2

Juzhnyj kraj, 1902, № 7260.

Juzhnyj kraj, 1881, № 37.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1476686

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.