ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ (1920-ТІ РР.)

І. В. Чернікова

Анотація


У статті досліджуються становлення та розвиток Музею Слобідської України імені Г.С.Сковороди на Харківщині (20-ті рр. ХХ ст.), напрями його пам’яткоохоронної діяльності.

Ключові слова: музей, пам’ятки історії та культури, збереження культурної спадщини, Харківщина.

 

В статье исследуются становление и развитие Музея Слобожанщины имени Г.С.Сковороды на Харьковщине (20-е гг. ХХ ст.), направления его памятникоохранной деятельности.

Ключевые слова: музей, памятники истории и культуры, сохранение культурного наследия, Харьковщина.

 

This article investigates the formation and development of the Museum of Sloboda Ukraine named after G.S. Skovoroda in Kharkiv region (20-ies of XX century.) Directions pam'yatkoohoronnoyi its activities.

Keywords: museum, historical and cultural monuments, cultural heritage preservation, Kharkiv region.


Повний текст:

PDF

Посилання


Даньковська Р. Академік М. Сумцов яко діяч Музею Слобідської України / Р.Даньковська // Науковий збірник науково-дослідчої кафедри історії української культури. – Х.: ДВУ, 1924. – Вип.І. – С.37-42.

Заремба С.З. Історичне краєзнавство в УРСР 1917-1937 рр. / С.З.Заремба. – К.: Наукова думка, 1984. – 280 с.

Заремба С.З. Пам’яткознавство України: Історія і сучасність / С.З.Заремба // Праці центру пам’ятко-знавства. – Вип.1. – К., 1992. – С.5-24.

Заремба С.З. Українське пам’яткознавство: історія, теорія, сучасність / НАН України, Центр пам’яткознавства / С.З.Заремба. – К.: Логос, 1995. – 448 с.

Заремба С.З. Нариси з історії українського пам’яткознавства / Центр пам’яткознавства НАН України, УТОПІК / С.З.Заремба. – К.: ТОВ “Видавництво Аратта”, 2002. – 204 с.

Маньковська Р.В. Підготовка музейних кадрів в Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.) / Р.В.Маньковська // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. – К., 1999. – Вип.9. – С.142-146.

Маньковська Р.В. Музейництво в Україні / Р.В.Маньковська. – К.: Б.в., 2000. – 140 с.

Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. – Ч.І. 1917 р. – середина 20-х років / О.Нестуля. – К.: Вид. Інституту Історії України НАН України, 1995. – 280 с.

Нестуля О.О. Охорона культових пам’яток в Українській державі // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. / О.Нестуля. – К., 1996. – С.132-155.

Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського / Г.А.Скрипник. – К.: Наукова думка, 1989. – 304 с.

Федоровский А.С. Краеведческая работа в Харькове и на Слободской Украине (в 1910-1920-х гг.) / А.С.Федоровський // Краеведение. – 1924. – №3. – С.292-298.

Єрофіїв І. Виставка в Музеї Слобідської України ім. Сковороди / І.Єрофіїв // Червоний шлях. – 1927. – №12. – С.190.

ДАХО. – Ф. Р-4365, оп.1, спр.24.

ДАХО. – Ф. Р-4365, оп.1, спр.45.

Б.а. Вивчення України // Бюлетень Музею Слобідської України ім. Г.С.Сковороди. – 1925. – №1. – С.19-21.

Б.а. // Бюлетень Музею Слобідської України ім. Г.С. Сковороди. – 1926-1927. – №2-3. – С.4.

Єрофіїв І. Нові експонати в Музеї Слобідської України ім. Сковороди / І.Єрофіїв // Червоний шлях. – 1926. – №11-12. – С.248-249.

Єрофіїв І. Спадщина (Рукописи в Музеї Слобідської України) / І.Єрофіїв // Червоний шлях. – 1926. – №11-12. – С.249-251.

Доклади на з’єднаних засіданнях Музею та етнографічної секції Харківського Губкопмису 1920-21 рр. // Бюлетень Музею Слобідської України ім. Г.С.Сковороди. – 1925. – №1. – С.22-25.

ЦДАВО України. – Ф.166, оп.8, спр.443.

ЦДАВО України. – Ф.166, оп.8, спр.444.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.