СТАНІСЛАВ СТОЯЛОВСЬКИЙ ТА ЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ ПОЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬНО-ХРИСТИЯНСЬКОГО РУХУ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

А. Б. Кліш

Анотація


У статті проаналізовано діяльність засновника польського суспільно-християнського руху о. Станіслава Стояловського, досліджено його роль у політичних процесах Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Ключові слова: С.Стояловський, суспільно-християнський рух, селянські партії, Галичина.

 

В статье проанализирована деятельность основателя польского общественно-христианского движения о. Станислава Стояловського, исследованы его роль в политических процессах Галичины в конце XIX – начале ХХ в.

Ключевые слова: С.Стояловський, общественно-христианское движение, крестьянские партии, Галичина.

 

The article analyzes the work of the founder of the Polish social-christian movement Stanislav Stoyalovskyy investigated its role in the political processes of Galychyna in the late XIX – early XX century.

Key words: S. Stoyalovskyy, social-christian movement, peasant party, Galychyna.


Повний текст:

PDF

Посилання


Михальський Ю. Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ ст. (1902-1914) / Юрій Михальський. – Львів: Каменяр, 2002. – 166 с.

Центральний державний історичний архів України, м.Львів (ЦДІАУ, м.Львів), ф.146, оп.58, спр.388, арк.5.

ЦДІАУ, м.Львів, ф.146, оп.58, спр.390, арк.5.

[Stojałowski, Stanisław]. Słowo chłopskie na Słowo biskupie, napisał Włościanin z nad Sanu. Czacy: Biblioteczka – Wieńca i Pszczółki, 1894.

Buchen T. Learning from Vienna Means Learning to Win”: the Cracovian Christian Socialsand the ‘Antisemitic Turn’ of 1896 / Tim Buchen // Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC”, n.3 July 2012. – Режим доступу: www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=302

Daszyński I. Pamiętniki. – Tom I / Ignacy Daszyński. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1957.

Jobst K. S. Die antisemitischen Bauernunruhen im westlichen Galizien 1898. Stojałowski und die polnischen Sozialdemokraten / Kerstin S. Jobst // Zwischen Abgrenzung und Assimilation. Deutsche, Polen und Juden. Schauplätze ihres Zusammenlebens von der Zeit der Aufklärung bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges, eds. Robert Maier, Georg Stöber. – Hannover: Hahn, 1996. – S.139-150.

Konefał J. Katolicko-ludowe organizacje polityczne w zaborze austriackim na przełome XIX i XX stulecia // Chłopi-Narоd-Kultura. – T.2: Działalność polityczna ruchu ludowego / Pod red. S.Dąbrowskiego. – Rzeszоw, 1996. – S.34-45.

Kudłaszyk A. Ksiądz Stanisław Stojałowski: studium historyczno-prawne / Kudłaszyk Andrzej. – Wrocław: Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1998. – 82 s.

Kuś J. Działalność społeczno-polityczna księdza Stanisława Stojałowskiego w latach 1895-1903 / J.Kur // Roczniki dziejow ruchu ludowego. – T.27. – 1992. – S.5-18.

Łętocha R. Ks. Stanisław Stojałowski – obrońca ludu polskiego / dr hab. Rafał Łętocha // Режим дуступу до джерела: http://nowyobywatel.pl/2012/04/13/ks-stanislaw-stojalowski-obronca-ludu-polskiego/

Majka J. Katolicka Nauka Społeczna. Studium historyczno-doktrynalne / Ks. Józef Majka. – Rzym–Lublin, 1987. – 240 s.

Pałach S. Ksiądz Stanisław Stojałowski: obrońca ludu polskiego. / Pałach Stanisław. – Marki: Michalineum, 1999. – 109 s.

Porter-Szücs B. Faith and Fatherland: Catholicism, Modernity, and Poland. / Brian Porter-Szűcs. Oxford University Press, 2011. // Режим доступу: http://www.history.lsa.umich.edu/652/Readings/Faith%20and%20Fatherland.pdf

Staudacher A.L. Der Bauernagitator Stanisław Stojałowski. Priester, Journalist und Abgeordneter zum Österreichischen Reichsrat / Anna L. Staudacher // Römische Historische Mitteilungen. – 25 (1983). – S.165-202.

Stojałowski S. Nasze stosunki i stronnictwa religijne / Stojałowski Stanisław. – Kraków: Czas, 1972.

Stojałowski S. W obronie prawdy: słowo do ludu polskiego przed wyborami / Stojałowski Stanisław. – Lwów, 1907.

Szaflik J.R. Ksiądz Stanisław Stojałowski – Prekursor ruchu ludowego / Józef Ryszard Szaflik, // Działalność polityczna ruchu ludowego t. 2, Rzeszów 1996. – S.13-21.

Unowsky D. Peasant Political Mobilization and the 1898 anti-Jewish Riots in Western Galicia / Daniel Unowsky // European History Quarterly. – 2010. – 40(3). – S.412-435.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.