ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КАПЕЛИ КОБЗАРІВ ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА (1925–1930 РР.)

В. Б. Приходько

Анотація


У статті досліджуються напрями діяльності Харківської художньої капели кобзарів імені Т.Г.Шевченка. Простежуються характерні особливості та умови функціонування організації у тогочасних ідеологічних реаліях.

Ключові слова: капела кобзарів, кобза, кобзарське мистецтво, традиції, Харків.

 

В статье исследуются направления деятельности Харьковской художественной капеллы кобзарей имени Т.Г.Шевченка. Прослеживаются характерные особенности и условия функционирования организации в идеологических реалиях того времени.

Ключевые слова: капелла кобзарей, кобза, кобзарское искусство, традиции, Харьков.

 

The article investigates the activities of the Kharkіv Art Chapel kobzars Taras Shevchenko. Traced the characteristics and functioning of the organization in terms of ideological realities of the time.

Keywords: Chapel kobzars, kobza, kobza art, traditions, Kharkiv.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дубас О.І. Становлення та розвиток кобзарських шкіл в Україні (XVII – перша половина XX ст.): Автореф. дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / О.І. Дубас; Ін-т мистецтвознав., фольклор. та етнології імені М.Т.Рильського НАН України. – К., 2002. – 20 с.

Мартинова Т.Є. Вплив кобзарства на формування національної самосвідомості українців: Автореф. дис. …канд. філософських наук: 09.00.12 / Т.Є.Мартинова / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 18 с.

Савчук О.О. Українське традиційне співоцтво як світоглядна система (на матеріалі кобзарсько-лірницької традиції Слобідської України): Автореф. дис. … канд. філософських наук: 09.00.12 / О.О.Савчук / Харків. нац. ун-т імені В.Н.Каразіна. – Х., 2010. – 19 с.

Черемський К.П. Генеза і розвиток традиційних форм українського співоцтва: Автореф. дис. … канд. мистецтвознавства.: 17.00.01 / К.П. Черемський / Харків. держ. акад. культури. – Х., 2005. – 20 с.

ДАХО (Державний архів Харківської області). – Ф. Р.845. – Оп.2. – Од. зб. 747.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.