РОЗВИТОК МЕРЕЖІ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ НА ВІННИЧЧИНІ У СЕРЕДИНІ 60–80-Х РР. ХХ СТ.

А. С. Поліщук

Анотація


У статті досліджено особливості розвитку мережі клубних закладів на Вінниччині у середині 60–80-х рр. ХХ ст., розглянуто їх форми роботи, кадровий склад, матеріально-технічну базу, санітарно-побутові умови, а також розкрито зміст культмасової роботи, її ідеологічну і загальнокультурну спрямованість.

Ключові слова: мережа клубних закладів, художня самодіяльність, культурний розвиток, кіномистецтво.

 

В статье исследованы особенности развития сети клубных заведений в Винницкой области в середине 1960-80-х гг., рассмотрены их формы работы, кадровый состав, материально-техническая база, санитарно-бытовые условия, а также раскрыто содержание культмассовой работы, ее идеологическую и общекультурную направленность.

Ключевые слова: сеть клубных учреждений, художественная самодеятельность, культурное развитие, киноискусство.

 

The peculiarities of the club institutions development has been investigated in the article, having a precise look at the mid 60-80-s of the XX century. The spheres of their functioning are being discussed, as well as staff, equipment, hygienic conditions. The main contents of the public – cultural work is considered, taking into account its ideological and cultural orientation.

Key words: the network of club institutions, art activity, cultural development, cinema art.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бажан О. Г. Стан освіти, науки і культури в Українській РСР в середині 60-80-х рр. ХХ ст. // Краєзнавство. – 2002. – № 1-4. – С.75-78.

Кривчик Г.Г. Соціальний розвиток українського села в 60-80-ті рр. ХХ ст. [Текст]: автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Кривчик Геннадій Георгійович; Дніпропетровський національний ун-т. ім. Олеся Гончара. – Д., 2002. – 32 с.

Державний архів Вінницької області (далі – ДАВіО) – Ф.Р-2700. – Оп.17. – Спр.1104. – 301арк.

ДАВіО – Ф.Р-151. – Оп.15. – Спр.1342. – 19 арк.

ДАВіО – Ф.Р-2700. – Оп.6. – Спр.3. – 125 арк.

ДАВіО – Ф.Р-2700. – Оп.6. – Спр.13. – 385 арк.

ДАВіО – Ф.Р- 2700. – Оп.6. – Спр.5. – 312 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.