ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ОПОРУ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

О. В. Дьякова

Анотація


У статті визначені сучасні українські історики, які вивчають Рух Опору періоду Великої Вітчизняної війни, окреслена основна проблематика їх досліджень.

Ключові слова: дослідження, історик, проблематика, концепція, Рух Опору, Велика Вітчизняна війна.

 

В статье определены современные украинские историки, которые изучают Движение Сопротивления времен Великой Отечественной войны, установлена основная проблематика их исследований.

Ключевые слова: исследования, историк, проблематика, концепция, Движение Сопротивления, Великая Отечественная война.

 

The modern Ukrainian historians which study Movement of Resistance of times of Great Patriotic war are definite in the article, basic problems of their researches is set.

Key words: researches, historian, problems, conception, Movement of Resistance, Great Patriotic war.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абакумова В.І. Окупаційний режим та антифашистський Рух Опору на Луганщині (1941-1943 рр.): дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Абакумова Вікторія Іванівна. - Луганськ, 2004. - 214 арк.

Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941-1945 / Герасимов І.О. та ін. - К.: Пошук.-вид. агентство «Книга Пам’яті України», 2000. - 944 с.

Брицький П.П. Україна у Другій світовій війні (1939-1945 рр.) / П.П.Брицький. - Чернівці: Чернів. ун-т, 1995. - 114 с.

Бровар О.В. Партизанський та підпільний рух у Донбасі в роки Великої Вітчизняної війни (серпень 1941 - вересень 1943 рр.): дис. …канд. іст. наук: 07.00.01 / Бровар Олександр Віталійович. - Донецьк, 2003. - 228 арк.

Гогун А. Деятельность вооруженных националистических формирований на территории западных областей УССР (1943-1949): дисс. … канд. ист. наук: 07.00.01 / Северо-Западная Академия Государственной Службы. - СПб., 2005.

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модер. укр. нації ХІХ-ХХ ст. / Я.Й.Грицак. - К.: Ґенеза, 2000. - 360 с.

Даниленко С.Т. Дорогою ганьби і зради / С.Т.Даниленко. - К.: Наук. думка, 1970. - 360 с.

Дейнека Н.В. Боротьба підпільників і партизан Південно-Захіної України і Молдавії проти румунського окупаційного режиму: автореф. дис... канд. іст. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Н.В.Дейнека. - Одеса, 207. - 19 с.

Клоков В.И. О стратегии и тактике советских партизан в борьбе против фашистских оккупантов на Украине (1941-1944) / В.И.Клоков. - К., 1994. - 74 с.

Клоков В.І. До питання про етапи формування історіографії Великої Вітчизняної війни / В.І.Клоков // Сторінки воєнної історії України. - К., 1998. - Вип.2. - С.5-29.

Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) / М.В.Коваль. - К.: Вид. дім «Альтернативи», 1999. – 336 с.

Коваль М. В. Україна: 1941-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії / М.В.Коваль. - К.: Вища школа, 1995. - 194 с.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій Світовій війні: пер. з фр. / В.Косик. - Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993. - 660 с.

Круглов А.И. Катастрофа украинского еврейства 1941-1944 гг.: энцикл. справ. / А.И.Круглов. - Х.: Тарбут Лаам, 2005. - 375 с.

Кучер В.І. Рух Опору на окупованій території України: політичний аспект / В.І.Кучер // Сторінки воєнної історії України. - К., 2004. - Вип.8, ч.2. - С.3-16.

Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942-1952. Документи і матеріали / Петро Мірчук. - Львів, 1991. - 448 с.

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: фах. висновок робочої групи істориків при Уряд. коміс. з вивчення діяльн. ОУН і УПА / Нац. акад. наук України. - К.: Наук. думка, 2005. - 53 с.

Першина Т.С. Україна пам’ятає фашистський геноцид / Т.С.Першина // Сторінки воєнної історії України. - К., 2000. - Вип.4. - С.81-84.

Русначенко А.М. Народ збурений: нац.-визвол. рух в Україні й нац. рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х роках / А.М.Русначенко. - К.: Пульсари, 2002. - 519 с.

Салата О.О. Формування німецького інформаційного простору в Рейхскомісаріаті «Україна» та в зоні військової адміністрації (червень 1941 р. - 1944 р.): монографія / О.О.Салата. - Донецьк: Норд-Пресс, 2010. - 362 с.

Сергійчук В.І. Діяльність оунівського підпілля на Сході України // Україна у Світовій війні: уроки історії та сучасність: матеріали міжнар. наук. конф. - К., 1995. - С.193-196.

Слободянюк М.А. Антифашистський рух Опору в Південній Україні (1941-1944 рр.): дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Слободянюк Микола Анатолійович. - Дніпропетровськ, 2002. - 239 арк.

Тронько П.Т. Навічно в пам’яті народній: з історії боротьби молоді України проти нім.-фашист. загарбників у роки Великої Вітчизняної війни / П.Т.Тронько. - К.: Молодь, 1995. - 159 с.

Трубайчук А.Ф. Друга світова війна: корот. історія / А.Ф.Трубайчук. - К.: Наук. думка, 1995. - 192 с.

Україна у Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.: Історичні нариси у 2 кн. Кн. 1 / О.Є.Лисенко, В.В.Стенцевич, А.Айсфельд та ін. - К.: Наукова думка, 2010. - 735 с.

Чайковський А.С. Партизанський і підпільний рух в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944): (іст.-прав. аспект) / А.С.Чайковський // Сторінки воєнної історії України. - Вип. 8, ч. 2. - К., 2004. - С. 16-24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.