РОЗВИТОК МЕТАЛОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ У ХХ СТ.: ПЕРСОНАЛІЇ

М. В. Гутник

Анотація


Розглядається наукова діяльність корифеїв металознавства в Україні у ХХ ст. Наводяться відомості про впровадження результатів наукових пошуків учених-металознавців. Висвітлюються нові напрямки металознавчої науки, що були започатковані у ХХ ст.

Ключові слова: металознавство, металообробка, І.А.Фещенко-Чопівський, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. I.М Францевича НАН України.

 

В статье рассматривается деятельность ученых-металловедов в Украине в ХХ ст. Приводятся данные о внедрении результатов их научных поисков. Освещаются новые направления металловедения, которые возникли в ХХ ст.

Ключевые слова: металловедение, металлообработка, И.А.Фещенко-Чоповский, Физико-механический институт им. Г.В.Карпенко НАН Украины, Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины.

 

The activity of scientists in the sphere of physical metallurgy in Ukraine in ХХ century is viewed. Information about introduction of results of their scientific searches is sited. New directions of metallography which arose up in XX century are illustrated.

Key words: metallography, metal working, I.A.Feshenko-Chopivskiy, Physical-mechanical institute named by G.V.Karpenko NASU, Frantsevych Institute for Problems of Materials Science NASU.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ващенко К.И. Развитие литейного производства в Украинской ССР / Ващенко К.И., Петриченко А.М., Шульте Ю.А. / Под ред. В.А.Ефимова. – К.: Наук. думка, 1988. – 376 с.

Развитие металлургии в Украинской ССР / Колл. авторов. Отв. Ред. З.И.Некрасов. – К., Наукова думка, 1980. – 960 с.

Куликов Я.П. Непокоренная металлургия Украины / Я.П.Куликов, В.Ф.Куцырь // Сталь. – 1995. – №5. – С.14-15.

Толок В.Т. Физика и Харьков / Толок В.Т., Коган В.С., Власов В.В. – Харьков: Тимченко, 2009. – 408 с.

Гутник М.В. Металознавство як наука у Харкові: історичний нарис // Матеріали 10-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (Київ, 6-8 жовтня 2011 р.). – К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2011. – С.145-147.

Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. Кн.1 / ВасильШендеровський. – К.: Простір, 2009. – 410 с.

Фещенко-Чопівський І.А. Хроніка мого життя: Спогади міністра Центральної Ради та Директорії / Фещенко-Чопівський І.А. // Передмова В.О.Шевчука: Комент. прим. М.Ю.Костриці, Г.П.Мокрицького. – Житомир: КВО Газ. «Житомирський вісник», 1992. – 124 с.

Оренчук О.Ю. Видатна роль Івана Фещенко-Чопівського в українському державотворення першої половини ХХ ст. / О.Ю.Оренчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія Держава та армія, 2008. – №612. – С.120-124. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/-natural/VNULP/Armia/2008_612/index.html

Рильніков Б.С. Іван Фещенко-Чопівський: вчений та педагог / Рильніков Б.С., Понеділок Г.В. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. – 79 с.

Сергійчук В. Що дала Україна світові. [Текст] / Володимир Сергійчук – Вид. 2-ге, допов. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2008. – 504 с.

Іван Фещенко-Чопівський: Життєво-бібліографічний нарис / відп. ред. О.Романів; Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів, 2002. – 296 с.

Карпенко Георгий Владимирович. Личное дело№ 3872, 1931 г. // Архів НТУ «ХПІ». – 4 арк.

Похмурський В.І. Академік Георгій Володимирович Карпенко [Текст] / В.Похмурський // Світогляд: науково-популярний журнал. – 2008. – №5. – С.42-45.

http://www.nas.gov.ua/Person/K/Pages/Karpenko.asp

Панасюк В.В. Академік Г. В. Карпенко і формування наукового напрямку «Фізико-хімічна механіка матеріалів» / Панасюк В.В., Похмурський В.І. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2005. – Т.41. – №3. – С.7-17.

Академик Иван Никитович Францевич: В 2-х т.: К 100-летию основоположника современного материаловедения / НАН Украины; Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича / отв. ред. В.В.Скороход. – К.: Академпериодика, 2005. Т.1: Научные идеи и персональные работы И. Н. Францевича. – К.: Академпериодика, 2005. – 552 с.

Іван Микитович Францевич – фундатор інституту проблем матеріалознавства / Доповідь академіка НАН України В.В.Скорохода // Вісник НАН України. – Київ: НАН України, 2005. – №10. – С.5-8.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.