ФОРМИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

Е. В. Магаррамлі

Анотація


У статті акцентовано увагу на тому, що діяльність юридичного типу здійснюється в усіх соціально важливих сферах, як-от охорона здоров’я або охорона прав і свобод людини, правоохоронна діяльність тощо. Зі свого боку надання безоплатної правової допомоги безпосередньо пов’язане з охороною прав, свобод та інтересів людини, а також опосередковано стосується правоохоронної діяльності, у цьому випадку результативність такої діяльності забезпечується її здійсненням у певних формах. Крім того, необхідно розуміти, що окремі елементи чи характеристики предмета ще самі по собі не можуть визначатись як його форма, для цього вони повинні бути систематизовані та упорядковані. Зміст є невід’ємною від форми категорією, оскільки він зумовлює її існування, тобто зміст є визначальним щодо форми, яка не може існувати самостійно. Зміст і форма не є абсолютно стійкими явищами, проте перший є визначальним у таких змінах, а форма залишається відносно стабільною. Форми надання безоплатної правової допомоги визначено як зовнішнє вираження її існування, ті процеси, в межах яких вона надається особам, юридична значеннєва діяльність спрямована на забезпечення прав і свобод кожної людини. Форма  це вид певної діяльності, оскільки таке розуміння більшою мірою відповідає етимологічному значенню зазначеної категорії як зовнішнього прояву конкретної діяльності, ніж ототожненню останнього з засобом. Констатовано, що безоплатну правову допомогу можна розглядати як самостійну діяльність і як державну гарантію. Належність правової допомоги до діяльності держави свідчить про те, що організація її надання здійснюється в межах двох вищезазначених форм – правової та організаційної. Яскравим прикладом здійснення державної діяльності, пов’язаної із організацією надання правової допомоги, є державна політикв в окресленій сфері, зміст якої знайшов своє відображення в низці нормативно-правових актів. Зроблено висновок щодо форм надання безоплатної правової допомоги, які залежать від того, в якому аспекті розглядається остання. У випадку, якщо розглядати безоплатну правову допомогу як державну гарантію, то вона за своїми ознаками тяжіє до державної діяльності, що реалізується в двох основних формах: 1) правовій, що передбачає здійснення нормотворчої, правозастосовної, правозахисної, інтерпритаційно-правової та контрольнонаглядової діяльності; 2) організаційній, яка реалізується в межах методичної, кадрової, комунікативної, технічної, інформаційно-статистичної та фінансової діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

ЗаботінВ. В. Форми надання правової допомоги в цивільному судочинстві України. Jurnalul juridic national: teorie şi practică Numărul. 2017. № 1(23). С 74-78.

Бiлодiд I. К. Словник української мови: в 11 т. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 9920 с.;

Заборовський В. В. Правова природа процесуальної та непроцесуальної форми діяльності адвоката щодо надання правової допомоги. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1. С. 362–366.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492.

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 577;

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282;

Курс цивільного процесу: підручник / Комаров В. В. та ін. X., 2011. 1352 с.

Хмелевська Н. В. Поняття правової допомоги як основи діяльності адвоката. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. 2016. Вип. 3(2). С. 163–167;

Світлична Г. О. Адвокат у цивільному судочинстві: процесуальне становище, підстави та форми надання правової допомоги. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. 2016. Вип. 2. Т. 1. С. 99–103;

Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010.520 с.

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 № 276/2015. Офіційний вісник України. 2015. № 41. Ст. 1267.

Про визначення механізму впровадження Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015- 2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 864-р. Офіційний вісник України. 2015. № 70. Ст. 2317;

План дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки // Рада з питань судової реформи. URL: http://sudovareforma.org/institution/ strategy/#plan (дата звернення: 18.09.2020).
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.32.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.