ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НА ХАРКІВЩИНІ В 1919-1920 РОКАХ

Д. О. Цепков

Анотація


У статті досліджується питання створення місцевих органів управління освітою у Харківській губернії під час встановлення радянської влади в 1919-1920 роках. Визначаються основні структурні підрозділи губернських та повітових відділів освіти.

Ключові слова: губернський відділ освіти, освітня політика, радянська влада, народна освіта, структура державних органів.

 

В статье исследуется вопросы создания местных органов управления образованием в Харьковской губернии во время установления советской власти в 1919-1920 годах. Определяются основные структурные подразделения губернских и уездных отделов образования.

Ключевые слова: губернский отдел образования, образовательная политика, советская власть, народное образование, структура государственных органов.

 

At this article investigates the question about creation of education authorities during the establishment ofSoviet power in Kharkov from 1919 to 1920. The general structural subdivision of provincial and district education departments are determined.

y words: Provincial Department of Education, education policy, Soviet power, public education, structure of state bodies.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гринько Г.Ф. Очерки советской просветительской политики / Г.Ф.Гринько. – Х., 1923. – 194 с.

Державний архів Харківської області (далі - ДАХО). – Ф. Р-820. – Оп.1. – Спр.4. – 44 арк.

ДАХО. – Ф.Р-820. – Оп.1. – Спр.11. – 112 арк.

ДАХО. – Ф. Р-820. – Оп.1. – Спр.122. – 143 арк.

ДАХО. – Ф. Р-918. – Оп.1. – Спр.1. – 37 арк.

Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917-1920 рр.) / І.Д.Золотоверхий. – К.: Акад. наук УРСР, 1961. – 424 с.

Іванова Н. Становлення та розвиток радянських органів державного управління освітою в Україні (1917-1920) / Н.Іванова // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 1999. – №1. – С.236-250.

Лікарчук І. Л. Міністри освіти України: у 2-х т. / І.Л.Лікарчук. – К., 2002. – Т.1 (1917-1943 рр.). – 327 с.

Ряппо Я.П. Народня освіта на Україні за десять років революції / Я.П.Ряппо. – К.: Держвидав України, 1927. – 127 с.

Сорочан Н.А. Становлення радянського державного апарату управління освітою і культурою на Харківщині в 1917-1920 роках // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія «Історія та географія». – Х.: Майдан, 2005. – №21-22. – С.61-64.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.