ТРУДОВІ ТРАДИЦІЇ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА

Н. П. Москальова, Б. Г. Москальов

Анотація


Розглянуто питання створення та діяльності студентських трудових загонів у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства у 60-80-ті роки ХХ ст.

Ключові слова: студентський будівельний загін, студентський механізований загін, комсомол, третій трудовий семестр, трудові традиції.

 

Рассмотрены вопросы создания и деятельности студенческих строительных отрядов в Харьковском институте механизации и электрификации сельского хозяйства в 60-80-е годы ХХ ст.

Ключевые слова: студенческий строительный отряд, студенческий механизированный отряд, комсомол, третий трудовой семестр, трудовые традиции.

 

Considered an issue of foundation and activity of labour cote at Kharkiv Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture in 60-80 XX century.

Key words: students building cote, students mechanized cote, Komsomol, third labour semester, labour traditions.


Повний текст:

PDF

Посилання


Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Проспект. – М.: Изд-во МИИСП, 1980. – 40 с.

Еліта країни. Видатні випускники ХІМЕСГ – ХНТУСГ імені Петра Василенка. – Х.: Вид-во ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2012. – 140 с.

Очерки истории студенческого строительного движения Харьковщины. Это наша с тобой биография. – Х.: Изд-во «Точка», 2008. – 112 с.

Куцаєва Т.О. Розвиток вищої освіти в УРСР (1965-1985 рр.): автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. іст. наук: спец.07.00.01. «Історія України» / Т.О.Куцаєва. – К., 2007. – 22 с.; Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50-80-х років ХХ ст.: історіографія: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.06. «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Н.С.Брехунець. – К., 2006. – 19 с.

Дніпропетровський державний аграрний університет/Голова редколегії В.І.Шемавньов. – Дніпропетровськ: Тов. «ЕНЕМ», 2007. – 220 с.; Державна агроекологічна академія України. 75 років: минуле сучасне, майбутнє. – К.: Аграрна наука, 1997. – 204 с.; Білоцерківський державний сільськогосподарський інститут:75 років: Минуле і сучасне / В.М.Власенко, М.Я.Молоцький, Ю.О.Павловський, Б.Й.Кашкін. – К.: Урожай, 1995. – 272 с.; Этапы большого пути. Юбилейный сборник работ. 120 лет Херсонскому сельскохозяйственному учебному заведению. – Херсон: Изд-во ХСХ ин-та им. А.Д.Цюрупы, 1994. – 144 с.

Державний архів Харківської області (далі - Держархів Харківської обл.), ф. П.9328, оп. 1, спр. 1.

Там само, спр. 2.

Там само, спр. 3.

Там само.

Там само, спр. 23.

Там само, спр. 35.

Там само, спр. 58.

Там само.

Там само, спр.69.

Там само.

Комсомольская правда. – 1985. – 5 июля.

Держархів Харківської обл., ф. П.9328, оп. 1. спр. 40.

Там само, спр. 88.

Там само, спр. 123


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.