ПРАВО ЛЮДИНИ НА ГІДНЕ ЖИТТЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

О. Ф. Цуварев

Анотація


У статті розкривається зміст поняття «гідне життя», виявляється суть права людини на гідне життя, характеризується його правова природа, аналізується роль держави в забезпеченні гідного життя людини, виводиться інтегруюча концепція забезпечення права людини на гідне життя.

Ключові слова: право людини, гідність, гідне життя, якість життя, рівень життя, осо­бистість, громадянське суспільство, соціальна політика, соціальна держава, розвиток.

 

В статье раскрывается содержание понятия «достойная жизнь», опреде­ля­ется сущность права человека на достойную жизнь, характеризуется его правовая при­рода, анализируется роль государства в обеспечении достойной жизни человека, выводится интегрирующая концепция обеспечения права человека на достойную жизнь.

Ключевые слова: права человека, достоинство, достойная жизнь, качество жизни, уровень жизни, личность, гражданское общество, социальная политика, социальное госу­дарство, развитие.

 

The article discloses the meaning  «a decent life», reveals the essence of the human right a dignified life, characterized by its legal nature, examines the role of government in ensuring a decent life, and shows the integrated concept of human right to a dignified life.

Key words: human rights, dignity, decent life, quality of life, standard of living, personality, civil society, social politics, social state, development.

 

Повний текст:

PDF

Посилання


Липатов С.О. Конституционное право человека на достойную жизнь и достойное её завершение // Право и жизнь. Независимый правовой журнал. Москва, 2006. № 99. 70 с.;

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16.12.1966. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042;

Соціальні індикатори рівня життя населення: зб. статей / Держ. ком. стат. України. Київ: Держкомстат України, 2012. 121 с.;

Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика: монографія / під ред. В.Г. Никифоренка / МОНМС України. Одеський національний економічний університет. Одеса, 2012. 28 с.;

Сейко Л.Ф. Государственное регулирование экономического роста и качаства жизни населения: автореф. дисс. канд. экон. наук. Моква, 2008. 11 с.;

Жеребин В.М. Индикаторы качества жизни населения // Вопросы статистики. 2012. № 3. 25 с.;

Вольська О.М. Шляхи забезпечення зростання рівня якості життя населення країни. Економіка будівництва і міського госпо¬дарства. 2011. Т. 7. № 2. С. 73–79;

Грищук О.В. Людська гідність у праві: філософські проблеми. Київ: Атіка, 2007;

Бех І.Д. Почуття гідності у духовному розвитку особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Київ, 2008;

Николаенко И.Н. Социально-правовое государство и право человека на достойное существование: автореф. дисс. канд. юрид. наук. Москва: РГСУ, 2008. 15 с.;

Иваненко В.А. Социальные права человека и социальные права государства: автореф. дисс. канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2002;

Дмитриев Ю.А. Право человека на достойную жизнь как конституционно-правовая категория // Конституционный строй России. Вып. III. 1996;

Папієв М. Соціальна політика та її вплив на доходи і рівень життя населення // Україна: аспекти праці. 2004. № 7;

Конституція України від 28.06.1996. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.31.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.