«ЖИТЛОВЕ ПИТАННЯ» В ХАРКОВІ У 1920-30-ті РОКИ В ДИСКУРСІ ПРЕСИ

І. С. Мартинова

Анотація


У статті проаналізовано відображення в республіканській та місцевій пресі проблеми забезпечення житлом мешканців Харкова – великого промислового центру, столиці радянської України з 1919 по 1934 роки. Стрімке зростання населення Харкова, викликане будівництвом промисловості та перетворенням його на столицю радянської України, спричинило житлову кризу. Різноманітні аспекти житлової проблеми міста Харкова розглядалися як у місцевій пресі, представленій газетами «Харківський пролетар» (орган Харківського окружного комітету КП(Б)У), «Харьковский рабочий» (орган Харківського міського комітету КП(б)У та міської ради), «Пролетарий», так і в пресі загальноукраїнського значення – республіканській газеті «Вісті ВУЦВК». Центральною темою публікацій були масштаби й засоби подолання житлової кризи у місті. Причиною кризи преса визначала стрімке зростання робітничого класу і «пережитки минулого». Як засіб вирішення проблеми у 1920-ті роки пропагувалося кооперативне будівництво, у 1930-ті роки більше уваги приділялося новобудовам та питанням якості будівництва. Хоча радянська преса перебувала під партійним контролем, але у 1920-ті роки допускалися критичні публікації щодо кризової ситуації з житлом, безгосподарності і розхлябаності окремих осіб і діячів. Критикувалася навіть ідея і практика будинків-комун. Преса формулювала проблему, її масштаби, інформувала про можливі засоби їх вирішення, які пропонували державні органи; повідомляла про те, яке житло хотіли б отримати робітники, що свідчить про зворотній зв’язок між суспільством і пресою. Таким чином, наприкінці 1920-х - на початку 1930 рр. такі риси радянської преси, як монологічний характер, обмежена динамічність, непрозорий характер функціонування ще не почали повною мірою функціонувати.

Ключові слова


«житлове питання», преса радянської України, Харків, житлова криза, пролетаріат.

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисенко М. Житло та побут міського населення України у 20-30-ті рр. ХХ століття: Монографія. К.: ВД «Стилос», 2009. 357 с.

Будинки в 300-400 квартир // Робітнича газета «Пролетар». 1928. 24 жовтня.

Будування міста навколо Тракторного заводу //Вісті ВУЦВК. 1930. 8 квітня

Верхотурский В. Заседание Харьковского городского совета по вопросам переселения робочих в квартиры буржуазии //Пролетарий. 1920. 24 июня. С.3.

Вологодцев І., Каплунов І. Комунальне господарство міст України. Харків:Держвидавництво «Господарство України». 1930. 68 с.

Выполнить програму жилищного строительства и ремонта// Харьковский рабочий. 1934. 27 апреля.

Г. Д. Строителям ТЭЦ – культурное общежитие // Харьковский рабочий. 1934. 23 квітня.

Гофман. Индивидуальное строительство закабаляет рабочих // Жилищная кооперация Украины. Х., 1927. № 4. С. 28-38.

Данільєва Ю. Г. Житлова проблема в українському радянському місті у 20-30-ті рр. ХХ століття // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2011. №11. Ч.1. С.28-38.

руб. на рабочее жилстроительство в Харькове // Харьковский пролетарій. 1927. 8 января.

Диденко Е. Жилищное строительство в столичном Харькове (1927–1934) // Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті: збірка наукових праць / Харківська державна академія дизайну та мистецтва. Харків: 2012. Вип. 6. С.69–78.

Дорого коштує житлове будівництво // Робітнича газета «Пролетар». 1928. 6 січня

Друзь Ф. Жилищная кооперация Украины к десятой годовщине Октябрьской революции // Жилищная кооперация Украины. 1927. № 15. С. 6–19.

Дубровский. Мнимые выгоды индивидуального строительства // Жилищная кооперация Украины. 1927. № 4. С. 28-39.

Жилищный вопрос: Сборник декретов, распоряжений, инструкций с разъяснениями. Х., 1921. 171c.

Жилищное строительство на уровень задач второй п’ятилітки// Харьковский рабочий. 1934. 29 марта

Жилищно-коммунальное хозяйство СССР. Справочные данные. Москва: НИФ СССР Госфиниздат, 1936. 55 таблиц

Житлова криза в Харкові // Вісті ВУЦВК. 1925. 15 жовтня.

Історія міста Харкова ХХ століття [О. Н. Ярмиш, С. І. Посохов, А.І. Епштейн та ін.] Х.: Фоліо, Золоті сторінки, 2004. 686 с.

Как ослабить жилищний кризи в Харькове//Харьковский пролетарій. 1924. 1 авг.

Каплунов І., Букштейн Д. Житлові умови міського пролетаріату УСРР // Вісник статистики. 1930. № 6. С. 48–59.

Коваленко І. З. Харків. Населення , житлові умови, бюджет дрібних володінь. Х.: Хар.окр.стат.бюро, 1926. Вип.3. С.7.

Коляструк О. А. Пресса в умовах «наступу соціа¬ліз¬му» (кінець 20-х - початок 30-х рр.) URL:file:///D:/ System/Downloads/Nzvdpu_ist_2001_3_28%20(1).pdf

Коляструк О.А. Преса в радянській політичній системі у 20-30-ті pp. XX ст.// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. 2003. Вип. 5. С. 104-110./ URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzv dpu_ ist_2003_5_28

Лабораторин. К разрешению жилищного кризисна //Жилище рабочего. 1924. №1. С.11-12.

Левитан Й. Війна поверхів // Харківський пролетар. 1932. 7 листопада

Любавський О. М. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті – початку 1930-х років / наук. ред. Л. Ю. Посохова / Передм. О.А. Коляструк Х.: Раритети України, 2016. 226 с.

Марзеев А. Н. Новые рабочие жилища на Украине Х., 1928. 121c.

Местецкий Я. Жилищное хозяйство Украины. Х.: Гос. изд-во Украины, 1929. 168 с.

Меерович М.Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми (1917-1937 годы). М.: РОССПЭН; Фонд Первого Президента России Б.Ельцина, 2008. 303 с.

Ми проти і швейцарських домиків, і будинків – комун // Робітнича газета «Пролетар». 1928. 31 жовтня

Мовчан О. М. Повсякденне життя робітників УСРР.1920-ті рр. К.: Інститут історії України НАН України, 2011. 312 с.

О новых течениях в разрешении жилищного вопроса // Жилищная кооперация Украины. 1927. № 11. С. 30-38.

Обмен жилой площадью // Жилищная кооперация Украины. 1927. № 3. С. 48-55.

Орлов Я. Впорядкувати житлове господарство Харкова // Харківський пролетар. 1933. 6 січня

О. Г. Жилищное строительство на уровень задач второй пятилетки// Харьковский рабочий. 1934. 29 марта

Охитович М. Заметки по теории расселения // Современная архитектура. 1930. № 1-2. С. 45-49.

План жилищного и коммунального строительства г. Харькова и его пригородной зоны. Второе пятилетие(1933-1937 гг.) Под общей редакцией Шахматова М. Г. и Зигермана И. Н. [Ч.1.]- [Харьков]. Редакционно-издательский сектор Харьковского Горсо¬вета. 1932. Харьковская городская плановая комиссия. Материалы к 1 варианту пятилетнего плана хозяйственного и национально-культурного строительства. Вып. 1. [Ч.1.]

Профсоюзы за стройкой// Харьковский пролетарий. 1927. 16 сентября.

Степанчук Ю. С. Періодичні видання як історичне джерело у дослідження суспільного життя УСРР у 20-х роках XX століття // Історична пам'ять. 2012. Вип. 28. С. 155-160. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2012_2_18

Строить дешево, хорошо, красиво // Харьковский рабочий. 1934. 29 мая.

Удар по житло кризі // Робітнича газета «Пролетар». 1928. 13 жовтня.

Хмурий В. Ще до архітектурного обличчя міста // Вісті ВУЦВК. 1925. 1 листопада.

Чурилов І. М. Забытые общежития //Харьковский рабочий. 1934. 29 марта.

REFERENCES

Borisenko, M. (2009)/ Zhytlo ta pobut miskogo naselennya Ukrayiny u 20-30-ti rr. XX stolittya. [Housing and Life of the Urban Population of Ukraine in the 20-30's. XX Century]K.: VD "Stilis".

Budynky v 300 - 400 kvartyr (1928) [Houses in 300-400 apartments]. Robitnycha gazeta «Proletar»,24 zhovtnya - [Worker's newspaper Proletar, October 24 th].

Buduvannya mista navkolo Traktornogo zavodu (1930) [Construction of the city around the Tractor Plant]. Visti VUCzVK,8 kvitnya - VUTSVK news, April 8 th.

Verkhoturskiy V. (1920)Zasedanie xarkovskogo gorodskogo soveta po voprosam pereseleniya robochix v kvartiry burzhuazii [Session of the Kharkiv City Council on the resettlement of workers in the apartments of the bourgeoisie]. Proletarij -Proletarian, June 24 th.

Vologodtsev, I. Kaplunov, I. (1930). Komunalne gospodarstvo mist Ukrayiny [Municipal economy of Ukrainian cities]. Kharkiv: State Publishing House "The Economy of Ukraine", 68

Vypolnit programu zhilishhnogo stroitelstva i remonta (1934). [Run the program of housing construction and repair]. Xarkovskij rabochij, 27 aprelya. – Kharkov worker, April 27th.

G.D. (1934)/ Stroitelyam tec – kulturnoe obshhezhitie [The builders of CHP - a cultural hostel]. Xarkovskij proletarij - Kharkov worker, 23 April.

Hoffman. (1927) Individualnoe stroitelstvo zakabalyaet rabochix [Individual construction enslaves workers]. Zhilishhnaya kooperaciya ukrainy - Housing cooperation of Ukraine, № 4, 28-38.

rub. na rabochee zhilstroitelstvo v xarkove (1927). [2,000,000 rubles. for working housing construction in Kharkov]. Xarkovskij proletarij - Kharkov Proletarian, January 8.

Danileva, Yu. (2011) Zhytlova problema v ukrayinskomu radyanskomu misti u 20-30-ti rr. XX stolittya [Housing problem in the Ukrainian Soviet city in the 20-30th years of the twentieth century]. Visnyk Sxidnoukrayinskogo nacionalnogo universytetu im. V. Dalya. - Bulletin of the East Ukrainian National University named after. V. Dahl, №11, Part 1, 28-38

Didenko, E. (2012) Zhylyshhnoe stroytelstvo v stolychnom Xarkove (1927 – 1934) [Housing construction in the capital Kharkov (1927 – 1934)]. Tradyciyi i novaciyi u vyshhij arxitekturno-xudozhnij osviti: zbirka naukovyx pracz/ Xarkivska derzhavna akademiya dy`zajnu ta mystecztva. - Traditions and innovations in higher architectural and artistic education: a collection of scientific works, Kharkiv State Academy of Design and Art. Kharkiv, Exit. 6, 69-78

Dorogo koshtuye zhy`tlove budivny`cztvo(1928). [Costly housing construction]. Robitnycha gazeta «Proletar», 6 sichnya - Worker's newspaper Proletar, January 6

Druz, F. (1927) Zhilishhnaya kooperaciya ukrainy k desyatoj godovshhine oktyabrskoj revolyucii [Housing cooperation of Ukraine for the tenth anniversary of the October Revolution]. Zhilishhnaya kooperaciya ukrainy - Housing cooperation of Ukraine, № 15, 19 – 32

Dubrovsky, (1927) Mnimye vygody individualnogo stroitelstva [Imaginary benefits of individual construction]. Zhilishhnaya kooperaciya Ukrainy. - Housing cooperation of Ukraine, № 4, 28-39.

Zhilishhnyj vopros: sbornik dekretov, rasporyazhenij, instrukcij s razyasneniyami (1921). [Housing issue: Collection of decrees, orders, instructions with explanations]. Kh., 171.

Zhilishhnoe stroitelstvo na uroven zadach vtoroj p’yatilіtki (1934). [Housing construction to the level of the second p’yatilinka’s tasks]. Xarkovskij rabochij -Kharkov Worker, March 29.

Zhilishhno – kommunalnoe xozyajstvo SSSR. spravochnye dannye. Moskva: nif SSSR gosfinizdat (1936). [Housing and communal services of the USSR]. Reference data. Moscow: NIF USSR Gosfinizidat, 55 tables

Zhy`tlova kry`za v Xarkovi (1925). [Housing crisis in Kharkiv]. Visti VUCzVK - VUTSVK news, October 15.

Yarmish, O. N., Posohov, S.I. (2004).Istoriya mista Xarkova XX stolittya [History of Kharkiv city of the twentieth century]. Kh.: Folio, Golden Pages, 686.

Kak oslabit zhilishhnij krizis v xarkove (1924). [How to weaken housing crises in Kharkov]. Xarkovskij proletarіj - Kharkov Proletarian, 1 Aug.

Kaplunov, I., Bukshtein, D. (1930). Zhytlovi umovy miskogo proletariatu USRR [Housing conditions of the urban proletariat of the Ukrainian SSR]. Visnyk statystyky - Bulletin of Statistics, No. 6, 48-59.

Kovalenko, I. (1926). Xarkiv. Naselennya, zhytlovi umovy, byudzhet dribnyx volodin [Kharkiv Population, housing conditions, budget of small estates]. Kh.: Har. okr.stat bureau, Vip.3, 7.

Kolyastruk, O. Pressa v umovax «nastupu socializmu» (kinecz 20-x - pochatok 30-x rr.) [The press in the "socialist offensive" (late 20's - early 30's)]. Retrieved from file: ///D:/System/Downloads/Nzvdpu_ist_2001_3_28% 20(1).pdf

Kolyastruk O.A. 2003. Presa v radyans`kij polity`chnij sy`stemi u 20-30-ti pp. XX st [Press in the Soviet political system in the 20-30th pp. XX centuries]. Naukovi zapysky Vinnyczkogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu imeni Myxajla Kocyubynskogo - Scientific notes of Vinnitsa State Pedagogical University in the name of Mikhail Kotsyubinsky, Series: History, P.5,104-110, Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2003_5_28

Laboratorin, (1924). K razresheniyu zhilishhnogo krizisna[To the resolution of the housing crisis] Zhilishhe rabochego - Housing worker, №1,11-12

Levitan J. (1932). Vijna poverxiv [War of floors]. Xarkivskyj proletar - Kharkiv proletar, November 7.

Lyubavsky, O. (2016) Povsyakdenne zhy`ttya robitny`kiv Xarkova v 1920-ti – pochatku 1930-x rokiv [Everyday life of Kharkiv workers in the 1920s - early 1930s]. Kh.: The Rare of Ukraine, 226.

Marzeev, A.N. (1928). Novye rabochie zhilishha na ukraine [New Workers Housing in Ukraine], Kh., 121.

Mestetsky, Ya. (1929) Zhilishhnoe xozyajstvo ukrainy [Housing economy of Ukraine]. Kh.: State. Publishing House of Ukraine, 168.

Meerovich, M.G. (2008).Nakazanie zhilishhem: zhilishhnaya politika v sssr kak sredstvo upravleniya lyudmi (1917-1937 gody) [Housing punishment: housing policy in the USSR as a means of managing people (1917-1937)] M.: ROSSPEN; 303.

My protyi shvejczarskyx domykiv, i budynkiv – komun (1928). [We are against both Swiss houses and houses – communes]. Robitny`cha gazeta «Proletar» 31 zhovtnya -Worker's newspaper Proletarius, October 31th.

Movchan, O. M. (2011). Povsyakdenne zhy`ttya robitny`kiv USRR.1920-ti rr. [The daily life of the workers of the USSR in the 1920's.] K .: Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, 312.

O novyx techeniyax v razreshenii zhilishhnogo voprosa (1927) [On the new trends in the resolution of the housing issue]. Zhilishhnaya kooperaciya Ukrainy - Housing cooperation of Ukraine, No. 11, 30-38.

O.G. (1934) Zhilishhnoe stroitelstvo na uroven zadach vtoroj pyatiletki [Housing construction to the level of the tasks of the second five-year plan]. Xarkovskij rabochij -Kharkov Worker, March 29.

Okhitovich M. (1930).Zametki po teorii rasseleniya [Notes on the Theory of Settlement]. Sovremennaya arxitektura - Modern Architecture, No. 1-2, 45-49.

Plan zhilishhnogo i kommunalnogo stroitelstva g. xarkova i ego prigorodnoj zony. vtoroe pyatiletie(1933-1937 gg.) [The plan of housing and communal construction of Kharkov and its suburban area. The second five-year anniversary (1933-1937)]. Under the general editorship of M.G. Shakhmatov. and Zigerman I.N. [Part 1.] - [Kharkov]. Editorial and publishing sector of the Kharkiv City Council. 1932. Kharkiv city planning commission. Materials for Option 1 of the five-year plan for economic and national-cultural construction. Issue 1. [Part 1.]

Profsoyuzy za strojkoj (1927). [Trade unions at the construction site]. Xarkovskij proletarij - Kharkov Proletarian, September 16.

Orlov, Y. (1933). Vporyadkuvaty` zhy`tlove gospodarstvo Xarkova [Housing Housing in Kharkiv]. Xarkovskij proletarij - Kharkiv Proletar, January 6.

Stepanchuk, Yu. (2012) Periodychni vydannya yak istorychne dzherelo u doslidzhennya suspilnogo zhyttya USRR u 20-x rokax XX stolittya [Periodicals as a Historical Source in the Study of the Social Life of the Ukrainian SSR in the 20s of the XX Century]. Istorychna pamyat - Historical Memory, Voice 28, 155-160. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2012_2_18

Stroit deshevo, xorosho, krasivo (1934). [To build cheap, good, beautiful]. Xarkovskij rabochij - Kharkov Worker, May 29th.

Udar po zhytlo kryzi (1928). [Impact on housing crisis]. Robitny`cha gazeta «Proletar» - Worker's newspaper "Proletar", October 13.

Khmury, V. (1925) Shhe do arxitekturnogo obly`chchya mista [More to the architectural face of the city]. Visti VUCzVK - VUTSVK news, November 1th.

Churilov, I.M. (1934). Zabytye obshhezhitiya [Forgotten hostel]. Xarkovskij rabochij - Kharkov worker, March 29th.
DOI: https://doi.org/10.34142/2313-2345.2019.56.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.