ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Ю. О. Олійник, О. В. Мельникова

Анотація


У статті досліджується історія розвитку права на підприємництво та підприємницьку діяльність в сучасній Україні з 1991 р. Автори аналізують нормативні джерела по закріпленню і регулювання підприємницької діяльності. Пропонується авторське бачення розвитку підприємницької діяльності в Україні та даються висновки і рекомендації щодо подальшого розвитку цього права в Україні

Ключові слова


право на підприємницьку діяльність; покоління прав людини; підприємництво; підприємець; свобода; конституційна свобода; нормативні джерел; омбудсман

Повний текст:

PDF

Посилання


Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. // VVR. 2003. № 18. St. 144 [in Ukrainian].

Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 6 lystopada 1991 r. // VVR 1992. №6. St. 56 [in Ukrainian].

Ekonomichni pohliady Rycharda Kantiliona. URL.: http.://pidruchniki.com/1334020360183/ekonomika/e konomichni_poglyadi_richarda_kantilyona (data zvernennya: 17.01.2020) [in Ukrainian].

Vseobschaya deklaratsiya prav cheloveka (2008). Holos Ukrainy, 236 [in Russian].

Zakon Ukrainy «Pro alternatyvnu (neviiskovu) sluzhbu» vid 12 hrudnia 1991 r. // Holos Ukrainy vid 21.03.1992 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro Antymonopolnyi komitet Ukrainy» vid 26 lystopada 1993 r. // Holos Ukrainy vid 21.12.1993 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vlasnist» vid 7 liutoho 1991 r. (ne diiuchyi) // Holos Ukrainy vid 24.04.1991 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro derzhavnu sluzhbu» vid 16 hrudnia 1993 r. // Holos Ukrainy vid 05.01.1994 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii» vid 7 chervnia 1996 r. // VVR. 1996. № 36. St. 164 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii» vid 11 sichnia 2001 r. // Uriadovyi kurier vid 21.03.2001. № 50 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy vid 7 liutoho 1991 r. «Pro pidpryiemnytstvo» (ne diiuchyi) // VVR URSR. 1991. № 14. st. 168 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro status deputativ mistsevykh rad» vid 11 lypnia 2002 r. // Holos Ukrainy. 2002. 7 serp [in Ukrainian].

Karpachova N.I. Stan dotrymannia ta zakhystu prav i svobod liudyny v Ukraini: Persha shchorichna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny. K.: Knyzhkova drukarnia Naukovoi knyhy, 2000. S.344-355 [in Ukrainian].

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 7 hrudnia 1984 r. // VVR URSR. 1984. № 51. St. 1122 [in Ukrainian].

Kryminalnyi Kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. // Holos Ukrainy vid 19.06.2001 № 107 [in Ukrainian].

Oliinyk A.Iu. Vynyknennia i rozvytok konstytutsiinoi svobody osoby na pidpryiemnytsku diialnist. Pravo i suspilstvo. 2018. Vyp. 3. S. 49-55 [in Ukrainian].

Riznyk S.V. Zabezpechennia derzhavoiu konstytutsiinoho prava liudyny i hromadianyna na pidpryiemnytsku diialnist: avtoref dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.02 / S.V. Riznyk. Uzhhorod, 2012. 16 s. [in Ukrainian].

Savchuk A.P. Rol organov vnutrennih del v ukreplenii zakonnosti i ohrane prav grazhdan v sfere predprinimatelstva: avtoref. dis. kand. yurid. nauk: 12.00.03 / A.P. Savchuk. K., 1992. 18 c. [in Russian].

Saniahmetova N. Konstitutsionnoe pravo na predprinimatelskuyu deyatelnost i ego zaschita. Yuridicheskiy vestnik. 1996. #1. S. 73-74 [in Russian].

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. // Holos Ukrainy vid 12.03.2003. № 45 [in Ukrainian].

Gennadiy I Borisov, Nikolay N Oleinik, Anatoliy N. Nifanov Alexander N. Oleinik, Pablo Chang Ibarra, Vladimir G. Ostapiuk Interaction of the State and the Individual in the Context of the Development of Generations of Human Rights. The Social Sciences. 2016. Vol. 29. P. 6849-6853 [in English].
DOI: https://doi.org/10.34142/2313-2345.2020.58.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.