ПРИНЦИП СВОБОДИ ВОЛІ В ПРАВІ: ЩО НЕ ТАК У ДОКТРИНАЛЬНИХ ТЛУМАЧЕННЯХ І ЯКІ ВІД НИХ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

В. О. Процевський, В. І. Горбань

Анотація


Метою статті є критичний аналіз доктринальних тлумачень принципу свободи волі в праві щодо їх методологічної обґрунтованості до потреб юридичної практики демократичної, правової, соціальної держави. Автори розкривають недоліки метафізичного методу тлумачення свободи волі, який провокує свавілля в юридичній практиці. Аргументу­ється тлумачення принципу свободи волі на основі досягнутого європейського цивіліза­цій­ного рівня розвитку методології права та юридичної практики взаємоузгодження принципу свободи волі з іншими принципами права в їхній системі та відповідно до глобальних тенденцій утвердження принципів гуманізму, рівності прав людини, соціальної справед­ливості, верховенства права.

Ключові слова: принципи права, свобода волі, методологія, метафізика, діалектика.

 

Целью статьи является критический анализ доктринальных толкований принципа свободы воли в праве на предмет их методологической обоснованности к требованиям юридической практики демократического, правового, социального государст­ва. Авторы раскрывают недостатки метафизического метода толкования свободы воли, провоцирующего произвол в юридической практике. Аргументируется толкование свободы воли на основе достигнутого европейского цивилизационного уровня развития методологии права и юридической практики согласования принципа свободы воли с другими принци­пами права в их системе и в соответствии с глобальными тенденциями утверждения прин­ципов гуманизма, равенства прав человека, социальной справедливости, верховенства права.

Ключевые слова: принципы права, свобода воли, методология, метафизика, диалектика.

 

The purpose of the study of the problem is to critically analyze the doctrinal interpretations of the principle of free will in the right for their methodological substantiation to the needs of the legal practice of a democratic, rule of law and social state. The authors reveal the shortcomings of the metaphysical method of interpreting free will, which provokes arbitrariness in legal practice. The interpretation of the principle of free will on the basis of the achieved European civilizational level of development of the methodology of law and legal practice of reconciling the principle of free will with other principles of law in their system and in accordance with the global trends of the principles of humanism, equality of human rights, social justice, the rule of law.

The study concludes that there is a global tendency to interpret the principle of free will from subjective, arbitrariness based in hierarchical society, to objective, based on a combination of imperative and dispositive methods of legal regulation. In European binding law, in particular, this understanding of free will has been transformed into the doctrine of an equivalent (just) treaty. On this basis, a reform is introduced, which provides for the replacement of the principle of «autonomy of the private will» in the basis of the freedom of contract for enhanced protection of the «weak side», in particular the consumer, not burdened with the knowledge and experience of a professional entrepreneur.

Keywords: principles of law, free will, methodology, metaphysics, dialectics.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бек Ульріх. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична еко¬номія. Сер. Зміна парадигми / пер. з нім. О. Юдіна. Київ: Ніка-Центр, 2011. Вип. 14. 408 с.;

Колодій А. М. Принципи права: ґенеза, поняття, класифікація та реалізація. URL: dspace. nbuv. gov. ua / bitstream / handle / 123456789 / 63807 / 08 – Kolodiy. pdf (дата звернення: 28. 12. 2019);

Ярмол Л. В., Вандьо С. Поняття, значення свободи та її взаємозв’язок з правом. URL: science. lp. edu. ua / sites / default / files / Papers / yarmol _ vandyo. Pdf.;

Фатьянов А. А. Воля как правовая категорія. Государство и право. 2008. № 4. С. 5–12. URL: nauka rus. com / volya-kak-pravovaya-kategoriya (дата звернення: 04.04.2018);

Лавріненко І. А. Поняття і зміст категорії волі при укладанні правочинів. Часопис Київсь¬кого університету права. 2011. № 4. С. 225–231;

Коваленко О. О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: моно¬графія. Харків: ХНАДУ, 2015. 348 с.;

Шевченко Л. А. Сутність та значення принципу автономії волі в міжнародному приватному праві. «Yonny Scientist». № 4 (68). April 2019. С. 165–168;

Кант Иммануил. Критика чистого разума. Предисловие к первому изданию / пер. Н. Лосского Москва: Мысль, 1994. URL: psylib. ukrweb. net / books / kanti 02 / txt 00. htm (дата звернення: 04. 01. 2020);

Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Введение. Всеобщее понятие логики. Санкт-Петербург, 1997. URL: marxists. org / russkij / hegel / nauka-logiki. pdf (дата звернення: 08.01.2020);

Гегель Г. В. Ф. Философия права / пер. с нем. Д. А. Керимова и В. С. Нерсесянц. Москва: Мысль, 1990. 524 с.;

Кант Иммануил. К вечному миру: Сочинения. В 6 т. Т. 6. Москва: Мысль, 1966. С. 258–309;

Романо Клод. Свобода греков и наша свобода. Человек с «прямой спиной»: освобождение или свобода? URL: gefter. ru / archive / 19840 (дата звернення: 25.01.2020);

Чечулин В. Л. О различии этимологии слова «свобода» в русском и иных языках. Приволжский научный вестник. 2011. № 1. С. 44–50. URL: cyberleninka. ru / article / n / o-razlichii-etimologii-slova-svoboda-v-russkom-i-inych-yazykah / viener (дата звернення: 06.01.2020);

Ляхова О. В. Словотвірний аспект в аналізі концепту ВОЛЯ. URL: C: / Users / User / Downloads / 6749-Текст%20статті-13595-1-10-20161117. Рdf;

Фукуяма Ф. Конец истории? Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134–148;

Лук’янов Д. Ісламське віровчення і цінність прав людини: можливість співіснування. Право України. 2015. №2. С.73–80;

Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий. Москва: ООО «Садра», 2014. 212 с.;

Смирнов А. В. О понятии «свобода» в арабо-мусульманской культуре. URL: https: // smirnov. iph. ras. ru / win / publictu / texts_ 2 / svob. htm (дата звернення: 13. 01. 2020);

Зидентоп Л. Демократия в Европе / пер. с англю В. Л. Иноземцева. Москва: Логос, 2001. 312 (+ХLV11) c.;

Цивільний кодекс України: офіц. видання. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 480 с.;

История государства и права зарубежных стран: учеб. для вузов. В 2 т. Т. 2. Т. 2: Современная єпоха / Крашенинникова Н. А. Москва: Норма, 2007. 816 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.31.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.