СУДОВО-ДАКТИЛОСКОПІЧНА ЕКСПЕРТИЗА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Т. В. Сухомлин, Т. В. Юрчик

Анотація


У статті на основі використання норм чинного законодавства та практики його реалізації експертами охарактеризовано етапи проведення експертизи відбитків пальців рук, а також чинники, які впливають на її ефективність. Указується на необхідність подальшої розробки наукових і правових основ діяльності експертів, удосконалення прийомів та засобів їх роботи з дактилоскопічною інформацією.

Ключові слова: сліди рук, дактилоскопічна експертиза, криміналістика, розкриття злочинів, дослідження, експерт, ідентифікація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2013, № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88;

Судовий експерт: психологічні аспекти практичної діяльності: метод. посіб. / Авт.-упоряд: С.О. Шевцов, С.М. Лозова. Київ, 2011. С. 332;

Шевцов С.О. Установлення індивідуальних ознак злочинця за результатами огляду місця події. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. д-ра юрид. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України М. В. Салтевського (Харків, 7–8 листоп. 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 137–141;

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws show/z0705-98#n14 (Дата звернення: 10.07.2019);

Кузубова Т.О. Експертиза в криміналь¬ному провадження. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 100‑річчю від дня народж. д-ра юрид. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України М. В. Салтевського (Харків, 7–8 листоп. 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 96–99;

Мухин Г. Н. Криминалистика : учеб. пособие для студентов юрид. спец. Минск. ТетраСистемс. 2012. 240 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.