ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ БОЙОВОГО ІМУНІТЕТУ В СУЧАСНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Ю. В. Шинкарьов, М. Г. Корабель

Анотація


Стаття присвячена правовому аналізу бойового імунітету як складного
явища, пов’язаного із веденням бойових дій. Констатується, що бойовий імунітет є відомим для більшості країн, військові формування яких брали участь у бойових діях або знаходилися в бойовій обстановці чи збройних конфліктах протягом останнього часового періоду. Визначається, що відправною точкою для закріплення бойового імунітету в нашій державі
став факт відкритої збройної агресії московії проти України. У цих обставинах належне несення або проходження військової служби є одним із способів забезпечення боєздатності держави, а отже, і національної безпеки. Акцентується увага на тому, що оскільки діяльність військовослужбовців та інших осіб здійснюється в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту та спрямована на відсіч та стримування збройної агресії
російської федерації або агресії іншої країни – вона не може вважатися суспільно небезпечною чи кримінально протиправною, а навпаки – є суспільно корисною та такою, що схвалюється українським суспільством, на відміну від, скажімо, недбалого ставлення до військової служби, що належить до військових кримінальних правопорушень.На ґрунті аналізу норм чинного законодавства робиться висновок про дуальність правового підходу до правового регулювання бойового імунітету в Україні. Це пов’язується
із тим, що бойовий імунітет водночас фігурує в декількох нормативно-правових актах: Законі «Про оборону Україні» й у положеннях статті 43-1 Кримінального кодексу України «Виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України». При чому в зазначених правових актах спостерігається серйозна розбіжність у
правовому підході до регулювання бойового імунітету. Як вважається, це не може позитивно впливати як на теоретико-правове розуміння цього явища, так і на його якісну практичну правозастосовну реалізацію. Констатується, що у зв’язку з тим, що правове регулювання бойового імунітету має ознаки новели сучасного законодавства, теоретичний його аналіз здійснювався на неналежному рівні, а тому, навіть розуміння його правової природи є різним. Окрім того, фактично є різним розуміння бойового імунітету в Україні та
інших країнах світу. Достатньо незрозумілим є і співвідношення військового імунітету із такими поняттями, як діяння в умовах виправданого ризику й крайньої необхідності. Наголошується на необхідності узгодження положень чинного законодавства щодо регулювання одного правового явища. Робляться висновки щодо можливого покращення чинного законодавства в цьому напрямі. Констатується, що бойовий імунітет має перспективи щодо власного правового удосконалення та практичного застосування в Україні.


Ключові слова


об’єкт кримінального правопорушення, об’єктивна сторона, звільнення від кримінальної відповідальності, військові кримінальні правопорушення, військова служба, кримінальна відповідальність, воєнний стан, бойова обстановка, підстави, що виключають криміналь

Повний текст:

PDF

Посилання


Журавльов М. С. Правове регулювання кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення: історико-правовий аспект: Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди: «Право». 2022. № 35. С.47–52;

Акімов М.О. Деякі проблеми кримінально-правової регламентації бойового імунтітету та шляхи їх розв’язання. Проблеми кваліфікації та розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану: матеріали наук.-теорет. конф. (Київ, 26 трав. 2022 р.) / [редкол.: С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський, А. А. Вознюк та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022. С.15–19;

Бегунц А.О. Кримінально-правова характеристика цивільного бойового імунітету. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія право. Вип. 72. С.2. Ужгород. 2022. С. 116–120;

Шинкарьов Ю.В., Коваленко О.О. Правова характеристика поняття «глорифікація» як форми обктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди: «Право». Х. 2022. Вип. 36. С. 23–30;

Кримінальний кодекс України. Закон України від 05.04.2001. № 2341-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14;

Про оборону України. Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text;

Бойовий імунітет. Огляд змін до законодавства. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/210201_boyoviy-muntet-oglyad-zmn-dozakonodavstva.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.