ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК СУЧАСНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ: ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Г. О. Вайленко

Анотація


Мета наукової статті полягає у характеристиці трудового договору як форми реалізації права на працю та окресленні перспективи врегулювання його як юридичного факту виникнення трудових правовідносин у вигляді пропозицій у майбут­ньому Трудовому кодексі України. Автором обґрунтовується висновок про динамічний контекст розуміння права на працю, який одночасно враховує дуже потужну сферу існування та розвиту права на працю в реалізації: обрати сферу майбутньої діяльності і конкретизувати власне право на працю через цей вибір. Надаються пропозиції по вдосконаленню трудового законодавства.

Ключові слова: праця, право на працю, трудовий договір, юридичний факт виникнення трудових правовідносин, працівник, роботодавець.


Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко О.О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору: дис. ... д-ра юрид. наук. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2015. 447 с.;

Шабанов Р.І. Концептуальні засади соціального захисту від безробіття. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2015. 360 с.;

Процевський В.О. Приватноправове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин: монографія. Харків: ХНАДУ, 2012. 332 с.;

Процевський О.І. Методологічні засади трудового права. : ХНАДУ, 2014. 260 с.;

Процевський О.І. Новий зміст права на працю – основа реформування законодавства про працю України. Право України. 1999. № 6. С. 101–105;

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0% BA/ 96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.06.2019;

Волк Е.А., Костевич К.С., Попок Е.М., К.Л. Томашевский «Идея свободы в трудовом праве»: монографія. Минск «Амалфея», 2015. 208 с.;

Процевський О. Випробування при прийнятті на роботу. Юридичний вісник України. 2009. № 19 (723). 9–15 травня. С. 7;

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загально-обов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII Відомості Верховної Ради, 2015, № 11, ст. 75;

Проект Трудового кодексу України / Верховна Рада України: Законопроект від 26.12.2014 р., зареєстрований 27.12.2014 р. № 1658, доопрацьований 20.05.2015 р. Текст законопроекту до другого читання 24.07.2017 р. [Ініціатори законопроекту Папієв М.М., Кубів С.І.]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=53221 (дата звернен¬ня: 05.06.2019).
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.