ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ЮРИДИЧНОЇ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ПЕРШИМ РОБОЧИМ МІСЦЕМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

О. О. Коваленко

Анотація


Метою наукової статті є характеристика ефективності дії юридичної гарантії забезпечення молоді першим робочим місцем в умовах ринкової економіки. Автор відмічає, що ефективним включенням молоді в життєдіяльність суспільства є реалізація права на працю, яка відбувається за рахунок юридичної гарантії першого робочого місця. Обґрунтовується думка про непересічне значення правової конструкції першого робочого місця. Доводиться, що перше робоче місце – це значуща ланка у ланцюгу соціалізації людини, соціального становлення та розвитку молоді, а функціонування його як юридичної гарантії забезпечення молоді першим робочим місцем у сучасних умовах ринкової економіки в Україні може бути ефективним за умови надійного двостороннього зв’язку між державою, роботодавцями та закладами освіти.

Ключові слова: молодь, право на працю, юридичні гарантії права на працю, перше робоче місце, підходяща робота, працевлаштування, зайнятість, безробіття.

 

Целью научной статьи является характеристика эффективности действия юридической гарантии обеспечения молодежи первым рабочим местом в условиях рыночной экономики. Автор отмечает, что эффективным включением молодежи в жизнедеятельность общества является реализация права на труд, которое происходит за счет юридической гарантии первого рабочего места. Обосновывается мнение о важнейшем значении правовой конструкции первого рабочего места. Доказывается, что первое рабочее место – это значимое звено в цепи социализации человека, социального становления и развития молодежи, а функционирование его как юридической гарантии обеспечения молодежи первым рабочим местом в современных условиях рыночной экономики в Украине может быть эффективным при условии надежной двусторонней связи между государством, работодателями и учебными заведениями.

Ключевые слова: молодежь, право на труд, юридические гарантии права на труд, первое рабочее место, подходящая работа, трудоустройство, занятость, безработица.

 

The purpose of the scientific article is to characterize the effectiveness of the legal guarantee of providing young people with the first workplace in a market economy. The author notes that the effective inclusion of young people in the life of society is the realization of the right to work, which takes place at the expense of the legal guarantee of the first workplace. The idea of the indisputable significance of the legal structure of the first workplace is substantiated. It turns out that the first workplace is a significant link in the chain of socialization of man, social formation and development of youth, and its functioning as a legal guarantee of providing young people with the first workplace in the current conditions of a market economy in Ukraine can be effective provided reliable bilateral communication between state, employers and educational institutions.

Key words: youth, the right to work, legal guarantees of the right to work, the first workplace, suitable work, employment, employment, unemployment.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ціннісні орієнтації сучасної української молоді: Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні: Верховна Рада України; Постанова від 23.02.2017 р. № 1908-VIII URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/1908-19;

Венедиктов В.С. До трудового статусу неповнолітніх в Україні: стан та юридичні гарантії. Право і безпека: спецвипуск. Харків: Нац. ун-т внутр. справ. 2003. С. 126–144;

Карпенко Д.А. Гарантии трудовых прав. К.: Политиздат Украины, 1987. 87 с.;

Коваленко О.О. Окремі питання звільнення молодих працівників з першого робочого місця. Збірник наукових праць. Серія Право. Х.: ХНАДУ, 2002. Вип. 2. С. 85–89;

Коваленко О.О. Особливості звільнення молодих працівників з першого місця роботи. Збірник наукових праць: Актуальні проблеми державного управління. 2004. №2 (20): У 2-х ч. Ч.1. С. 154–158;

Якубова А.С. Значення допомоги держави у забезпеченні молоді першим робочим місцем у механізмі реалізації права молоді на працю. Європейські перспективи. 2012. №4, ч. 2. С. 183–189;

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 23 березня 2000 року № 1613-III з урахуванням змін, внесених Законом України 23.03.2004 р. № 1659-IV http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2998-12;

Працевлаштування молоді та перше робоче місце – питання обговорення форуму. Офіційний сайт профспілки працівників освіти і науки. 19 серпня 2018 р.: URL: https://pon.org.ua/novyny/3665-pracevlashtuvannya-molodi-ta-pershe-roboche-misce.html;

Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17;

Кодекс законів про працю України / Верховна Рада УРСР: Кодекс України; Закон від 10.12.1971 р. № 322-VIII: URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/;

Шевченко Я.М., Молявко О.М., Салатко А.Л. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. Харків: Консум, 1999. 272 с.;

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 р. № 2342-IV. Голос України. 2005. № 23;

Перше робоче місце: Чи може українська молодь працевлаштуватися? / СД Платформа: URL: https://sdplatform.org.ua/blogs/66/perse-roboce-misce-ci-moze-ukrainska-molod-pracevlastuvatis.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2638409

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.