ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ВОЛІ ЛЮДИНИ ДО ЗНАХОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

О. О. Коваленко

Анотація


Мета наукової статі полягає у встановленні справжньої мети трудової міграції та визначенні на цій підставі характеристики трудової міграції як засобу реалізації волі людини в сучасному світі. Розглядаються сучасні наукові результати та дані державних та міжнародних інституцій щодо функції трудової міграції у розвитку суспільства, фактори, що впливають на трудову міграцію, її наслідки. Автори дійшли висновку, що трудова міграція є явищем, яке іманентно притаманне існуванню та розвитку людської цивілізації, з яким неможливо боротись, і що трудова міграція є проявом гуманізації та демократизації суспільства через реалізацію втілення природного бажання людини жити, жити краще, а отже, обмеження трудової міграції є порушенням прав людини. Акцентується увага на тому, що трудова міграція є засобом реалізації волі людини до досягнення соціальної справедливості. Усвідомлення цієї принципової тези має стати засадою для визначення напрямів державної політики щодо трудової міграції у сучасному світі та визначати зміст та її спрямованість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Римаренко Ю. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Київ, 1998. 912 с.

Стратегія державної міграційної політики України на період до 2025 року. Кабінет Міністрів Україні. Розпорядження від 12 липня 2017 р. № 482-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80#Text;

Загальна декларація прав людини. ООН: Декларація від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text;

Тімофєєв А. Проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні: сучасні тенденції. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2013. № 2. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ stkm_2013_2_13.

Конференція МОП. Трудова міграція – виклик сучасності. Федерація профспілок України. Офіційний веб-портал. URL: https://fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/17513-konferentsiya-mop-trudova-migratsiya-viklik-suchasnosti. html;

Майбутнє праці і міграція: до перспективної тематики НДЦ «ДЕМОС» / Садова У., Степура Т., Бачинська М., Гошовська О. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/ news/ 2020/15397/attachments/dem_konf_09-12_20.pdf;

Пандемія COVID-19 – це нагода переосмислити людську мобільність Міжнародна організація з міграції. URL: https://iom.org.ua/ua/pandemiya-covid-19-ce-nagoda-pereosmyslyty-lyudsku-mobilnist;

МОМ та Уповноважена Верховної Ради України з прав людини зміцнюють співпрацю заради захисту мігрантів. Міжнародна організація з міграції. URL: https://iom.org.ua/ua/mom-ta-upovnovazhena-verhovnoyirady-ukrayiny-z-prav-lyudyny-zmicnyuyut-spivpracyu-zarady-zahystu;

Програма гідної праці МОП для України на 2016–2019 роки. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_470684.pdf.;

Міністерство охорони здоров’я. URL: https://www.facebook.com/moz.ukr;

Кінця-краю не видно: трудова міграція з України може сповільнитись, проте швидше за все триватиме. VoxUkraine. URL: https://voxukraine.org/uk/kintsya-krayu-ne-vidno-trudova-migratsiya-zukrayini-mozhe-spovilnitisya-prote-shvidshe-za-vse-trivatime/;

Внутрішньо переміщені особи. Міністерство соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html;

Устав Международной организации труда. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_154#Text;

Международная организация труда (МОТ) / Организация Объединённых Наций. URL: https://www.un.org/ru/sections/nobel-peaceprize/international-labor-organization-ilo/index.html;

Конвенція МОП про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення № 143 від 24.06.1975. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_163#Text;

Личковська М. Р. Сутність та тенденції формування трудової мобільності. Економіка і суспільство. 2018. № 18. С. 667–673.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.32.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.