ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Г.Ф. ГРИНЬКА У 1919 – НА ПОЧАТКУ 1920 РОКУ

К. Ю. Кулешов

Анотація


У статті розглядаються факти політичної діяльності Г.Ф. Гринька у лавах партії боротьбистів. Доводиться теза про те, що саме цей період його життя явився часом його політичного зльоту і активності.

Ключові слова: Г. Гринько, партія боротьбистів, більшовики, Комінтерн.

 

В статье рассматриваются факты политической деятельности Г.Ф. Гринько в рядах партии боротьбистов. Выдвигается тезис о том, что данный период его жизни явился периодом его политического взлёта и активности.

Ключевые слова: Г. Гринько, партия боротьбистов, большевики, Коминтерн.

 

The facts of political activity are examined in the article G. Grinko in rows parties of боротьбистов. A thesis is pulled out that exactly this period of his life was the period of his political flight and to activity.

Keywords: G Grinko, party of borotbistish, bolshevists, Komintern.


Повний текст:

PDF

Посилання


Польовий Л. П. Нарком Григорій Гринько / Л. П. Польовий // Про минуле заради майбутнього. – К.: Видавництво при Київському державному університеті, 1989. – С.332-341.

Виговський М. Державно-політична діяльність наркома освіти Г. Ф. Гринька / Микола Виговський // Пам’ять століть.– 2008.– №4-5.– С.57-69.

Лікарчук І. Л. Міністри освіти України (1917–1943 рр.) / І. Л. Лікарчук – К.: Ешке, 2002. – 328 с.

Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 / П. І. Мазепа. – Д.: Січ, 2001. – 415 с.

Боротьба. – 1920. – 28 січня.

Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис / В. Ф. Солдатенко. – Київ: Либідь, 1999. – 975 с.

Центральний Державний Архів Громадських Об’єднань України (далі: ЦДАГО). Ф. 1. Оп. 20. Спр. 194. Арк. 244.

ЦДАГО. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 327. Арк. 123.

Фролов М. О. Компартійно-радянська еліта в УСРР (1917–1922). Становлення і функціонування / М. О. Фролов. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. – 448 с.

Боротьба. – 1919. – 27 квітня.

Мейс Дж., Панчук М. Український національний комунізм. Трагічні ілюзії. Монографія / Дж. Мейс, М. Панчук. – К.: ІНВіП, 1997. – 82 с.

Бриндак О. Б. Ліквідація більшовиками політичної опозиції та встановлення однопартійної системи в Україні в 20-ті роки XX століття / О. Б. Бриндак. – Одеса: Астропринт, 1998. – 182 с.

ЦДАГО. Ф. 43. Оп. 1. Спр. 45. Арк. 13.

ЦДАГО. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 373. Арк. 37.

ЦДАГО. Ф. 43. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 84 .

Боротьба. – 1919 . – 13 серпня.

Шаповал Ю. Україна XX століття: Особи та події в контексті важкої історії / Ю. Шаповал. – К.: Генеза, 2001. – 560 с.

Пролетарська правда. – 1920. – 6 січня.

ЦДАГО. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 259. Арк. 95.

ЦДАГО. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 383. Арк. 13

Кульчицький С. Комунізм в Україні: Перше десятиріччя (1919-1928) / С. Кульчицький. – К.: Основи,1996. – 395 с.

ЦДАГО. Ф. 43. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 94.

ЦДАГО. Ф. 43. Оп. 1. Спр. 46. Арк. 13.

ЦДАГО. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 490. Арк. 94.

Майстренко Іван. Історія мого покоління. Спогади учасника революційних подій в Україні / Іван Майстренко. – Рідмонтен: Канадський Інститут Українських Студій, 1985. – 416 с.

Боротьба. – 1919. – 28 грудня.

ЦДАГО. Ф. 43. Оп. 1. Спр. 59. Арк. 62.

Костюк Г. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки). Дослідження і спостереження сучасника / Г. Костюк. – Київ: Смолоскип, 1995. – 598 с.

ЦДАГО. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 385. Арк. 17.

Правда. – 1920. – 30 марта.

Боротьба. – 1920. – 15 січня.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.