НЕУРЯДОВА СТАРШИНА ГЕТЬМАНЩИНИ XVІI – XVІII СТ. У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

І. І. Кривошея

Анотація


Розглядається внесок сучасної української історіографії в дослідженні проблем історії неурядової старшини Гетьманщини XVIIXVIII ст. Аналізуються публікації вчених, що вивчали певні аспекти історії різних рангів та прототипу неурядової старшини XVIXVIII ст.

Ключові слова: неурядова старшина, значне товариство військове, бунчуковий товариш, значковий товариш, військовий товариш, історіографія, Гетьманщина.

 

Рассматривается вклад современной украинской историографии в исследование проблем истории неурядовой старшины Гетманщины XVIIXVIII вв. Анализируются публикации ученых, изучавших некоторые аспекты истории разных рангов и прототипа неурядовой старшины XVI-XVIII вв.

Ключевые слова: неправительственная старшина, знатное товарищество войсковое, бунчуковый товарищ, значковый товарищ, войсковой товарищ, историография, Гетманщина.

 

A contribution of modern Ukrainian historiography to study the problems of history of the Neuryadova Starshyna of the Cossack Hetmanate of the XVII-XVIII centuries is studied. The works of famous Ukrainian scientists that have studied the formation of the Cossack state in the XVI-XVII centuries including social divisions that formed the prototype of Znachkove Comrade are analyzed. Publications of researchers who studied the history of various ranks of Neuryadova Starshyna of the XVII-XVIII centuries separately or investigated certain aspects are studied. The contribution of each historian in studies of the various problems of functioning of Znachkove Military Society and ranks of the Neuryadova Starshyna of the XVIII century is estimated. There are special contributions of V. Kryvosheya, V. Panashenko, O. Repan, V. Gorobets, S. Pavlenko.

Keywords: Neuryadova Starshyna, Significant Military Society, Bunchukove Comrade, Znachkove Comrade, Military Comrade, historiography, the Cossack Hetmanate.


Повний текст:

PDF

Посилання


Брехуненко В. Козаки на степовому кордоні Європи : типологія козацьких спільнот XVІ – першої половини XVІІ ст. / В. Брехуненко. – К. : ЗАТ «Віпол», 2011 – 503 с.

Васильєва О. Гетьманські дворяни й слуги наприкінці XVII – у першій третині XVIII ст. : порівняльний аналіз / О. Васильєва // Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 66 (№ 11). – С. 44–49.

Васильєва О. Господарі Батуринського замку та гетьманського двору / О. Васильєва // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2011. – Вип. 22. – С. 17–21.

Васильєва О. Особовий склад гетьманського двору : (1670-1730 рр.) / О. Васильєва // Запорозька Січ і українське козацтво : зб. наук. праць / ред. колегія: В. В. Кривошея (голова). – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 108–121.

Вирський Д. С. «Українне місто» : Кременчук від заснування до року 1764-го / Д. С. Вирський. – 2-ге вид., випр., доп. – К. : ВД – Києво-Могилянська академія, 2011. – 681 с.

Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / упор. С. Павленко. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. – 1054 с.

Горобець В. Влада та соціум Гетьманату : дослідження з політичної і соціальної історії ранньомодерної України : монографія / В. Горобець. – К. : Інститут історії України, 2009.– 271 с.

Горобець В. М. Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар’єри провідної соціальної верстви / В. М. Горобець // Український історичний журнал. – 2012.–№ 4. – С. 51–66.

Горобець В. Присмерк Гетьманщини : Україна в роки реформ Петра І / В. Горобець. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1998. – 321 с.

Горобець В. Структура врядування та соціальне дисциплінування в південних полках Гетьманату : (за матеріалами ревізій Полтавського полку 1719, 1721 і 1732 рр.) / В. Горобець // Український історичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 49–67.

Горяга О. Соціально-правовий статус козацької старшини Гетьманщини у другій половині XVIІ–XVIІІ ст. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 : – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень‖ / Горяга Оксана Вікторівна ; Одеська юридична академія. – Одеса, 2009. – 241 арк.

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упор. С. О. Павленко. – К. : ВД – Києво-Могилянська академія‖, 2007. – 1144 с.

Кривошея В. В. Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648–1782 рр.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 ―Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни‖ / Кривошея Володимир Володимирович ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 2005. – 938 арк.

Кривошея В. Українське козацтво в національній пам’яті : Чернігівський полк : монографія : в 2 т. / В. Кривошея. – К. : ДП «Пріоритети», 2012. – Т. І. – 516 с.

Кривошея В. Українське козацтво в національній пам‘яті. : Чернігівський полк : монографія : в 2 т./ В. Кривошея. – К. : ДП «Пріоритети», 2012.–Т. 2.–508 с.

Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини : [монографія] / В. В. Кривошея. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 452 с.

Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини : енциклопедія / В. В. Кривошея. – К. : Стилос, 2010. – 792 с.

Кривошея В. В. Неурядова старшина Гетьманщини / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея, О. В. Кривошея. – К. : Стилос, 2009. – 432 с.

Кривошея В. В. Українська козацька старшина / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея, О. В. Кривошея. – К. : Стилос, 2008. – Ч. 3, кн. 1 : Значне військове товариство. Бунчукове товариство. – 154 с.

Кривошея В. В. Українська козацька старшина / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея, О. В. Кривошея. – К. : Стилос, 2008. – Ч. 3, кн. 2 : Військове товариство. – 126 с.

Кривошея В. В. Українська козацька старшина / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея, О. В. Кривошея. – К. : Стилос, 2008. – Ч. 3, кн. 3 : Значкове товариство. – 170 с.

Кривошея В. Національна еліта Гетьманщини : (персональний склад та генеалогія : 1648–1782 рр.) / В. Кривошея. – К. : ІПіЕД НАНУ, 1998. – Ч. 1.– 269 с.

Кривошея В. Українське козацтво в національній пам‘яті: Полтавський полк : монографія : в 2 т. / В. Кривошея. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2014. – Т. І. – 504 с.

Кривошея В. Українське козацтво в національній пам‘яті : Полтавський полк : монографія : в 2 т. / В. Кривошея. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2014. – Т. ІІ. – 496 с.

Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні : [монографія] / С. Леп‘явко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1996. – 286 с.

Леп’явко С. Українське козацтво на державній службі : (початковий період) / С. Леп’явко // Український історичний журнал. – 1999. – № 3. – С. 57–62.

Леп’явко С. Українське козацтво у міжнародних відносинах : (1561–1591) / С. Леп’явко ; НАН України, Ін-т історії України. – Чернігів : Сіверянська думка, 1999. – 216 с.

Мартьянова С. М. Правовий статус суддів Війська Запорозького козацько-гетьманської доби : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 : – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Мартьянова Світлана Мирославівна ; Львівський ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2011. – 208 арк. : рис., табл.

Маслійчук В. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст. : дослідження / Володимир Маслійчук ; Ін-т сусп. дослідж., Харківське іст.-філол. т-во. – Х. : Харківський приватний музей міської садиби, 2009. – 356 с. – Бібліогр.: с. 287–309.

Окіншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині XVII–XVIII ст. / Л. Окіншевич // Записки наукового товариства імени Шевченка. – Мюнхен : Заграва, 1948. – Т. CLVII : Праці Історико-Філологічної Секції. – 223 с.

Павленко С. Іван Мазепа / С. Павленко. – К. : Альтернатива, 2003. – 415 с.

Павленко С. Міф про Мазепу / С. Павленко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1997. – 245 с.

Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники і прибічники [монографія] / С. Павленко. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2004. – 602 с.

Панашенко В. Бунчукові товариші / В. Панашенко // Київська старовина. – 1997. – № 5. – С. 24–40.

Панашенко В. Бунчукові, військові і значкові товариші в Гетьманщині / В. Панашенко // Істину встановлює історія : зб. на пошану Ф. П. Шевченка / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2004. – Т. 2 : Наукові студії. – С. 291–347.

Панашенко В. В. Соціальна еліта Гетьманщини : (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) / В. Панашенко. – К. : Інститут історії України НАН України, 1995.– 212 с.

Панашенко В. Військові товариші / В. Панашенко // Київська старовина. – 1998. – № 3. – С. 166–174.

Панашенко В. Знатне військове товариство Гетьманщини // Україна в Центрально-Східній Європі. – 2000. – № 1. – С. 397–418.

Панашенко В. Значкові товариші / В. Панашенко // Київська старовина. – 1999. – № 4. – С. 126–141.

Панашенко В. Козацька старшина і знатні військові товариші / В. Панашенко // Україна – козацька держава. – К., 2004. – С. 578–581.

Переяслав : 1654. / упор. В. В. Кривошея, С. М. Горобець, Б. О. Вакка. – К. : Пріоритети, 2012. – 148 с.

Репан О. А. Бунчукове товариство у 1735–1739 роках / О. А. Репан // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2001. – С. 37–38.

Репан О. А. Значкове товариство у 1735–1739 рр. / О. А. Репан // Гуманітарний журнал. – 2000. – № 2. – С. 33–39.

Репан О. А. Старшинський реєстр 1736 року / О. А. Репан // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Дніпропетровськ : Генеза, 2001. – Вип. 2. – С. 548–553.

Репан О. Іржа на лезі : лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735–1739 років / О. Репан. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. – 195 с.

Российский государственный архив древних актов в г. Москва (РГАДА). – Ф.248. – Дело 8250. – 881 л.

Сас П. М. Запорожці у польсько-московській війні наприкінці Смути : (1617–1618 рр.) / П. М. Сас. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2010. – 512 с.

Сас П. М. Політична культура українського суспільства : (кінець XVI – перша половина XVII ст.) / П. М. Сас. – К. : Либідь, 1998. – 295 с.

Сас П. Ціннісні орієнтації Запорозького козацтва до Визвольної війни: «права», «свободи»,«вольності» / П. Сас // Національно- Визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво / П. Сас. – К. : Генеза, 1998. – С. 46–52.

Сокирко О. Лицарі другого сорту : наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669–1726 рр. : наукове видання / О. Сокирко. – К. : Темпора, 2006. – 280 с. : іл.

Щербак В. Соціальний портрет козацької верхівки другої половини XVI – першої половини XVII ст. / В. Щербак // Істину встановлює суд історії : зб. на пошану Ф. П. Шевченка / НАН України, Інститут історії України. – К., 2004. – Т. 2. – С. 183–193.

Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану : друга половина ХV – середина ХVІІ ст. / В. Щербак. – К. : ВД «КМ ACADEMIA», 2000. – 295 с.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV – до середини XVII століття : Волинь і Центральна Україна / Н. Яковенко. – Вид. 2-е. – К. : Критика, 2008. – 469 с. : іл.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.34419

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.