ФАКТОР ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕВОЛЮЦІЇ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ВОЛІ В ПРАВІ

О. В. Горбань

Анотація


Авторка досліджує вплив фактора публічної політики на еволюцію принципу свободи волі в праві в міждисциплінарному дискурсі політології та права й у контексті нового наукового напряму – правової політології. Досліджено об’єктивну обумов- леність виникнення та розвитку публічної політики в демократичних країнах у кризових ситуаціях та на основі розвинутого громадянського суспільства, верховенства права, захисту прав людини. Охарактеризовано сутнісні ознаки публічної політики й множинність її націо- нальних моделей. Розкрито взаємозв’язок публічної політики з тенденцією до обмеження свободи волі в праві в контексті побудови соціальної держави. Констатується перебування України на початковому етапі осмислення та формування публічної політики.
У висновках визначена роль фактора публічної політики щодо права як інструмента, що поєднує в публічному управлінні державу, регіональні, місцеві, корпоративні управлін- ські апарати та неієрархічні інститути «третього сектору» громадянського суспільства з метою взаємоузгодження приватних інтересів із суспільними. Пропонуються для дослід- ження: правові способи взаємоузгодження принципів свободи волі й верховенства права на основі принципу справедливості, який у зобов’язальному праві передбачає забезпечення принципу еквівалентного договору.


Повний текст:

PDF

Посилання


Процевський В. О., Горбань В. І. Принцип свободи волі в праві: що не так у доктринальних тлумаченнях і які від них загрози для юридичної практики. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Вип. 31. Харків, 2020. С. 7–23;

Стойко О. М. Сучасні західні напрямки дослідження взаємозв’язку права і політики. Держава і право: збірник наукових праць. Серія «Політичні науки». Вип. 84 / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Юридична думка, 2019. С. 34–42;

Кукуруз О. В. Взаємозумовленість політичної і правової систем: теоретико-методологічна основа. Держава і право: збірник наукових праць. Серія «Політичні науки». Вип. 84 / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Юридична думка, 2019. С. 14-24;

Рудакевич О. Публічна політика в кон- тексті українських реалій. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. НАН України. Вип. 3–4 (83–84). С. 255–266. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/ rudakevych_ publichna.pdf (дата звернення: 25.06.2021);

Герасіна Л. М. Політико-правові практики сучасної соціополітичної реальності: теоретико-праксеологічний синтез. Український соціум. 2012. № 4 (43). С. 39–56. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/ 123456789/3567 (дата звернення: 25.06.2021);

Чальцева О. Концепт «публічна політика» у міждисциплінарному науковому дискурсі. С. 182–193. URL: http://journals.uran.ua/spup/ article/ view/165602/165109 (дата звернення: 25.06.2021);

Публічна політика: навч. посіб. / авт. кол.: С. О. Телешун та ін.; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. Київ: НАДУ, 2016. 340 с.;

Фурсін О. О. Поняття «публічної сфери» як єдності економічної, соціальної і політичної сфер. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / за заг. ред. С. Чернова та ін.; Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 606 с. URL:

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/ monografii/%D0% 9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf (дата звернення: 25.06.2021);

Пухкал О. Г., Гомоляко О. В. Публічна та державна політика: єдність та відмінності. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 106–112;

Ричко О. Деякі аспекти науково-методологічного дослідження феномену публічної політики. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe?C21COM= 2&I21DBN= UJRN& P21DBN= UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnadu_2011_1_7.pdf(дата звернення: 04.06.2021);

Конституція України. Документ 254к/96-ВР, чинний, поточна редакція – Редакція від 01.01.2020, підстава – 27-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 26.06.2021);

Проект Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105 (дата звернення: 26.06.2021).
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.