СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЛИТОВСЬКИМИ СТАТУТАМИ

Ю. В. Шинкарьов

Анотація


В  статті  досліджуються  положення  Литовських  статутів  як  пам’ятки українського  законодавства  щодо  виокремлення  у  їхньому  змісті  проявів  субінституту спеціальних засад призначення покарання. Констатується складність та фрагментарність їх виокремлення, у сучасному їх розумінні, у змісті Статутів.

Ключові  слова:  Литовський  статут,  призначення  покарання,  спеціальні  засади призначення покарання.

 

В статье исследуются положения Литовских статутов как памятки украинского  законодательства  касаемо  выделения  в  их  содержании  проявлений  субинститута специальных начал назначения наказания. Констатируется сложность и фрагментарность их выделения, в современном их понимании, в содержании Статутов.

Ключевые  слова:  Литовский  статут,  назначение  наказания,  специальные  начала назначения наказания.

 

The article examines the provisions of Lithuanian statutes as a monument of Ukrainian legislation, concerning the isolation of the manifestations of the sub-institute of special principles for the imposition of punishment in their content. The complexity and fragmentation of their isolation, in their current understanding, in the content of the Statutes, is stated

Key words: Lithuanian statute, the appointment of punishment, special rules for the appointment of punishment.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ворона В.С. Спеціальні засади призначення покарання окремим категоріям осіб: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. 20 с.;

Гуменюк Ю.С. Призначення покарання за незакінчений злочин: історично-правовий досвід. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 227–233;

Єрєгян А.Р. Формування системи покарань в Київській русі: аналіз основних джерел права ІХ–ХІІ ст. Часопис Київського університету права. 2010. № 4. С. 55–58;

Коноваленко О. Повторність злочинів в окремих пам’ятках права, що діяли на території України у дорадянський період. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2011. № 89. С. 107–110;

Марисюк К.Б. Нав’язка як вид майнового покарання за Литовськими статутами. URL: http://radnuk.info/statti/250-istoriuaprava/ 14983-2011-01-21-03-47-44.html;

Музиченко П.П. Статути Великого Князівства Литовського – видатна пам’ятка права слов’янських народів. Актуальні проблеми держави і права. С. 7–14. URL: http://www.apdp.in.ua/v49/02.pdf;

Попій Д.С. Історичні засади призначення покарання за незакінчений злочин (дореволюційний період). Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право». 2018. Вип. 2. С. 115–121;

Статути Великого Князівства Литовського: У 3-х томах. Том 1. Статут Великого Князівства Литовського 1529 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: «Юридична література», 2002. 464 с.;

Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру: монографія. Х.: Ніка Нова, 2014. 388 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2640270

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.