ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Т. Ю. Місостов

Анотація


У статті аналізується вплив владних структур та приватної ініціативи на становлення та розвиток діяльності Чернігівської губернської архівної комісії, як головного осередку архівної справи в Чернігівській губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Досліджуються питання фінансування та пожертвування до регіонального архівного центру. Визначено вагомий внесок цього науково-просвітницького закладу у розгортання історико-краєзнавчого руху на Чернігівщині

Ключові слова: архівна справа, історико-краєзнавчий рух.

 

В статье анализируется влияние властных структур и частной инициативы на становление и развитие деятельности Черниговской губернской архивной комиссии, как главного центра архивного дела в Черниговской губернии конца ХІХ – начала ХХ ст. Исследуются вопросы финансирования и пожертвования в региональный архивный центр. Определен весомый вклад этого научно-просветительского заведения в развертывании историко-краеведческого движения на Черниговщине.

Ключевые слова: архивное дело, историко-краеведческое движение.

 

In this article influence of imperious structures and private initiative is analyzed on becoming and development of action of the Chernihiv provincial archival commission, as a main center of the archival business in the Chernihiv province at end of ХІX - beginning of ХХ century. The questions of financing of the regional archival center are explored. The ponderable contribution of this scientific-elucidative establishment to the development of the historical -regional progression in Chernihiv was defined.

Key words: archival business, historical -regional progression.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білик П. М.М.Коцюбинський як член Чернігівської архівної комісії (1902-1904 рр.) / П.Білик // Архівна справа. – 1929. – Кн.2. – С.69-71.

ДАЧО. Ф.127. Оп.1. Спр.9046. Отчет о работе Черниговской губернской архивной комиссии. 1901-1902 гг.

ДАХО. Ф.51. Оп.1. Спр.183. Сведения об архивах учреждений Харьковской губернии по запросу Московского археологического общества.

История городов и сел Украинской ССР. Черниговская область: В 26 т. / Под ред. П.Т.Тронько, Ин-т истории академии наук УССР / П.Т.Тронько. – К., 1983. – 816 с.

Кибальчич М. М.М.Коцюбинський в архівній комісії / М.Кибальчич // Радянське літературознавство. – 1940. – №5-6. – С.193-212.

Коваленко О. Головні етапи розвитку історичного краєзнавства на Чернігово-Сіверщині / О.Коваленко // Краєзнавство. – №1-2. – 2000. – С.39-45.

Коваленко О.Б. М.І.Подвойський у Чернігівській Архівній Комісії / О.Б.Коваленко // Український історичний журнал. – 1972. – №3. – С.86-89.

Коваленко О.Б. Чернігівська архівна комісія / О.Б.Коваленко // Український історичний журнал. – 1976. – №12. – С.121-125.

Коцюбинська К. М.Коцюбинський як член Чернігівської ученої архівної комісії / К.Коцюбинська // Музей М.Коцюбинського в Чернігові. Збірник перший. До 75-річчя з дня народження М.Коцюбинського. – Чернігів, 1939. – С.39-42.

Курас Г.М. Чернігівська архівна комісія та її внесок у вивчення історії України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ист. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Г.М.Курас – Дніпропетровськ, 1992 – 23 с.

Малиневская В.М. Развитие исторического краеведения на Черниговщине в конце ХІХ – нач. ХХ вв.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ист. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / В.М.Малиневська. – К., 1990 – 17 с.

Сарбей В.Г. Вклад губернських архівних комісій в історіографію України / В.Г.Сарбей // Друга республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція. – К., 1965. – С.264-269.

Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества. – Т.-III, - Харьков: Тип. К.П.Счасни, 1891. – 292 с.

Труды Черниговской архивной комиссии. Вып.10. Под ред. В.Л.Модзалевского / В.Л.Модзалевський. – Чернигов: Тип. Губ. Земства, 1913. – 252 с.

Труды Черниговской губернской архивной комиссии. Тип. Губернского Земства, 1897-1919 гг.

Труды Черниговской губернской архивной комиссии 1897-1898. Отдел первый. – Чернигов: Типогр. Губ. Правления.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.