ВСТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ТА БЄЛГОРОДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

С. В. Мороз

Анотація


В статті досліджується встановлення та розвиток торгівельних відносин в період кінця ХХ – початку ХХІ століття між Харківською та Бєлгородською областями в руслі транскордонної співпраці. Велика увага приділяється визначенню основних етапів становлення торгового співробітництва та їх характеристика. Також в статті проаналізовано причини які негативно впливають на ефективний розвиток транскордонної торгівлі між зазначеними областями.

Ключові слова: «човникова торгівля», бартерні операції, транскордонна й прикордонна торгівля, товарообіг.

 

В статье исследуется становление и развитие торговых отношений в период с конца ХХ – начало ХХІ столетия между Харьковской и Белгородской областями в русле трансграничного сотрудничества. Большое внимание отводится определению основных этапов становления торгового сотрудничества и их характеристика. Также в статье проведено анализ причин, которые негативно влияют на эффективное развитие трансграничной торговли между указанными областями.

Ключевые слова: «челночная торговля», бартерные операции, трансграничная и приграничная торговля, товарооборот.

 

This article examines the formation and development between Kharkov and Belgorod region. Through cross - border cooperation. In the end of the 20th, beginning of 20th century. Big impact is given to defining the main stages of trade cooperation and their characteristics. Also in the paper analyzes the causes that negatively affect the efficiency of a development of cross- border trade between the regions.

Key words: shuttle trade, barter operations, cross - border trade.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вовк С.О. Встановлення та розвиток міжрегіонального співробітництва прикордонних України і Російської Федерації (наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст.): Дисертація канд. іст. наук / С.О.Вовк. – Харків, 2005. – 171 с.

Инфляция и экономический рост. Теория и практика. – К.: Финансы и статистика, 2007. – 288 с.

Інформація Головного управління статистики Харківської обласної державної. Економічний словник-довідник // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.subject.com.ua/economic/dict/47.html

Информация о сотрудничестве Харьковской области с Российской Федерацией. Информационно-аналитическая записка управления внешнеекономических связей и евроинтеграции Харьковской облгосадминистрации. // Бизнесинформ. – 2009. – №1. – С.16.

История современной Белгородщины // Белгородское областное издательство. – 1999. – 101 с.

Кірюхін О. Харків – столиця українсько-російського співробітництва / О.Кірюхін // Европа-Центр.– 2006. – №3(14). – С.9-11.

Кулешова А.А., Полякова Е.А. Зовнішня торгівля Харківської та Бєлгородської областей як складових єврорегіону «Слобожанщина» / А.А.Кулешова, Е.А.Полякова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123 456789/

Островський І.А. Перспективи й суперечності розвитку транскордонного співробітництва Харківщини І.А.Островський // Комунальне господарство міст: Наук.-практ. збірник. – 2008. – №82. – С.131-136.

Программа економічного і соціального розвитку Харківської області на 2007 рік затверджена 03 квітня 2007 року№199-V. Внутрішній архів управління зовнішньоекономічних зв’язків ХОДА.

Сосед и экономический партнер белгородцев // Деловой вестник. – №12 (175). – 2008. – 16 с.

Статистичний щорічник Харківської області. Головне управління статистики Харківської обласної адміністрації. Харківська обласна державна адміністрація. Підсумки зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації в 2011 році: стан зовнішньоторговельного співробітництва Харківської області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kharkivoda.gov.ua

Чорномаз П.О. Еврорегион «Слобожанщина»: этапы формирования и перспективы развития П.О.Чорномаз // Международное сотрудничество приграничных регионов: история, экономика, политика, культура. Материалы международ. наук-практ. конф., Курск, 19-20 сент. 2011 г. – Курск: Изд-во VIP, 2011. – С.160-165.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.