ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

В. М. Мацюцький

Анотація


У статті розглянуто діяльність земельної громади Лівобережної України в соціальній сфері. Зроблено висновок, що земельна громада була органом місцевого самоврядування.

Ключові слова: земельна громада, сільська рада, місцеве самоврядування.

 

В статье рассмотрена деятельность земельного общества Левобережной Украины в социальной сфере. Сделан вывод, что земельное общество являлось органом местного самоуправления.

Ключевые слова: земельное общество, сельский совет, местное самоуправление.

 

The activity of the land community of Left-bank Ukraine in the social sphere has been examined. It was concluded that the land community was a local government.

Keywords: land community, village council, local government.


Повний текст:

PDF

Посилання


Адміністраційно-територіальний поділ УСРР при триступеневій системі врядування: (за даними на 1 жовтня 1925 року). – Х.: Вид. Центр. адм.-терит. ком., 1925. – 109, [1] с.

Булах В.И. Перестройка работы сельских советов Украины в ходе социалистической реконструкции народного хозяйства (1926-1927 гг.) / В.И.Булах // Вестник Харьковского университета. – 1982. – №225. – С.27-36.

Всесоюзний перепис людності 1926 року. Т.12. Українська Соціалістична Радянська Республіка: Правобережжя, Лівобережжя. – М.: Вид. ЦСУ СРСР, 1929. – V, 483 с.

Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство / В.П.Данилов. – М.: Наука, 1977. – 316, [4] с.

Державний архів Полтавської області.

Державний архів Сумської області.

Державний архів Харківської області.

Земельный кодекс УССР: утвержден ВУЦИК 22 ноября 1922 г. – Х.: Изд. Наркомзема, 1923. – 31, [1] с.

Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской России: 1907-1914 гг. / П.Н.Зырянов. – М.: Наука, 1992. – 256 с.

Калініченко В.В. Селянське господарство України в період непу: іст.-екон. дослідж. / В.В.Калініченко. – Х.: Основа, 1997. – 398, [2] с.

Калініченко В.В. Інститут громади в доколгоспному селі УСРР у сучасній українській історіографії / В.В.Калініченко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2011. – №37: Актуальні проблеми історії України.– С.87-94.

Калініченко В.В. Механізми функціонування та структура громадського управління в доколгоспному селі Наддніпрянської України (1917-1930 рр.) / В.В.Калініченко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2010. – №906: Історія України. Українознавство: іст. та філос. науки. – Вип.13. – С.54-59.

Калініченко В.В. Сільська громада та її трансформація в земельну громаду в Наддніпрянській Україні (1917-1922 рр.) / В.В.Калініченко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2009. – №871: Історія України. Українознавство: іст. та філос. науки. – Вип.12. – С.38-44.

Калініченко Г.В. Генезис земельної громади в Україні та аграрна політика більшовиків (1917-1922 рр.) / Г.В.Калініченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Сер.: Історія та географія. – 2009. – Вип.35. – С.182-190.

Ленін В.І. Промова про доповнення до законопроекту РНК «Про заходи зміцнення і розвитку селянського сільського господарства» на фракції РКП(б) VIIІ з’їзду Рад 27 грудня // Повне зібрання творів / В.І.Ленін. – К., 1974. – Т.42. – С.178-182.

Лях С.Р. Селянин як політик / С.Р.Лях // Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921-1928 рр.): колект. моногр. у 2 ч. – К., 2010. – Ч.1. – С.159-182.

Мацюцький В.М. До питання про діяльність земельних громад Лівобережної України / В. М. Мацюцький // Історія та культура Лівобережжя України: матеріали міжнар. конф., Ніжин, 15–17 трав. 1996 р. – К.; Ніжин, 1997. – С. 163–166.

Мацюцький В.М. Кооперативна діяльність земельних громад у селах Лівобережної України: (20-ті роки) / В. М. Мацюцький // Вісник Харківського державного університету. – 1997. – №396: Історія. – Вип.29. – С.115-123.

Місцеві бюджети України, 1927-28 р.: матеріали поспільного обліку, вибіркового обслідування райсільбюджетів та обліку самооподаткування. – Х.: Госп-во України, 1930. – 35, [1] с. – (Статистика України; №183: Сер. 6, т.5, вип.6).

Низові бюджети України, 1926–27 р.: (районові, сільські, земгромад). – Х.: Вид. ЦСУ УСРР, 1929. – XIV, 49, [1] с. – (Статистика України; №157: Сер.6, т.5, вип.5).

Фінанси земельних громад, 1925-26 р.: вибіркове обслідування. – Х.: ЦСУ УСРР, 1928. – XХV, 37, [1] с. – (Статистика України; №125: Сер.6, т.5, вип.3).

Хіль І. Про земгромади / І.Хіль // Полтавський селянин. – 1928. – №1. – С.7-9.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.