ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ-АРХІВУ ПЕРЕХОДОВОЇ ДОБИ ЯК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ОСЕРЕДКУ ОКУПОВАНОГО КИЄВА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

О. О. Салата

Анотація


У статті висвітлюється робота Музею-Архіву переходової доби як науково-дослідницького осередку, де активізувалася діяльність вчених істориків Києва в період Другої світової війни.

Ключові слова: Музей-Архів переходової доби, науково-дослідницький осередок, історична наука, ідеологічний тиск, наукові установи.

 

В статье освещается работа Музея-Архива переходного периода как научно-исследовательского центра, в котором активизировалась деятельность ученых-историков Киева в период Второй мировой войны.

Ключевые слова: Музей-Архив переходного периода, научно-исследовательский центр, историческая наука, идеологическое давление, научные учреждения.

 

In the article work of Museum-Archive of transitional days lights up as a scientifically research cell that activity of scientists of historians of Kyiv in the period of Second World War.

Keywords: Museum-Archive of transitional days, academic historical science, ideological pressure, scientific establishments.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлінська Н.О. Н.Д.Полонська-Василенко: життя та наукова діяльність // Історична наука на початку XXI ст.: проблеми, минуле, сучасність, перспективи : матеріали 2 Всеукр. наук. студент. конф., 18-19 трав. 2006 р., м. Херсон / редкол.: В.М.Андрєєв (голов. ред.) та ін. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – C.79-83.

Верба I.В. Олександр Оглоблин: Життя та праця в Україні / В.Верба. – К. 1999, – С.112-114.

Верба І. Спроби відновлення Української Академії наук у Києві (кінець 1941 – середина 1942 р.) / І.Верба // Укр. історик. – 1995. – №1/4. – С.87-89.

Гедз В. Джерела до вивчення культурного життя в окупованому Києві (1941-1943 рр.). [Електронний ресурс]: http://www.history.org.ua/Journall/ sid/15/14.pdf/

Гедз В. Там само.

Гедз В. Там само.

ДАКО. Ф.2412. Оп.1. Спр.1. Арк.8.

ДАКО. Ф.2412. Оп.1. Спр.1. Арк.8.

ДАКО. Ф.2412. Оп.1. Спр.10. Арк.15.

ДАКО. Ф.2412. Оп.1. Спр.2. Арк.2.

ДАКО. Ф.2412. Оп.1. Спр.3. Арк.1.

ДАКО. Ф.2412. Оп.1. Спр.3. Арк.18-27.

ДАКО. Ф.2412. Оп.1. Спр.3. Арк.27.

ДАКО. Ф.2412. Оп.2. Спр.261. Арк.2.

Державний архів Київської області (Далі – ДАКО). Ф.2412. Оп.1. Спр.2. Арк.1.

Дубровіна Л.А. Історія Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Л.А.Дубровіна, О.С.Онищенко. 1941-1964. – К.: НБУВ, 2003. – 357 с.; Дубровіна Л.А. Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) / Л.А.Дубровіна, Н.І.Малолєтова // Бібл. вісн. – 2001. – №3. – С.2-18; Дубровіна Л.А. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941-1943 рр.) / Л.А.Дубровіна // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр. та спогадів. – К., 2001. – №6(7), ч.2. – С.6-24.

Ідея автономності господарського комплексу України в історико-економічній концепції О.П.Оглоблина // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта-2002». – Том 4. Історія та соціологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С.29-30.

Коваль М.В. Політика проти історії: українська історична наука в Другій світовій війні і перші повоєнні роки / М.В.Коваль // Укр. іст. журн. – 2002. – №1. – С.3-26.

Листи Івана Крип’якевича до Олександра Оглобліна // Укр. історик. – Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен, 1990. – №1/4. – C.18-21.

Музей-архів переходової доби: Пофондовий путівник / Уклала Ольга Бєлая. Державний комітет архівів України. Державний архів Київської області. – К., 2002. – 102 с.

Там само. – С.7.

Ясь О.В. Історичні погляди Олександра Оглобліна: радянська доба (1919-1941 рр.). [Електронний ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ idvu/ 2008_18/15.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.