ПРИНЦИП СВОБОДИ ДОГОВОРІВ ПРО ПРАЦЮ Й ЗАБОРОНИ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАЦІВНИКА Й РОБОТОДАВЦЯ

В. О. Козир

Анотація


Мета статті полягає в характеристиці принципу свободи договорів про працю та заборони примусової праці як підґрунтя взаємодії працівника та роботодавця. Автор зазначає, що у вітчизняній науці трудового права ми не знайдемо єдиного принципу свободи договорів та заборони примусової праці, він зустрічається як два окремих принципи – свободи договорів про працю та заборони примусової праці. У статті обґрунтовується авторська думка, що сьогодні в трудовому праві Україні варто говорити про єдиний принцип – принцип свободи договорів про працю та заборони примусової праці, який має не тільки значення для галузі трудового права як одного з магістральних векторів розвитку його норм, він є надійною платформою для взаємодії працівника та роботодавця в досяг­ненні спільного значущого для них результату через реалізацію власних інтересів. Також автором надаються пропозиції щодо вдосконалення чинного трудового законодавства.

Ключові слова: принцип права, принцип свободи договорів про працю та заборони примусової праці, працівник, роботодавець, трудовий договір, трудові правовідносини, відносини у сфері праці.

 

Цель статьи заключается в характеристике принципа свободы договоров о труде и запрета принудительного труда как основы взаимодействия работника и работодателя. Автор отмечает, что в отечественной науке трудового права мы не найдем единого принципа свободы договоров и запрета принудительного труда, он встречается как два отдельных принципа – свободы договоров о труде и запрета принудительного труда. В статье обосновывается авторская мысль, что сегодня в трудовом праве Украины стоит говорить о едином принципе – принципе свободы договоров о труде и запрета принуди­тельного труда, который имеет не только значение для сферы трудового права в качестве одного из магистральных векторов развития его норм, он является надежной платформой для взаимодействия работника и работодателя в достижении общего значимого для них результата через реализацию собственных интересов. Также автором предоставляются предложения по совершенствованию действующего трудового законодательства.

Ключевые слова: принцип права, принцип свободы договоров о труде и запрета принудительного труда, работник, работодатель, трудовой договор, трудовые правоотно­шения, отношения в сфере труда.

 

The purpose of the article is to characterize the principle of freedom of employment contracts and the prohibition of forced labor as a basis for interaction between employee and employer. The author notes that in the domestic science of labor law we do not find a single principle of freedom of contract and prohibition of forced labor, it occurs as two separate principles – freedom of contract of employment and prohibition of forced labor. The article substantiates the author's opinion that today in labor law Ukraine should talk about a single principle - the principle of freedom of employment contracts and the prohibition of forced labor, which is important not only for labor law as one of the main vectors of its norms, it is reliable. a platform for interaction between the employee and the employer in achieving a common result meaningful to them through the realization of their own interests. Emphasis is placed on the primacy of the employment contract in matters of the possibility of concluding employment contracts. After all, the employment contract is the platform that connects the joint legal relations of the employee and the employer and determines the possibility of detailing these and other relations derived from them. The author also provides suggestions for improving the current labor legislation.

Keywords: principle of law, principle of freedom of employment contracts and prohibition of forced labor, employee, employer, employment contract, labor relations, labor relations.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сільченко С. Проєкт закону про працю: поштовх для бізнесу чи залп Аврори. Юридична газета online. 10 грудня 2019. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/ trudove-pravo/proekt-zakonu-pro-pracyu-poshtovh-dlya-biznesu-chi-zalp-avrori.html;

Ключові факти проєкту Закону про працю. URL: https://www.labor.me.gov.ua/;

Коваленко О.О. Єдність та диференціація як правова категорія України. Право: зб. наук. праць Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2017. Вип. 27. С. 85–90;

Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу як принцип взаємин потенційних сторін трудового договору. Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: тези доповідей та наукових повідомлень учасників III міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 7–8 жовтня 2011р.) / за ред. В.В. Жернакова. Харків: Кросроуд, 2011. С. 170–171;

Коваленко О.О. Міжнародно-правові стандарти заборони примусової праці як витоки свободи волі сторін трудового договору при його зміні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» (м. Київ, 19–20 квітня 2017 р.). Київ: КНУКМ. Ч. 1. С. 406–412;

Окремі проблеми здійснення соціального діалогу в Україні через призму характеристики. Право: зб. наук. праць Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2017. Вип. 28. С. 85–90;

Коваленко О.О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монографія. Харків: ХНАДУ, 2015. 348 с.;

Коваленко О.О., Шабанов Р.І. Дискримінація чи єдність та диференціація правового регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення тендерної рівності в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 8. С. 128–135;

Процевський В.О. Приватноправове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин: монография. Харків: ХНАДУ, 2012. 332 с.;

Процевський В.О. Вплив принципу свободи праці при застосуванні правового припису ст. 38 КЗпП України. Право: зб. наук. праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Харків, 2013. Вип. 20. С. 5–10;

Процевський В.О. Закономірності співвідношення приватного та публічного правового регулювання трудових відносин: дис ... д-ра юрид. наук: 12.00.05. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 381 с.;

Процевський О.І. Методологічні засади трудового права. Харків: ХНАДУ. 2014. 260 с.;

Шабанов Р.І. Концептуальні засади соціального захисту від безробіття: монографія. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2015. 360 с.;

Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. Санкт-Петербург: Издательство Р. А сланова «Юридический центр Пресс», 2006. 940 с.;

Кодекс законів про працю України: Верховна Рада УРСР: Кодекс України; Закон від 10.12.1971№ 322-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5;

Конвенція про примусову чи обов’язкову працю: Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 28.06.1930 № 29. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_136;

Конвенція про скасування примусової праці: Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 25.06.1957 № 105. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_013;

Конституція України: Верховна Рада України: Конституція; Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.31.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.