ДОСЛІДНИЦЯ УКРАЇНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ПЕЛАГЕЯ ЯКІВНА ЛИТВИНОВА-БАРТОШ (1833 – 1904 РР.)

Т. Ю. Місостов

Анотація


У статті висвітлені данні про життя та діяльність несправедливо забутого українського етнографа, знавця народного побуту, звичаїв та обрядів Сіверщини Пелагеї Яківни Литвинової-Бартош. Висвітлено процес формування особистості дослідниці-краєзнавця. Аналізується її внесок у розгортання українського історико-краєзнавчого руху дорадянської доби. Розглядаються її передові погляди щодо гендерної рівності, питань економіко-статистичного розвитку окремих українських сіл тощо. Визначений та проаналізований науковий спадок видатної дослідниці місцевої старовини.

Ключові слова: етнографія, українська старовина, народні традиції, весільні обряди, старовинні народні орнаменти.

 

В статье освещены данные про жизнь и деятельность несправедливо забытого украинского этнографа, знатока народного быта, обычаев и обрядов Сиверщины Пелагеи Яковлевны Литвиновой-Бартош. Освещен процесс формирования личности исследовательницы-краеведа. Анализируется ее вклад в развертывание украинского историко-краеведческого движения досоветского периода. Рассматриваются ее передовые взгляды о гендерном равенстве, вопросах экономико-статистического развития отдельных украинских сел и т.д. Определено и проанализировано научное наследство выдающейся исследовательницы местной старины.

Ключевые слова: этнография, украинская старина, народные традиции, свадебные обряды, старинные народные орнаменты.

 

The article headlines a number of facts about the life and work of unfairly forgotten the Ukrainian ethnographer, scholar of folk life, customs and ceremonies of Siversk region Pelageya Yakivna Litvinova-Bartosh. It reflects the complex process of identity formation as a researcherethnographer. The main stages of the life and work of a female scientist experiencing difficulties that arose on her hard life journey. An analysis of her contribution to the development of Ukrainian historical regional movement in the pre-Soviet period is carried out. The article defines the main areas of historical regional studies of P. Litvinova-Bartosh. The article presents her progressive views on gender equality, issues of statistical and economic development of individual Ukrainian villages, etc. It has been identified and analyzed the scientific heritage of the outstanding researcher of the local antiquities.

Key words: ethnography, Ukrainian antiquity, folk traditions, wedding rituals, ancient folk ornaments.


Повний текст:

PDF

Посилання


Борисенко В. Різдвяні колядки / В. Борисенко // Наука і суспільство. – 1989 – № 12. – С. 32-35.

Василенко М. П. Я. Литвинова: післямова до статті І. Спаської / М. Василенко // Етнографічний вісник. – 1928. – Кн. 7. – С. 200-203.

Енциклопедія історії України / [ред. кол. В. А. Смолій, Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін]. – К. : Наукова думка, 2003 – Т. 6 : Ла - Мі. – 2009. – 790 с.

Енциклопедія Сумщини / [ред. кол. В. В. Терлецький та ін.] – Суми, 1999 – Вип. 3 – 1999. – 150 с.

З криниці пам’яті черпаємо любов до краю: бібліографічна пам’ятка. – Глухів: ГРБ, 2007. – 3 с.

Інститут археології НАН України, ф. Ф. Вовка, спр. В/2861-2899, 56 арк. 114

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі ІР НБУВ), ф. ХХХІ, спр. 1333, 2 арк.

ІР НБУВ, ф. ХХХІ, спр. 1334, 2 арк.

ІР НБУВ, ф. ХХХІ, спр. 1336, 2 арк.

Литвинова П. Я. Весільні обряди та звичаї у селі Землянці Глухівського повіту у Чернігівщині / П. Я. Литвинова // Матеріали до україно-руської етнології. – Львів., 1898. – Т. 3 – 1900. – С. 71-173.

Литвинова П. Я. Два сообщения по части народних верований : Криница – богиня плодородия у северян / П. Я. Литвинова // Киевская старина. – 1884. – № 4. – С. 695-697.

Литвинова П. Я. Еще о старинных трактахъ и дорогахъ въ Южной России / П. Я. Литвинова // Киевская старина. – 1883. – № 3. – С. 682- 683.

Литвинова П. Я. Закрутки и заломы / П. Я. Литвинова // Киевская старина. – 1899. – № 6. – С.139-141.

Литвинова П. Я. Как сажали в старину людей старых на лубок / П. Я. Литвинова // Киевская старина. – 1885. – № 6. – С. 354-356.

Литвинова П. [Рецензія на статті у журналі «Русская старина», присвячені біографії Ф. Туманського] / П. Литвинова // Санкт-Петербургские ведомости. – 1875. – № 218. – С. 3.

Литвинова П. Я. Южно-русский народный орнамент. Черниговская губерния: уезды Конотопский, Кролевецкий, Новгород-Сиверский и Стародубский / П. Я. Литвинова. – Харьков, 1902. – Вып., 2 – 19 с., іл.

Малинка О. Мої спогади про П. Я Литвинову / О. Малинка // Етно- графічний вісник – 1928. – Кн. 7. – С. 204-206.

Офіційний веб-сайт «Місто-курорт Хмільник»: Туристичні об’єкти міста. – Режим доступу до сторінки: http://hmilnyk.osp.ua.info/?ch=108cfi=turizmo

Руденко Н. Особливості календарної обрядовості українців Полісся / Н. Руденко // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005 – № 5/6. – С. 10-14.

Спаська Є. Ю. Пелагея Яківна Литвинова (1833-1904) / Є. Ю. Спаська // Етнографічний вісник. – 1928. – Кн. 7. – С. 168-199.

Терлецький В. В. Фольклорно-етнографічні записи в селі Воронеж на Сумщині / В. В. Терлецький // Народна творчість та етнографія. – 1978. – № 2. – С. 99-102. 115

Ткачук П. Одержимість / П. Ткачук // Радянська жінка. – 1979 – № 6. – С. 21.

Хмільницький район / [історико-географічна довідка]. – 2012. – 15с. – Режим доступу до сторінки http://irp.vn.ua/!_ata/data/65pdf

Шудря Є. З життєпису дослідниці українських старожитностей ХІХ ст. (Листування П. Литвинової з Ф. Вовком) / Є. Шудря // Народнатворчість та етнографія. – 1999 – №5-6. – С. 106-116.

Шудря Є. С. Подвижниці українського мистецтва / Є. С. Шудря – К.: Ант, 2003 – 96 с.

Якобчук Н. О. Листи П. Я. Литвонової-Бартош у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Н. О. Якобчук // Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків [відп. ред. і упоряд. О. В. Потильчак]. – К: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013 – вип. 1(5) – 2013. – С. 493-499

Якобчук Н. П.Я. Литвинова (1833-1904): доля призабутого етнографа. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mvduk.kiev.ua/wp-content/uploads/2014/12/IX -семінар.pdf
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2600759

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.