ПРАВОВА ТА ТЕХНІЧНА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Р. І. Шабанов, О. В. Циркуненко

Анотація


У статті досліджена правова та технічна природа електронних доказів у господарському судочинстві. Особливість природи електронних доказів у господарському судочинстві обумовлена цифровим характером цього виду доказів та виражена у трьох аспектах: формі, змісті та порядку їх процесуального посвідчення. Авторами встановлено, що під електронними доказами у господарському судочинстві варто розуміти дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), представлені на електронних носіях інформації у вигляді цифрової інформації, яку можна привести в аналогову форму, сприйняти та оцінити, отримані у належній процесуальній формі та індивідуалізовані цифровим кодуванням.

Ключові слова: електронні докази, електронні носії інформації, цифрова інформація, електронний документ, електронний цифровий підпис.


Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський процесуальний кодекс України (у редакції від 03.07.2018). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст. 56;

Гамбаров Ю.С. Гражданский процесс (литографированный курс лекций, читанных в 1894–1895 гг.). Ч. 2. С. 1;

Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 288–289;

Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс: учебник. М. Госюриздат, 1956. 438 с.;

Осипов Ю.К. Судебные доказательства. Советское гражданское процессу¬альное право. М.: Юридическая литература, 1965. 140 с.;

Ніколенко Л.М. Поняття судових доказів у господарському процесі. Право України. 2003. № 9. С. 48–51;

Присяжнюк О.О. Електрон¬ні докази у господарському процесі: проблеми формалізації. Проблеми законності. 2011. Вип. 117. С. 13–23;

Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказа¬тельство в суде : учеб.-практ. пособие. М. Прогресс, 2000. 250 с.;

Горелов М.В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве России: вопросы теории и практи¬ки: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 182 с.;

Ворожбит С.П. Электронные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе : автореф. дис.... канд. юрид. наук. СПб. 2011. 25 с.;

Боннер А.Т. Электронный документ как доказательство в граж¬данском и арбитражном процессе. М.: Закон. 2009. №11. С. 141–157;

Халиков Р.О. Правовой режим электронного документа: вопросы использования электронной цифровой подписи: автореф. дисс. канд. юрид. наук. Казань, 2006. 30 с.;

Казначей И.В. Использо¬вание технических средств коммуникации в уголовном судопроизводстве (пути совершенст¬вования) : дис.... канд. юрид. наук. Волгоград, 2014. 256 с.;

Боннер О. Науково-технічний прогрес і розвиток російського процесуального законодавства та судової практики. Право України. 2011. № 10. С. 45–62;

Каламайко А.Ю. Електронні засоби доказування в цивільному процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2016. 20 с.;

Диков А.В. Компьютер изнутри : учеб. пособие. М.: Директ-Медиа, 2015. 126 с.;

Бахур В.С. Запись CD и DVD: профессиональный подход: учеб.-популярное издание. СПб. Питер, 2006. 352 с.;

Водовозов А.М. Микроконтроллеры для систем автоматики: учеб. пособие. М.: Инфра-Инженерия, 2016. 164 с.;

Каламайко А.Ю. Місце електронних засобів доказування та окремі питання їх використання у цивільному процесі. Право та інновації. 2015. № 2. С. 115–116;

Казачук І.В. Використання у доказуванні електронних джерел фактичних даних в адміністративно-деліктному процесі. Європейські перспективи. 2014. № 6. С. 93–97.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.