РОБОТА БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ ПО БОРОТЬБІ З ЕПІДЕМІЄЮ ТИФУ У ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ПЕРША ПОЛОВИНА 1919 Р.)

І. Логовський

Анотація


У статті досліджується діяльність більшовицької влади по боротьбі з епідемією висипного тифу на  Харківщині під час першого захоплення території губернії у січні–червні 1919 р. В результаті були ліквідовані земські лікарська та санітарна організації, кількість лікарів скоротилася більше, ніж в двічі, ліки та засоби дезінфекції більшовицький «Фармпод» конфіскував з аптек та лікарень, і вони стали недоступні цивільному населенню. Більшовики фінансували лише 5% кошторису протитифозних заходів, мобілізовували до Червоної армії медперсонал, а решті не сплачували зарплатню, не забезпечили роботу утилізаційного заводу, для військових потреб конфіскували міські санітарні автомобілі. Кількість тифозних ізоляторів скоротилася на 10%, їм не вистачало дров, медикаментів, медичних працівників та обслуги. Створені більшовиками санітарно-епідемічні підвідділи копіювали відповідні земські органи, тільки не профінансовані, не самостійні, обмежені в кадрах. Хворих на тиф цивільних виганяли з лікарень та ізоляторів, щоб лікувати червоноармійців, що призвело до різкого погіршення епідемічної ситуації. Роблячи все для військової перемоги, більшовицька влада фактично, під час безпрецедентної епідемії тифу, кинула місцеве населення Харківщини напризволяще. В результаті за півроку панування більшовиків, з січня по червень 1919 р., кількість хворих на тиф у Харківській губернії зросла у 65 разів. Діяльність більшовицької влади по боротьбі з епідемією тифу виявилась вкрай не ефективною, ситуацію вдалося стабілізувати лише після відступу Червоної армії відновленій земській санітарно-медичній організації.

Ключові слова: Харківська губернія, земство, висипний тиф, зворотній тиф, дезінфекційні камери, тифозні ізолятори, «Чрезсыптиф», «Губкомздрав», «Фармпод».

 

В статье исследуется деятельность большевистской власти по борьбе с эпидемией сыпного тифа на Харьковщине во время первого захвататерритории губернии в январе-июне 1919 г. В результате были ликвидированы земская медицинская и санитарная организации, количество врачей сократилось более чем в двое, лекарства и средства дезинфекции большевистский «Фармпод» конфисковал у аптек и больниц, и они стали недоступны гражданскому населению. Большевики финансировали только 5% сметы противотифозных мер, мобилизовывали в Красную армию медперсонал, а остальным не платили зарплату, не обеспечили работу утилизационного завода, для военных нужд конфисковали городские санитарные автомашины. Количество тифозных изоляторов сократилось на 10%, им не хватало дров, медицинских работников и обслуги. Созданные большевиками санитарно-эпидемические подотделы копировали соответствующие земские органы, только не профинансированные, не самостоятельные, ограниченные в кадрах. Больных тифом гражданских лиц выгонял из больниц и изоляторов, чтобы лечить красноармейцев, что привело к резкому ухудшению эпидемической ситуации.  Делая все для военной победы, большевистская власть во время беспрецедентной эпидемии тифа 

фактически бросила местное население на произвол судьбы. В результате за полгода большевистской власти, с января по июнь 1919 г., количество больных тифом в Харьковской губернии выросло в 65 раз. Деятельность большевистской власти по борьбе с эпидемией тифа оказалась крайне неэффективной, ситуацию удалось стабилизировать только после отступления Красной армии возрожденной земской санитарно-врачебной организации.

Ключевые слова: Харьковская губерния, земство, сыпной тиф, возвратный тиф, дезинфекционные камеры, тифозные изоляторы, «Чрезсыптиф», «Губкомздрав», «Фармпод».

 

In this article, the author researches the work of Bolsheviks authorities aimed at combating the epidemic of typhus during the first seizure of Kharkov province in January-June 1919. As a result, Zemstvo medical and sanitary organizations were eliminated, the amount of doctors decreased by half, drugs and means of disinfection were removed from pharmacies and hospitals by Bolsheviks` “Farmpod” and they became inaccessible to the civilian population. The Bolsheviks financed only 5% of the estimates of typhoid measures against typhoid, mobilized to the Red Army nursing staff and didn`t pay salaries to the rest, did not organize the work of the utilization plant, confiscated urban sanitary cars for military use. The number of typhoid insulators decreased by 10%, because of the lack of firewood, medicines, medical staff and services. The Bolsheviks' sanitary-epidemiological subdivisions copied the relevant district authorities, but were not funded, independent and lacked the staff. Patients with typhoid were expelled from hospitals and isolators in order to treat the Red Army soldiers instead, which led to a sharp deterioration of the epidemiological situation. Devoting all the resources to the military victory Bolsheviks authorities threw the local population of the Kharkov region to its fate during the unprecedented typhoid epidemic. As a result, at the half a year of Bolshevik power, from January to June 1919, the number of patients with typhoid in the Kharkov province increased by 65 times. The efforts of the Bolsheviks authorities to combat the typhoid epidemic proved extremely ineffective, the situation was stabilized by the restored Zemstvo sanitary-and-medical organization only after the retreat of the Red Army.

Key words: Kharkov province, zemstvo, typhus, recurrent fever, disinfection cameras, typhoid isolation units, “Chrezsyptif”, “Gubkomzdrav”, “Farmpod”

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильев К.Г., Сегал А.Е. История эпидемий в России / К.Г. Васильев, А.Е. Сегал. – М.: Наука, 1960.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. 304. Харківська губернська земська управа, оп. 1, спр. 2253, 213 арк.

ДАХО, ф. 304. Харківська губернська земська управа, оп. 1, спр. 2259, 74 арк.

ДАХО, ф. 304. Харківська губернська земська управа, оп. 1, спр. 2262, 103 арк.

ДАХО, ф. 304. Харківська губернська земська управа, оп. 1, спр. 2265, 347 арк.

ДАХО, ф. 304. Харківська губернська земська управа, оп. 1, спр. 2267, 212 арк.

ДАХО, ф. 304. Харківська губернська земська управа, оп. 1, спр. 2268, 106 арк.

ДАХО, ф. 304. Харківська губернська земська управа, оп. 1, спр. 2269, 221 арк.

ДАХО, ф. 304. Харківська губернська земська управа, оп. 1, спр. 2271, 94 арк.

ДАХО, ф. 304. Харківська губернська земська управа, оп. 1, спр. 2273, 129 арк.

ДАХО, ф. 304. Харківська губернська земська управа, оп. 1, спр. 2274, 154 арк.

ДАХО, ф. 304. Харківська губернська земська управа, оп. 1, спр. 2280, 7 арк.

Логовський І.М. Робота місцевих органів влади та земських органів Харківської губернії по запобіганню та ліквідації епідемій холери (поча-ток ХХ ст.) / І.М. Логовський // Збірник наукових праць. Серія: Історія та географія / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 49. – С. 156–160.

Логовський І.М. Робота місцевих органів влади Харківської губернії по покращенню санітарних умов життя та благоустрою населених пунк-тів (початок ХХ ст.) / І.М. Логовський // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України. – № 61 (10-34). – Харків: ХНУ «ХПІ», 2013. – С. 65–70.

Логовський І.М. Робота місцевих органів влади та земств Харківської губернії щодо запобігання та припинення епідемій віспи (друга по-ловина – початок ХХ ст.) / І.М. Логовський // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1088. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 170. – С. 39–43.

Логовський І.М. Робота Харківського губернського земства по запобіганню епідемій та покращенню санітарного стану (початок ХХ ст.) / І.М. Логовський // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України. – № 54 (1096). – Ха-рків: ХНУ «ХПІ», 2014. – С. 62–72.

Ризванова Т.Р. Социально-экономические причины распространения эпидемий на Южном Урале в конце ХIХ – в начале ХХ в. / Т.Р. Ризванов // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – № 28 (166). История. – Вып. 34. – С. 81–85.

Семенченко И.В. Совершенствование земствами медицинского обслуживания населения на Урале в 1900–1918 гг. / И.В. Семенченко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – Серия: Социально-гуманитарные науки. – Вып. № 17 (72). – 2006. – С. 57–62.

Соловьев М.Н. Из прошлого и настоящего по борьбе с эпидемиями на Украине / М.Н. Соловьев // Профилактическая медицина. – 1928. – № 12. – С. 16–28.

Томилин С.А. Материалы по заболеваемости населения Украины / С.А. Томилин: [приложение к журналу «Профилактическая медицина», вып. 1] // Профилактическая медицина. – 1924. – № 11–12. – С. 70–78.

Томилин С.А. Основные демографические показатели Украины за последние годы в их сопоставлении с показателями довоенного времени / С.А. Томилин // Профилактическая медицина. – 1929. – № 12. – С. 15–27.

REFERENCES

Vasilev K.G., Segal A.E. Istoriya epidemiy v Rossii / K.G. Vasilev, A.E. Segal. – M.: Nauka, 1960.

Derjavniy arhіv Harkіvskoї oblastі (DAHO), f. 304. Harkіvska gubernska zemska uprava, op. 1, spr. 2253, 213 ark.

DAHO, f. 304. Harkіvska gubernska zemska uprava, op. 1, spr. 2259, 74 ark.

DAHO, f. 304. Harkіvska gubernska zemska uprava, op. 1, spr. 2262, 103 ark.

DAHO, f. 304. Harkіvska gubernska zemska uprava, op. 1, spr. 2265, 347 ark.

DAHO, f. 304. Harkіvska gubernska zemska uprava, op. 1, spr. 2267, 212 ark.

DAHO, f. 304. Harkіvska gubernska zemska uprava, op. 1, spr. 2268, 106 ark.

DAHO, f. 304. Harkіvska gubernska zemska uprava, op. 1, spr. 2269, 221 ark.

DAHO, f. 304. Harkіvska gubernska zemska uprava, op. 1, spr. 2271, 94 ark.

DAHO, f. 304. Harkіvska gubernska zemska uprava, op. 1, spr. 2273, 129 ark.

DAHO, f. 304. Harkіvska gubernska zemska uprava, op. 1, spr. 2274, 154 ark.

DAHO, f. 304. Harkіvska gubernska zemska uprava, op. 1, spr. 2280, 7 ark.

Logovskiy І.M. Robota mіstsevih organіv vladi ta zemskih organіv Harkіvskoї gubernії po zapobіgannyu ta lіkvіdatsії epіdemіy holeri (pochatok HH st.) / І.M. Logovskiy // Zbіrnik naukovih prats. Serіya: Іstorіya ta geografіya / Harkіvskiy derj. ped. un-t іm. G.S. Skovorodi. – Harkіv, 2013. – Vip. 49. – S. 156–160.

Logovskiy І.M. Robota mіstsevih organіv vladi Harkіvskoї gubernії po pokraschennyu sanіtarnih umov jittya ta blagoustroyu naselenih punktіv (pochatok HH st.) / І.M. Logovskiy // Vіsnik natsіonalnogo tehnіchnogo unіversitetu «HPІ». Serіya: Aktualnі problemi іstorії Ukraїni. – № 61 (10-34). – Harkіv: HNU «HPІ», 2013. – S. 65–70.

Logovskiy І.M. Robota mіstsevih organіv vladi ta zemstv Harkіvskoї gubernії schodo zapobіgannya ta pripinennya epіdemіy vіspi (druga polovina – pochatok HH st.) / І.M. Logovskiy // Vіsnik Harkіvskogo natsіonalnogo unіversitetu іm. V. N. Karazіna. – 2013. – № 1088. – Serіya: Іstorіya Ukraїni. Ukraїnoznavstvo: іstorichnі ta fіlosofskі nauki. – Vip. 170. – S. 39–43.

Logovskiy І.M. Robota Harkіvskogo gubernskogo zemstva po zapobіgannyu epіdemіy ta pokraschennyu sanіtarnogo stanu (pochatok HH st.) / І.M. Logovskiy // Vіsnik natsіonalnogo tehnіchnogo unіversitetu «HPІ». Serіya: Aktualnі problemi іstorії Ukraїni. – № 54 (1096). – Harkіv: HNU «HPІ», 2014. – S. 62–72.

Rizvanova T.R. Sotsialno-ekonomicheskie prichinyi rasprostraneniya epidemiy na YUjnom Urale v kontse HIH – v nachale HH v. / T.R. Rizvanov // Vestnik CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2009. – № 28 (166). Istoriya. – Vyip. 34. – S. 81–85.

Semenchenko I.V. Sovershenstvovanie zemstvami meditsinskogo obslujivaniya naseleniya na Urale v 1900–1918 gg. / I.V. Semenchenko // Vestnik YUjno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. – Seriya: Sotsialno-gumanitarnyie nauki. – Vyip. № 17 (72). – 2006. – S. 57–62.

Solovev M.N. Iz proshlogo i nastoyaschego po borbe s epidemiyami na Ukraine / M.N. Solovev // Profilakticheskaya meditsina. – 1928. – № 12. – S. 16–28.

Tomilin S.A. Materialyi po zabolevaemosti naseleniya Ukrainyi / S.A. Tomilin: [prilojenie k jurnalu «Profilakticheskaya meditsina», vyip. 1] // Profilakticheskaya meditsina. – 1924. – № 11–12. – S. 70–78.

Tomilin S.A. Osnovnyie demograficheskie pokazateli Ukrainyi za poslednie godyi v ih sopostavlenii s pokazatelyami dovoennogo vremeni / S.A. Tomilin // Profilakticheskaya meditsina. – 1929. – № 12. – S. 15–27.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1476697

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.