ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

О. Ф. Цуварев

Анотація


У статті розкрито сучасні теоретичні та практичні проблеми трудового
права. Запропоновано нове бачення функцій трудового права, їх видів та системи. Визначено їхні поняття та особливості. Зроблено акцент на необхідності реалізації соціального призначення трудового права. Метою статті є окреслення спеціальних функцій трудового права, таких, як: соціальна, виробнича, захисна та виховна; обґрунтування чинників їхнього
існування, розкриття їх взаємозв’язку та взаємовпливу з загально-соціальними та загально-юридичними функціями; виявлення умов для можливостей сутнісних змін. Автор акцентує увагу на тому, що більшість вищезазначених вчених розглядає поняття функцій права через два компоненти: через його соціальне призначення й через його юридичний вплив. Зроблено висновок, про недоцільність обмеження сприйняття функції, одним з цих двох компонентів, адже, таке багатогранне явище призводить до неминучого синтезу цих властивостей. Функції права визначаються як основний напрям впливу права (прояв якостей та специфіки) на суспільні відносини, з метою їх регулювання, для втілення в життя його соціального
призначення.


Ключові слова


функції права, функції трудового права, класифікація функцій трудового права, трудове законодавство, громадянське суспільство, соціальна політика, соціальна держава, соціальне призначення

Повний текст:

PDF

Посилання


Процевський О.І. Функції трудового права/ Вибрані твори; упоряд.: В.О. Процевський, Р.І. Шабанов, О.О. Коваленко. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. С. 57–73;

Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. ВНЗ / за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.;

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.;

Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. К.: Атіка, 2005. 592 с.;

Ковальський В.С. Функції права: поняття, джерела, динаміка. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2009. №2. С. 3–10;

Ситар I.М. Онтологічні функції права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Львів, 2008. 16 с.;

Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. Львів: Фонд «Право України», 1997. 197 с.;

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Л., 1999. 214 с.;

Щербина В.І. Функції трудового права: моногр. Д., 2007. 387 с.;

Білощук Я.А. Визначення функцій оплати шахтарської праці. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2013. № 26. С. 137–142;

Щербина В.І. Функції трудового права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Х., 2009. 32 с.;

Процевський О.І. Функції трудового права в сучасних умовах господарювання. Право України. 2011. № 2. С. 223–234;

Процевський О.І. Методологічні засади трудового права: монографія. Х.: ХНАДУ, 2014. 260 с.;

Дмитренко Ю.П. Трудове право України: пiдручник. Київ: Юрiнком Iнтер, 2009. 624 с.;

Пилипенко П.Д., Бура В.Я., Козак З.Я., Синчук С.М. Трудове право України: навчальний посібник. вид. 2-ге, змін. і доп. / За ред. П.Д. Пилипенка. Київ : Істина, 2007. 208 с.;

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: монографія. Львів: Видавн. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 1999. 214 с.;

Іванов Ю.Ф., Іванова М.В.,Кононенко Л.М. Трудове право України : навчальний посібник. / За ред. Л.М.Кононенка. Київ: ВПЦ АМУ, 2012. 304 с.;

Плескун О.В. Зміст та функції трудового договору. Європейські перспективи. 2012. № 4. Ч. 2. С. 158–163;

Конституція України від 28.06.1996. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр;

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. Київ, 1995. С. 90–91;

Ансенков С.Л. Загальна теорія держави і права : навч. посібник. Київ: Юрисконсульт, 2006. С. 135–136; 22. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії правові конструкції та наукові концепції) : навч. посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2008. С. 173–187;

Прокопенко В.І. Трудове право України. Х., 2002. 528 с.;

Цуварев О.Ф. Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Вип. 31, 2020 р. С. 99–106.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.