ЗАКОНОПРОЄКТ «ПРО ПРАЦЮ» (№ 2708): ПОДАЛЬША ПРЕКАРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ РОБІТНИКІВ ТА ВПЛИВ НА ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ УМОВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Д. О. Новіков

Анотація


Автором проаналізовано вплив урядового законопроєкту «Про працю» на подальшу прекаризацію українських робітників та виконання умов Угоди про асоціацію з Європейським Союзом щодо трудових прав. Визначається, що положення законопроєкту «Про працю» є відображенням спотворення засад трудового права через суцільну дерегу­ля­цію трудових відносин. Зміст законопроєкту «Про працю» прямо протилежний тим вимогам до Угоди про асоціації, які вимагають посилення рівня юридичного захисту прав та інтересів робітників. Прийняття законопроєкту «Про працю» створює ризики посилення прекаризації українського населення та вповільнення євроінтеграційного процесу.

Ключові слова: трудове право, прекаризація, перегони на дно, соціально-трудові стандарти, євроінтеграція.

 

Автором проанализировано влияние правительственного законопроекта «О труде» на дальнейшую прекаризацию украинских трудящихся и выполнение условий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом относительно трудовых прав. Опре­де­ляется, что положения законопроекта «О труде» являются отображением искажения основ трудового права через полномерную дерегуляцию трудовых отношений. Содержание зако­но­проекта «О труде» прямо противоположны тем требованиям к Соглашению об ассоци­ации, которые требуют усиления уровня юридической защиты прав и интересов трудящихся. Принятие законопроекта «О труде» создает риски усиления прекаризации украинского населения и замедления евроинтеграционного процесса.

Ключевые слова: трудовое право, прекаризация, гонка на дно, социально-трудовые стандарты, евроинтеграция.

 

The author analyzes the impact of the draft law «On Labor» on the further precarization of Ukrainian workers and compliance with the terms of the Association Agreement with the European Union regarding labor rights. It’s determined that the provisions of the draft law «On Labor» are a reflection of the distortion of the principles of labor law through the continuous deregulation of labor relations. From one of the most humanistic branches of law, labor law in Ukraine may soon become an operational normative tool for squeezing value added from workers without meeting even the minimum social standards. The draft law «On Labor» is an attempt to partially enshrine the illegal rules that have actually developed in the labor market and which will not have a serious impact on the practice of using hired labor. However, instead of strengthening control over the implementation of current labor legislation and ensuring effective justice in the labor sphere, the domestic government pursues a policy of further precarization of the population through the formal consolidation of unfavorable rules for workers in labor relations. The content of the draft law «On Labor» is directly opposite to the requirements of the Association Agreement, which require strengthening the level of legal protection of the rights and interests of workers. The adoption of the draft law «On Labor» creates serious risks of increasing the precarization of the Ukrainian population and slowing down the European integration process.

Key words: labor law, precarization, race to the bottom, social and labor standards, European integration.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про працю: законопроект від 29.12.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67833;

Новіков Д. О., Жукова А. І. Феномен гнучкості трудового права у соціальній філософії. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2014. Вип. 2. Ч. 2. С. 194−202;

Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року: Конвенція Міжнародної організації праці № 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/993_005;

Лукьянчиков О. Н., Новиков Д. О. О порядке возложения на работника ограниченной материальной ответственности: зб. наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Сер Право. 2017. Вип. 23. С. 58−64;

Новіков Д. О. Pluralitas non est poneda sine necessiate або місце теорій прекаріату у науці трудового права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер Право. 2015. Вип. 34. Т. 2. С. 22−26;

Новіков Д. О. Економізація трудового права – тенденції та виклики. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2017. Вип. 3. С. 160−168;

Процевський В.О., Грицай Ю.В. Деякі питання щодо реалізації права гро¬мадян на одержання винагороди за працю. Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Сер. Право. 2016. Вип. 24. С. 5−25;

Новіков Д. О. Важкий вибір вітчизняного трудового права між перегонами на дно та збереженням принципу in favorem. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. Вип. 4. С. 128−132;

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України від 26.09.2014р. № 75. Т 1. С. 83. Ст. 2125. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011;

European Parliament resolution of 12 December 2018 on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine (2017/2283(INI)). URL: https://www.europarl.europa.eu/ doceo/document/TA-8-2018-0518_EN.pdf?redirect;

Що не так із реформами в Україні. Журнал «Спільне» (26 грудня 2018 р.). URL: https://commons.com.ua/ uk/ sho-ne-tak-z-reformami-v-ukrayini/;

Новіков Д.О. Політико-правові аспекти реформування трудового права Франції: зб. наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Сер Право. 2017. Вип. 27. С. 57−64.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.31.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.