СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

Е. В. Магаррамлі

Анотація


Автором запропоновано два підходи щодо систематизації принципів надання правової допомоги. Перший підхід будується на підставі нормативно закріплених засад, котрі переважно відображають державну політику в даній сфері. Другий підхід уособлює широку систему надання безоплатної правової допомоги, котра складається з наступних елементів: 1) загальноправові (конституційні) принципи; 2) галузеві принципи; 3) принципи державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги; 4) суб’єктивні принципи; 5) міжнародні принципи та стандарти надання правової допомоги.

Ключові слова: принципи, безоплатна правова допомога, первинна безоплатна правова допомога, вторинна безоплатна правова допомога, принципи права, правові послуги.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мельничук О. С. Словник іншомовних слів. К., 1974. 775 с.;

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1955. Т. 3. 556 с.;

Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.;

Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія: в 6 т. К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998–2004. Т. 5. 2003. 736 с.; 5. Зайчук О.В. Принципи права в контексті розвитку загальноъ теорії держави і права. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 22–28;

Бахновська І.П. Риси принципів права: теоретичні аспекти. Науко¬вий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2013. Вип. 23. Ч. 1. Т. 1. С. 18–22;

Про безоплатну правову допомогу: закон України від 02.06.2011 № 3460-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 577;

Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141;

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88;

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36, № 37. Ст. 446;

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492;

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122;

Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навчальний посібник. К.: Юрінком Iнтер, 2008. 256 с.;

Про затвердження Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі: наказ Міністерства юстиції України від 21.12.2017 р.№ 4125/5. Офіційний вісник України. 2017. № 101. Ст. 3137;

Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі: постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. № 8. Офіційний вісник України. 2012. № 3. Ст. 92;

Про адвокатуру та адво¬катську діяльність: закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282;

Правила адвокатської етики: Вища кваліфікаційно-дисцип¬лінарна комісія адвокатури, З’їзд адвокатів України від 17.11.2012 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0003418-12 (дата звернення: 22.08.2019);

Про державну службу: закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43;

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 158. Офіційний вісник України. 2016. № 74. Ст. 2493;

Резолюція 78 (8) Про безоплатну правову допомогу і юридичні консультації прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 2 березня 1978 року // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_132 (дата звернення: 30.08.2019).
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.