ТРУДО-ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДНОСИН ЩОДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ СУДДІ У ВИГЛЯДІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

М. В. Власенко

Анотація


Мета статті полягає у визначенні природи відносин щодо виконання обов’язків судді у вигляді здійснення правосуддя. Відмічається трудо-правовий підтекст категорій, що використовуються у Законі України «Про судоустрій та статус суддів» для характеристики відносин із здійснення правосуддя професійними суддями, не зважаючи на повну відсутність у ньому слів «праця» чи «трудові відносини». Автор встановлює критерії, що характеризують правове регулювання діяльності судді у вигляді здійснення правосуддя, які свідчать про трудо-правову природу, виникаючих у зв’язку з цим, відносин щодо виконання обов’язків суддів. На їх підставі визначається трудо-правова природа цих відносин.

Ключові слова: суддя, праця, право на працю, трудові відносини, трудо-правова природа відносин, суддівська  винагорода, відпустка.

 

Цель статьи заключается в определении природы отношений по выполнению обязанностей судьи в виде осуществления правосудия. Отмечается трудо-правовой подтекст категорий, используемых в Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей» для характеристики отношений по осуществлению правосудия профессиональными судьями, несмотря на полное отсутствие в нем слов «труд» или «трудовые отношения». Автор устанавливает критерии, характеризующие правовое регулирование деятельности судьи в виде осуществления правосудия, которые свидетельствуют о трудо-правовой природе, возникающих в связи с этим, отношений по выполнению обязанностей судей. На их основании определяется трудо-правовая природа этих отношений.

Ключевые слова: судья, труд, право на труд, трудовые отношения, трудо- правовая природа отношений, судейское вознаграждение, отпуск.

 

The purpose of the article is to determine the nature of the relationship regarding the performance of the judge's duties in the form of the administration of justice. The labor-legal subtext of the categories used in the Law of Ukraine «On the Judiciary and the Status of Judges» to characterize the relationship of justice by professional judges, despite the complete absence of the words «labor» or «labor relations». The author establishes the criteria that characterize the legal regulation of the judge's activity in the form of administration of justice, which testifies to the labor-legal nature of the relations arising in this connection regarding the performance of judges' duties. Based on them, it is concluded that the judge administers justice as his / her labor function, because the legal regulation of the grounds for carrying out this activity, the organization of support of its professional performance testify to constant, systematically paid, qualified work. Thus, it provides grounds for establishing the labor law nature of the relationship regarding the performance of the judge's duties in the form of administration of justice.

Keywords: judge, work, right to work, labor relations, labor-legal nature of relations, judge's remuneration, leave.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02 чер. 2016р. №1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19;

Грибан І. О. Правове регулювання оплати праці суддів в умовах євроінтеграції України: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05. / Східноукраїнський національний університет ім. В. І. Даля, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. Луганськ, Київ, 2018. 202 с.;

Ярема В. А. Поняття і сутність трудових прав суддів. Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні. Часопис Київського університету права. 2015/2. С.226–229;

Штих Т. В. Права і обов’язки судді як суб’єкта трудового права. Форум права. 2009. № 3. С. 686–690. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/FP_index.htm_2009_3_107;

Процевський О. І. Новий зміст права на працю – основа реформування законодавства про працю України. Економіка і право: зб. наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. 1999. № 2. 260 с.;

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80;

Коваленко О. О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монографія. Харків: ХНАДУ, 2015. 348 с.;

Советское трудовое право / А. И. Процевский и др. Киев: Вища школа, 1981. 360 с.;

Трудове право за вимогами кредитно-модульної системи навчання: комплекс навчально-методичного забезпечення / Процевський О. І., Процевський В. О., Коваленко О. О., Шабанов Р. І. Харків:ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2017. 300 с.;

Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003: 2010. Наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10;

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників. Наказ міністерства праці України. Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93;

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.31.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.