ДИРЕКТИВА ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ЄДИНОМУ ЦИФРОВОМУ РИНКУ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОРМ ДИРЕКТИВИ ЄС В УКРАЇНІ

О. Т. Коршун

Анотація


Стаття  присвячена  проблемам  та  питанням,  пов’язаним  із  захистом авторських та суміжних прав у інтернет-просторі як для користувачів  – громадян країн Європейського Союзу, так і для громадян України. Проаналізовані особливості реалізації авторських прав та прав користувачів інформації, розміщеної в інтернеті. Унаслідок дослід- ження  зроблений  висновок  про  те,  що  власники  авторських  прав,  видавці,  поширювачі інформації  та  користувачі  інтернету  діють  у  межах  однієї  інформаційної  системи,  що обумовлює пов’язаність і залежність суб’єктного складу правовідносин усіх користувачів інтернету та необхідність одночасного рівномірного правового регулювання цих правовід- носин. Також у статті акцентовано увагу на основній меті директиви – захисті друкованих видань,  скороченні  розриву  між  вигодою,  яку  отримують  інтернет-платформи  та  творці контенту, заохоченні до співпраці цих двох груп, створенні особливих умов та винятків з авторського  права  для  аналізу  тексту  та  інформації.  Директивою  відображено  новації: надання видавцям прямого авторського права на використання їхніх публікацій інтернет- платформами (агрегаторами новин), що обумовило термін «податок на гіперпосилання», а також умову, щоб вебсайти, які розміщують створений користувачами контент, приймали ефективні та пропорційні заходи щодо недопущення несанкціонованого розміщення захище- ного авторським правом контенту або несли відповідальність за дії своїх користувачів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Директива 2019/790 Європейського парламенту та Ради від 17.04.2019 про авторське право та суміжні права в рамках єдиного цифрового ринку, яка доповнює Директиви 96/9/ЄС та 2001/29/ЄС. URL: https://www.wipo.int/news/ru/ wipolex/2019/ article_

html);

Лист Урядового офісу координації Європейської та Євроатлантичної інтег- рації України «Огляд розробок у законодавстві ЄС, правовому аналізі та адоптації зако- нодавства ЄС в Україні» № 35 (May/Травень 2019). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/ app/sites/1/55-GOEEI/EU%20Law%20and%20Legal%20Approximation%20Developments% 20Review %20for%20Ukraine%20No%2035.pdf);

Конституція України. Відомості Вер- ховної Ради України (ВВР). 1996. № 30, ст. 141;

Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16.09.2014 № 1678-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 40, ст. 2021;

Закон України «Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 02 жовтня 1979 р.)» від 31.05.1995 № 189/95-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1995. № 21, ст. 155;

Капиця Ю. Директива ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку: нові вимоги чи нові випробування? Інтелектуальна власність. 2019. № 7. С. 11, 12, 22;

Капиця Ю. Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку та питання адаптації законодавства України. Інформація і право. 2019. № 3(30). С. 69;

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 40–44, ст. 356;

Закон України «Про авторське право і суміжні права». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 13, ст. 64;

Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 04.12.2019 у справі № 761/12823/16-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86241185.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.