ДО ПИТАННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

О. С. Прийменко

Анотація


Метою статті є аналіз доцільності введення спеціалізованої уповноваженої особи (омбудсмена) для вдосконалення системи державного контролю за дотриманням соціальних прав (насамперед права на соціальний захист). Відзначається, що питання вве­ден­ня уповноваженого із соціальних прав громадян не отримало належної уваги з боку вче­них. Велика кількість звернень громадян до різних державних органів щодо порушень соціаль­них прав є важливим аргументом для врегулювання статусу уповноваженого із соціальних прав громадян на законодавчому рівні. У статті запропоновано перелік основних завдань уповно­важеного із соціальних прав громадян з урахуванням досвіду роботи Уповноваженого Верховної Ради України та різних спеціалізованих омбудсменів.

Ключові слова: соціальні права, омбудсмен, соціальний захист, спеціалізований упов­новажений, звернення громадян.

Целью статьи является анализ целесообразности введения специализи­ро­ван­ного уполномоченного лица (омбудсмена) для усовершенствования системы государст­венного контроля за соблюдением социальных прав (прежде всего, права на социальную защиту). Отмечается, что вопрос введения уполномоченного по социальным правам граждан не получил должного внимания со стороны ученых. Большое количество обращений граждан в различные государственные органы относительно нарушений социальных прав является важным аргументом для урегулирования статуса уполномоченного по социальным правам граждан на законодательном уровне. В статье предложен перечень основных задач упол­но­моченного по социальным правам граждан с учетом опыта работы Уполномоченного Верхов­ной Рады Украины по правам человека и различных специализированных омбудсменов.

Ключевые слова: социальные права, омбудсмен, социальная защита, специализи­ро­ванный уполномоченный, обращения граждан.

 

The purpose of the article is to analyze the feasibility of introducing a specialized authorized person (ombudsman) to improve the system of state control over observance of social rights (primarily, the right to social protection). It is noted that the issue of introducing the commissioner for social rights of citizens has not received due attention from scientists. A large number of citizens' appeals to various state bodies regarding violations of social rights is an im­portant argument for regulating the status of the commissioner for social rights of citizens at the legislative level. The article presents a list of the main tasks of the commissioner for social rights of citizens, taking into account the experience of the Verkhovna Rada of Ukraine Commissioner for Human Rights and various specialized ombudsmen.

Key words: social rights, ombudsman, social protection, specialized commissioner, citizens’ appeals.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Верховна Рада України; Закон України від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/776/97-bp;

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр;

Рудік О., Лазарєва Л. Інститут спеціалізованого і місцевого омбудсмена як механізм захисту прав людини: зарубіжний досвід. Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. 2011. Вип. 3(10). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_03(10)/11romlzd.pdf;

Щорічна доповідь Уповноваженого про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. URL: http://www.ombudsman.gov.ua/files/Dopovidi/Report-2019.pdf;

Алмаші І.М. Освітній омбудсмен як інституційна гарантія у сфері забезпечення прав людини на освіту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. Вип. 58. Т. 1. С. 61–66;

Довідка про роботу із зверненнями громадян, які надійшли до Міністерства соціальної політики України у 2015–2018 рр. URL: https://www.msp.gov.ua/news/8131.html; https://www.msp.gov.ua/news/12366.html; https://www.msp.gov.ua/news/14749.html; https://www.msp.gov.ua/news/16593.html;

Щорічні доповіді Уповноваженого про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2015–2018 рр. URL: http://www.ombudsman.gov.ua.;

Марцеляк О.В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель: автореф. дис… д-ра юрид. наук. Одеса, 2004. 36 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.31.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.